Usługi - 71122-2016

Wyświetl widok skrócony

02/03/2016    S43

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

2016/S 043-071122

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 24
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-665
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Sosińska, Agnieszka Kiersz i Agnieszka Hibner
E-mail: zampub@meil.pw.edu.pl
Faks: +48 22234-66-32

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 21/25 Gmach Techniki Cieplnej, pokój nr 8
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-665
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Sosińska i Agnieszka Kiersz
E-mail: zampub@meil.pw.edu.pl
Faks: +48 22234-66-32
Adres internetowy: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/index.php

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: uczelnia publiczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy obiektów Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie w ramach umowy nr 1422/MNiSW z 6.6.2014 o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy obiektów Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie w ramach umowy nr 1422/MNiSW z 6.6.2014 o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość szacunkowa jest wyższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 128 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 210 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
2, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ustawy Pzp, których sposób oceny Zamawiający precyzuje jak niżej.
1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał od trzech do czterech wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości 1 200 000 PLN, w tym jedna o wartości min. 700 000 zł, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych w zabudowie śródmiejskiej w strefie konserwatorskiej;
2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z programem prac konserwatorskich remontu elewacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego w zabudowie śródmiejskiej o powierzchni elewacji 2 500 m2.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
2.1. Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobami pełniącymi następujące funkcje oraz posiadającymi kwalifikacje jak niżej:
A) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania architektonicznego polegające na tym, że:
1) wykonał od trzech do czterech projektów architektonicznych stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości 1 200 000 PLN, w tym jedna o wartości min. 700 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych w zabudowie śródmiejskiej;
2) wykonał jeden projekt architektoniczny stanowiący element dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 500 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektu położonego w strefie konserwatorskiej w zabudowie śródmiejskiej;
3) wykonał jeden projekt architektoniczny wraz z programem prac konserwatorskich stanowiąc elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego w zabudowie śródmiejskiej o powierzchni elewacji 2 500 m2.
B) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji polegające na tym, że:
1) wykonał od trzech do czterech projektów konstrukcyjnych stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości 1 200 000 PLN, w tym jedna o wartości min. 700 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych w zabudowie śródmiejskiej;
2) wykonał jeden projekt konstrukcyjny stanowiący element dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 500 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektu położonego w strefie konserwatorskiej w zabudowie śródmiejskiej;
3) wykonał jeden projekt konstrukcyjny stanowiący element dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego w zabudowie śródmiejskiej o powierzchni elewacji 2 500 m2.
C) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający doświadczenie polegające na tym, że wykonał okresie ostatnich 5 lat trzy lub cztery projekty instalacji elektrycznych stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości 1 200 000 PLN, w tym jedna o wartości min. 700 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych w zabudowie śródmiejskiej;
D) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający doświadczenie polegające na tym, że wykonał okresie ostatnich 5 lat trzy lub cztery projekty instalacji sanitarnych stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości 1 200 000 PLN, w tym jedna o wartości min. 700 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych w zabudowie śródmiejskiej.
E) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej oraz posiadający doświadczenie polegające na tym, że wykonał okresie ostatnich 5 lat minimum jeden projekt instalacji sanitarnych w zakresie instalacji grzewczych z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła i instalacjami fotowoltaicznymi stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości min. 200 000 PLN.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji.
2.3. Wymagane powyżej uprawnienie powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia poszczególnych funkcji w odpowiednim zakresie lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN na wszystkie oraz na każde zdarzenie.
W przypadku, gdy jakiekolwiek dane odnoszące się do Wykonawcy są określone w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy je na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku, gdy w dniu tym nie opublikowano kursów walut, należy przyjąć pierwszy kurs opublikowany po tej dacie).Sposób oceny spełniania warunków w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców, którzy polegają na potencjale innego podmiotu zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ani żaden z podmiotów trzecich, które będą brać udział w realizacji zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Każdy z tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt 7.1. IDW.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu. Dane dotyczące Wykonawców podlegają sumowaniu za wyjątkiem liczby wykonanych zamówień.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając dokumenty wymienione w pkt 7.3.3.-7.3.5. IDW.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
— Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z treścią załącznika nr 1 do IDW.
— Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.), zgodne z treścią załącznika nr 2 do IDW wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeżeli dotyczy.Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
— Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią załącznika nr 3 do IDW.
— Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w pkt 6.1. IDW wraz z dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami mogą być poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów w stosunku do zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z treścią załącznika nr 4 do IDW. W przypadku, gdy na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 1) IDW Wykonawca będzie chciał wskazać zadanie wykonane wcześniej, niż w okresie ostatnich 3 lat, lecz nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat zobowiązany jest albo rozszerzyć Wykaz albo załączyć odrębny Wykaz obejmujący okres wcześniejszy (co najmniej 4 lata wstecz).
— Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodny z treścią załącznika nr 5 do IDW wraz z informacjami wymaganymi dla oceny spełniania warunków, o których mowa w pkt 6.2. IDW.
— Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt 6.4. IDW.
Szczególne wymagania w zakresie dokumentów finansowych, konsorcjów oraz podmiotów trzecich.
— Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument pozwalający na ocenę, czy spełnia warunki opisane w pkt. 6.4. IDW.
— Wykonawcy składający wspólną ofertę zobowiązani są przedłożyć:
1) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1. SIWZ muszą dotyczyć każdego z Wykonawców;
2) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1.SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
3) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.4 SIWZ. mogą dotyczyć dowolnego spośród Wykonawców.
— W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polegać będzie na zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów:
1) dokumentów potwierdzających spełnianie w określonym zakresie warunków udziału w postępowaniu, tj. odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 7.2. IDW,
2) pisemnego zobowiązania tych podmiotów (lub innych dokumentów, z których zobowiązanie będzie wynikać), do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
3) dokumentów dotyczących w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami, zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.
— W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia (pkt 6.1. IDW) polegać będzie na zasobach innych podmiotów, Zamawiający żąda dodatkowo (poza dokumentami wymienionymi w pkt 7.3.3. IDW) przedłożenia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów:
1) oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7.1. IDW,
2) pisemnego zobowiązania tych podmiotów (lub innych dokumentów, z których zobowiązanie będzie wynikać) do udziału w realizacji zamówienia co najmniej w zakresie wykonania prac określonych w opisie sposobu oceny spełniania warunku.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 6.4. IDW) polegać będzie na zasobach innych podmiotów, Zamawiający żąda dodatkowo (poza dokumentami wymienionymi w pkt 7.3.3. IDW) przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do ponoszenia wobec Zamawiającego solidarnej z Wykonawcą odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia będzie odpowiadał wymaganiom określonym przez Zamawiającego nie wymaga się przedkładania jakichkolwiek dokumentów.
5. Dokumenty wymagane od Wykonawców zagranicznych
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 7.1.3., 7.1.5., 7.1.6. i 7.1.7.SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt 7.1.4 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp.
5.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1.,SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo przed notariuszem.
5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.1. ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.5.1. ppkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z treścią załącznika nr 1 do IDW.
1.2. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.), zgodne z treścią załącznika nr 2 do IDW wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeżeli dotyczy.
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 i pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i pkt 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – dokument zawierający oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem zawodowym lub gospodarczym miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN na wszystkie oraz na każde zdarzenie.
W przypadku, gdy jakiekolwiek dane odnoszące się do Wykonawcy są określone w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy je na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku, gdy w dniu tym nie opublikowano kursów walut, należy przyjąć pierwszy kurs opublikowany po tej dacie).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1. Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobami pełniącymi następujące funkcje oraz posiadającymi kwalifikacje jak niżej:
A) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania architektonicznego polegające na tym, że:
1) wykonał od trzech do czterech projektów architektonicznych stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości 1 200 000 PLN, w tym jedna o wartości min. 700 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych w zabudowie śródmiejskiej;
2) wykonał jeden projekt architektoniczny stanowiący element dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 500 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektu położonego w strefie konserwatorskiej w zabudowie śródmiejskiej;
3) wykonał jeden projekt architektoniczny wraz z programem prac konserwatorskich stanowiąc elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego w zabudowie śródmiejskiej o powierzchni elewacji 2500 m2.
B) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji polegające na tym, że:
1) wykonał od trzech do czterech projektów konstrukcyjnych stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości 1 200 000 PLN, w tym jedna o wartości min. 700 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych w zabudowie śródmiejskiej;
2) wykonał jeden projekt konstrukcyjny stanowiący element dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 500 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektu położonego w strefie konserwatorskiej w zabudowie śródmiejskiej;
3) wykonał jeden projekt konstrukcyjny stanowiący element dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego w zabudowie śródmiejskiej o powierzchni elewacji 2 500 m2.
C) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający doświadczenie polegające na tym, że wykonał okresie ostatnich 5 lat trzy lub cztery projekty instalacji elektrycznych stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości 1 200 000 PLN, w tym jedna o wartości min. 700 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych w zabudowie śródmiejskiej;
D) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający doświadczenie polegające na tym, że wykonał okresie ostatnich 5 lat trzy lub cztery projekty instalacji sanitarnych stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości 1 200 000 PLN, w tym jedna o wartości min. 700 000 PLN, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych w zabudowie śródmiejskiej.
E) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej oraz posiadający doświadczenie polegające na tym, że wykonał okresie ostatnich 5 lat minimum jeden projekt instalacji sanitarnych w zakresie instalacji grzewczych z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła i instalacjami fotowoltaicznymi stanowiących element dokumentacji projektowo-kosztorysowych o łącznej wartości min. 200 000 PLN.
2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji.
3. Wymagane powyżej uprawnienie powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia poszczególnych funkcji w odpowiednim zakresie lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 40

