Roboty budowlane - 727323-2022

Submission deadline has been amended by:  95299-2023
27/12/2022    S249

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2022/S 249-727323

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 381918620
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 142b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Milena Kuś
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Tel.: +48 539188683
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.cpk.pl/pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/cpk/public/postepowanie?postepowanie=39629233
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 110 oraz 220 kV przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - zaprojektuj i wybuduj.”

Numer referencyjny: 97/22/MKS/PZP/753
II.1.2)Główny kod CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Na przedmiot Zamówienia składa się zaprojektowanie i przebudowa dwóch odcinków:

1) odcinka dwutorowej linii relacji Sochaczew – Żyrardów i Teresin – Bielnik od słupa nr 58 do słupa nr 84 – linia 110 kV, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź (Zadanie 1);

2) odcinka linii relacji Janów – Ołtarzew od słupa nr 160 do słupa nr 194 – linia 220 kV, stanowiącej własność PSE S.A (Zadanie 2).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31321000 Linie energetyczne
31321100 Napowietrzne linie energetyczne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, zgodnie z pkt II.1.4 Ogłoszenia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Na przedmiot Zamówienia składa się zaprojektowanie i przebudowa dwóch odcinków:

1) odcinka dwutorowej linii relacji Sochaczew – Żyrardów i Teresin – Bielnik od słupa nr 58 do słupa nr 84 – linia 110 kV, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź (Zadanie 1);

2) odcinka linii relacji Janów – Ołtarzew od słupa nr 160 do słupa nr 194 – linia 220 kV, stanowiącej własność PSE S.A (Zadanie 2).

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został zawarty w PFU.

3. Sposób realizacji Zamówienia został zawarty w Projekcie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 864
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający:

może unieważnić Postępowanie na podst. art. 255 i 257 ustawy Pzp

nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. b i c u.Pzp.

zgodnie z art. 95 ustawy Pzp w zw. z art. 362 pkt 1 ustawy Pzp,nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy,

na podst.art. 96 ustawy Pzp, określa inne wymagania związane z realizacją Zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie. W tym miejscu Zamawiający wskazuje podstawy wykluczenia:

1. Z Postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, wobec których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, pkt 3-6 ustawy Pzp;

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp;

3) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

4) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.),

5) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:

5.1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

5.2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

5.3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

6) art. 393 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca w wyniku lekkomyślności, zamierzonego działania lub niedbalstwa przedstawił Zamawiającemu nieprawdziwe informacje na temat podlegania przez wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę (w tym dostawcę), wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.) lub na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Informacja, dokument lub oświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie. W tym miejscu Zamawiający wyjaśnia:

1.ustawa Pzp ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

2. SWZ oznacza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

3. Numeracja zastosowana w niniejszym Ogłoszeniu pochodzi z numeracji SWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W tym miejscu Zamawiający informuje -(ciąg dalszy poniżej w pkt III.1.4 ), że 11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, Wykonawca przedstawi:

1.1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp) sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Informacja, dokument lub oświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

1.2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

1.3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3)-6) ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

1.4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1.5) oświadczenie składane w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem Białorusi w tej agresji, w zakresie art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także w zakresie Rozdziału V ust. 1 pkt 5 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

4.1) [DOŚWIADCZENIE] w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

4.1.1) jeden (1) projekt wykonawczy budowy/ przebudowy linii napowietrznej z przewodem OPGW o napięciu 220 kV lub 400 kV, o długości minimum 15 km (w tym długość sekcji odciągowej linii 5 km i/lub długość sekcji światłowodowej 10 km),

w jednym odcinku w celu usunięcia kolizji z inwestycją osoby trzeciej, zakończone

i odebrane protokołem odbioru końcowego robót;

oraz

4.1.2) jeden (1) projekt konstrukcyjny serii słupów dla linii 220 kV lub 400 kV lub wykonanie adaptacji serii słupów, która została następnie zabudowana w liniach operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej, zakończony/a i odebrana/y protokołem odbioru końcowego robót;

oraz

4.1.3) dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie linii napowietrznej z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV o długości minimum 15 km (w tym długość sekcji odciągowej linii 5 km i/lub długość sekcji światłowodowej 10 km) w jednym odcinku.

