Servicii - 7-2021

04/01/2021    S1

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de coordonare a securității și sănătății pentru lucrările efectuate în clădirile Curții de Justiție a UE și asistență în domeniul securității și sănătății în muncă

2021/S 001-000007

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Mme De Maleville
E-mail: DBS-ao-20-054@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7606
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de coordonare a securității și sănătății pentru lucrările efectuate în clădirile Curții de Justiție a UE și asistență în domeniul securității și sănătății în muncă

Număr de referinţă: COJ-PROC-20/054
II.1.2)Cod CPV principal
79417000 Servicii de consultanţă în domeniul securităţii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Curtea de Justiție a decis să lanseze prezenta cerere de oferte în vederea furnizării, pe de o parte, a serviciilor de coordonare în materie de securitate și sănătate pentru lucrările care sunt executate în clădirile pe care le ocupă sau le va ocupa, conform obligațiilor care decurg din dispozițiile Regulamentului Marelui Ducat din 27 iunie 2008 cu privire la cerințele minime de sănătate și securitate care trebuie puse în aplicare pe șantierele temporare sau mobile, pe de altă parte, a serviciilor de consultanță specializată în domeniul securității și sănătății la locul de muncă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 950 400.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Coordonarea în materie de securitate și sănătate pentru lucrările care sunt executate în clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71317210 Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În cadrul prestării de servicii legate de domeniul coordonării și securității în muncă, Curtea dorește să utilizeze o echipă de coordonatori în materie de securitate și sănătate (denumită în continuare „CSS”) pentru lucrările efectuate în clădirile pe care le ocupă sau le va ocupa, în conformitate cu Directiva Consiliului 92/57/CEE din 24 iunie 1992 și cu Regulamentul Marelui Ducat din 27 iunie 2008.

Această echipă va include coordonatorii în materie de sănătate și securitate autorizați de ministrul luxemburghez competent, pentru șantierele de nivel C, în conformitate cu Regulamentul Marelui Ducat din 9 iunie 2006:

— privind formarea corespunzătoare în ceea ce privește activitățile de coordonare a siguranței și sănătății pe șantierele temporare sau mobile;

— care stabilește modalitățile de acordare a aprobării în materie de coordonare a sănătății și a securității pe șantierele temporare sau mobile (denumit în continuare „Regulamentul Marelui Ducat din 9 iunie 2006“).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asistență acordată Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul securității și sănătății în muncă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71317210 Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În demersul său care vizează promovarea îmbunătățirii securității și sănătății personalului său, în cadrul punerii în aplicare a directivei-cadru privind securitatea și sănătatea în muncă (Directiva 89/391 CEE din Consiliul din 12 iunie 1989), Curtea a apelat la un consultant specializat în securitate și sănătate în muncă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 350 400.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în termenii de referință.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție enunțate în documentele achiziției.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție enunțate în documentele achiziției.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/02/2021
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/03/2021
Ora locală: 11:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Vizitele pe teren vor fi organizate la datele indicate în scrisoarea de invitație la licitație. Ofertanții pot participa numai la una dintre aceste vizite. Asistența pentru vizita la fața locului este obligatorie, iar ofertele agenților economici care nu au participat la această vizită vor fi respinse.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 87001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/12/2020