Usługi - 713339-2022

21/12/2022    S246

Polska-Jarosław: Usługi wywozu odpadów

2022/S 246-713339

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jarosław
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 650900482
Adres pocztowy: Piekarska 5
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
E-mail: ug@jaroslaw.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.jaroslaw.samorzad.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Jarosław i jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny: UG.271.23.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Jarosław i jednostek organizacyjnych Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Jarosław i jednostek organizacyjnych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jarosław, będących własnością Gminy Jarosław (świetlice wiejskie, domy kultury, szkoły, cmentarze, obiekty sportowe oraz przystanki autobusowe) w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Z obiektów użyteczności publicznej odbierana i zagospodarowana będzie każda ilość odpadów stałych wystawiona przed tymi obiektami, tj.: — odpady zmieszane; — odpady zbierane w sposób selektywny, tj.: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura; 2) dostarczenie do obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy kultury, szkoły, obiekty sportowe) worków do selektywnej zbiórki odpadów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

GMINA JAROSŁAW

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Jarosław i jednostek organizacyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 2) Wysokość kary umownej za nieterminowy odbiór odpadów z pojedynczego miejsca (kary podlegają sumowaniu za każde miejsce )– / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 345
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

2. Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 139 Pzp w związku z czym najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 1.2.1 Określenie warunku: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jarosław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; 2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779) - w charakterze podmiotu transportującego; UWAGA Wykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia. 1.2.2 Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w uprawnienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa 1.4.1 Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia, co najmniej: 1) co najmniej jednym samochodem specjalistycznym bezpylnym o minimalnej kubaturze 5 m3 przystosowanym do odbierania odpadów z pojemników o pojemności 110 l, 120 l, 240 l i 1 100 l; 2) co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów (kontenerów KP) (np. bramowiec, hakowiec); 3) jednym samochodem skrzyniowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg – do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 4) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Jarosław lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Jarosław na terenie do którego posiada tytuł prawny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona): 3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego 1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga następujące podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.2.: a) Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jarosław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; b) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy o odpadach - w charakterze podmiotu transportującego; 3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego 3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.4.: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 4. Podmioty udostępniające zasoby 4.1. Zgodnie z art. 118 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podwykonawcy 5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 5.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 5.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6.1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale V pkt. 1.2 oraz w Rozdziale VI pkt. 2.1. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne 3. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że, wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą) 2.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, które składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku do SWZ. JEDZ należy utworzyć zgodnie z instrukcją przygotowaną przez UZP podaną przez Zamawiającego w SWZ. 2.2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 2.3. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku do SWZ. 2.4. Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 1. W JEDZ należy podać następujące informacje: a) w CZĘŚCI II JEDZ - informacje dotyczące Wykonawcy, - z tym, że w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; - w CZĘŚCI II JEDZ sekcja A w miejscu gdzie żąda się informacji dotyczącej VAT należy wpisać numer NIP i/lub pesel; b) w CZĘŚCI III JEDZ informacje na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 -informacje wymagane, z tym, że Zamawiający zastrzega że w Części III, Sekcja C JEDZ „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” zamawiający składa oświadczenie w zakresie art. 108 pkt 1 lit h p.z.p (jeśli osoby występujące po jego stronie zostały ukarane za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - informacje na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w ust. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego informacje składane poprzez złożenie oświadczenia w Części III, Sekcja D JEDZ: inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego c) w CZĘŚCI IV JEDZ Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji sekcja α (alfa), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; d) w CZĘŚĆ V JEDZ (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną; e) w CZĘŚCI VI JEDZ oświadczenia końcowe. oraz f) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 3.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wymienionych w pkt. 2.1. Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga żadnych podmiotowych środków dowodowych. 1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 4.1. Jeżeli wykonawca, podmiot udostępniający zasoby ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 4.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.2.1. 4.2. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.1.powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem 4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Treść pkt. 4.2. stosuje się.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodna z załączonymi do SWZ projektowanymi postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiającego. 2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający zdecydował się zastosować art. 138 ust. 2 pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowegoOdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenieGminy Jarosław i skrócenie terminu składania ofert. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminuskładania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości odbioru śmieci z terenu Gminy Jarosław.Brak realizacji tej usługi niewątpliwie wpłynąłby negatywnie na bezpieczeństwo zdrowia mieszkańców oraz naochronę środowiska.Obecnie obowiązująca umowa na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jarosław zawarta jest na okres do 31.12.2022 roku.Wyznaczenie terminu składania ofert bez skrócenia go,tj. 35-dniowego, mogłoby oprowadzić do niemożnościudzielenia zamówienia w terminie zabezpieczającym ciągłość realizacji usługi, zgodnie z uchwałą KIO z dnia 9maja 2019 r., sygn. KIO/KD 39/19

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/01/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/01/2023
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw, Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy nastronie https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw, w zakładce dedykowanej postępowaniu. Składanie ofert przez https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV KWARTAŁ 2023

VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp 1.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w nim przesłanek. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 2. Wszelkie pliki zawierające informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny zostać umieszone w osobnym folderze o nazwie „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku .zip, Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznik nr 2 do SWZ Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem https:// platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw, w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Oficjalna nazwa: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Adres pocztowy:
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp: 1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp - zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; 2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1). i w ppkt. 2). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp. 3. Postępowanie skargowe – art. 579-590 Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa Dział IX Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2022