2. Harmonogram, ryzyka i monitorowanie. Waga 20

3. Założenia przedprojektowe. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
9-1130-2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.4.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.4.2016 - 12:30

Miejscowość:

Politechnika Warszawska – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pok. nr 8.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego, które mogą polegać w szczególności na wykonaniu dodatkowych opracowań, świadczeniu dodatkowych nadzorów oraz wykonania modelu BIM.
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych, na warunkach określonych w SIWZ.
2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, dokonywać następujących zmian zakresu prac:
1) zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementów, określonych w ofercie Wykonawcy,
2) polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, w szczególności właściwych Urzędów Ochrony Zabytków,
3) zmienić kolejność i terminy pośrednie wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, o których mowa w § 10 ust. 1.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą wynikać w szczególności z następujących okoliczności:
1) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych lub decyzji/ zaleceń instytucji uzgadniających;
2) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest zamówienie, w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie zawarcia umowy;
3) potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów: robót budowlanych, eksploatacji, napraw i remontów obiektu;
4) potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją inwestycji;
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią;
6) konieczności zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem inwestycji;
7) potrzeby zmiany terminów wynikających z Harmonogramu;
8) konieczności skorelowania realizacji umowy z innymi projektami powiązanymi.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporządzenie protokołu.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dokonywane będą w formie aneksu do umowy; nie mogą one powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.2.2016