4.2) [PERSONEL] Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji Zamówienia i które spełniają wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego nabytego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przy pełnieniu poniżej określonych funkcji oraz opracowaniu poniższych dokumentacji, opracowań, projektów i przy realizacji budowy.

4.2.1) dwoma (2) projektantami z branży elektrycznej, z których każdy:

posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania przebudów linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV oraz wykonał, jako projektant lub sprawdził jako sprawdzający, co najmniej jedną dokumentację projektową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV ;

4.2.2) dwoma (2) projektantami z branży konstrukcyjno-budowlanej, z których każdy:

posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania przebudów linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV oraz wykonał, jako projektant lub sprawdził jako sprawdzający co najmniej jedną dokumentację projektową słupa przelotowego oraz jedną dokumentację słupa mocnego dla elektroenergetycznej linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV

w oparciu o polską normę PN-EN 50341-1 . Za dokumentację projektową uznana zostanie dokumentacja adaptacji ww. typów słupów;

4.2.3. dwoma (2) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

4.2.4. dwoma (2) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

oraz

doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji Kierowników robót budowlanych oraz zbudowali lub przebudowali co najmniej jedną linie napowietrzne prądu przemiennego z przewodem OPGW o napięciu 220 kV lub 400 kV o długości nie mniejszej niż 15 km ,

4.2.5 dwoma (2) osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne bez ograniczeń w zakresie eksploatacji i dozoru napięcia, zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji, o których mowa powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SWZ ppkt 1.1. do 1.5 SWZ oraz 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących:

2.1) zdolności technicznej i zawodowej określonej w Rozdziale VI:

pkt 4.1 ppkt 4.1.1 do 4.1.3 – wykaz robót budowlanych (zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ) wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowalne zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

UWAGA Zamawiający wymaga, aby dowody potwierdzające należyte wykonanie (referencje) były wystawione przez właściciela sieci elektroenergetycznej i wskazywały długość udostępnianego odcinka linii, która jest definiowana na podstawie projektu wykonawczego i uwzględnia zakres wszystkich prac niezbędnych do wykonania usunięcia kolizji, tj. długość sekcji odciągowej linii i/lub długość sekcji światłowodowej dla linii z przewodem OPGW, (o którym mowa w pkt 2.2.1.6.2 – PFU), w której projektowane są ww. prace na linii.

pkt 4.2 ppkt 4.2.1.- 4.2.5 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w Postępowaniu nie jest wymagane.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ - Projekt Umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie Umowy, np. w formie konsorcjum/spółki cywilnej.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie Umowy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem Umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

4. [Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, np. konsorcjum] Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, gdy nie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia spełnia samodzielnie warunki udziału w Postępowaniu określone w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 (zdolność techniczna lub zawodowa), wówczas należy dołączyć do oferty oświadczenie , z którego wynika, które roboty budowlane wykona Wykonawca spełniający ww. warunki.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

cd.III.1.8 dokumenty wymienione w:

1) ust. 1, ust. 11 pkt 1 – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie;

2) ust. 11 pkt 2 – dokumenty te składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VI SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, dokumenty wymienione w ust. 11 pkt 1 ppkt 1.1, 1.3, 1.4 i 1.5 SWZ – składa także podmiot, który udostępnia zasoby.

Szczegóły dotyczące realizacji umowy określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/04/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest niejawne, nie przewiduje się na otwarciu ofert obecności Wykonawców. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na SmartPZP kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na SmartPZP informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Rozdz. XXII Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w Formularzu Oferty.

Zgodnie z Rozdziałem XXIII SWZ 2.Przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach określonych w ustawie Pzp, a także możliwość zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia zostały określone w Projekcie Umowy

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu. Zamawiający będzie żądał złożenia JEDZ wyłącznie przez tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminie określonym w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2022