Usługi - 74081-2014

04/03/2014    S44    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 

Polska-Warszawa: Usługi magazynowania

2014/S 044-074081

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
Punkt kontaktowy: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Osoba do kontaktów: Maciej Jankowski
00-844 Warszawa
Polska
Tel.: +48 223609269
E-mail: zp@arm.gov.pl
Faks: +48 223609101

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.arm.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Rezerwy strategiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi magazynowania rezerw strategicznych i zapasów państwowych ropy naftowej w zbiornikach naziemnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 3: Usługi w dziedzinie obrony, usługi w dziedzinie obrony wojskowej oraz usługi w dziedzinie obrony cywilnej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi magazynowania rezerw strategicznych i zapasów państwowych ropy naftowej w zbiornikach naziemnych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 131 h ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63122000

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Usługa magazynowania obejmuje ok. 650 000 Mg ropy naftowej.
Szczegółowa wielkość i zakres zostanie określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),która będzie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 18.6.2014. Zakończenie 17.6.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zaproszony do składania ofert wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia oferty wadium na cały okres związania ofertą na zasadach określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysokość wadium wynosi: 50 000,00 PLN.
Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki finansowe zostaną określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o realizację zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia muszą:
1) spełniać łącznie warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że każdy z wykonawców winien posiadać zdolność do ochrony informacji niejawnych, o której mowa w części III.1.4) niniejszego ogłoszenia.
2) złożyć wspólne lub każdy w zakresie warunków udziału, które spełnia, oświadczenie, o którym mowa w części III.2.1 pkt 1 niniejszego ogłoszenia;
3) przedłożyć w imieniu każdego z wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w części III.2.1 pkt 2-9 niniejszego ogłoszenia oraz oddzielnie lub łącznie – pozostałe dokumenty, o których mowa w części III.2.2. pkt 2 i części III.2.3. pkt 2, 4, 6;
4) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej. W przypadku ustanowienia pełnomocnika tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, każdy z występujących wspólnie podmiotów będzie musiał podpisać umowę w sprawie zamówienia zgodnie z reprezentacją;
5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
Wykonanie przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.
W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy mogą być udostępnione lub przekazane informacje niejawne do najwyższej klauzuli „Zastrzeżone”.
W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy wykonawca winien posiadać pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).
Zgodnie z art. 131f ust. 2 na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z art.131f ust. 3 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest do poinformowania podwykonawcy o ciążącym na nim obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwią zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający, na podstawie art. 131g ust. 1 pkt 4, zastrzega sobie prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanego zamówienia.
Szczegółowe warunki zostaną określone w SIWZ, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeżone w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz.1228).
Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są odpowiednie do poświadczeń bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do właściwych organów o przedstawienie potwierdzenia odpowiedniości poświadczenia.
bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanego w innym państwie.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
2) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 131e ust. 1 ustawy Pzp;
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione powyżej w pkt 2-8.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej w:
pkt 3-5 i 7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
pkt 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
pkt 8 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym w terminach określonych powyżej.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez każdego z nich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia”.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy pozostają w następującej sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie pięć milionów złotych);
2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie dwa miliony złotych).
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie pięć milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie dwa miliony złotych).
3. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według formuły„spełnia/nie spełnia”.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. usługi dotyczące magazynowania ropy naftowej w ilości co najmniej 100 000 Mg, o wartości nie mniejszej niż 50 000 000 PLN każda.
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa powyżej, jest poświadczenie podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wyżej wymienionym dowodem jest oświadczenie wykonawcy.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj.
1) dysponują pojemnościami magazynowymi, możliwymi do udostępnienia zamawiającemu, przystosowanymi do przechowywania ropy naftowej w gatunku REBCO w ilości min. 650 000 Mg, zlokalizowanymi na terytorium Polski;
2) posiadają odpowiednią infrastrukturę techniczną, to znaczy zbiorniki magazynowe naziemne spełniające wymagania w zakresie przechowywania i dystrybucji ropy naftowej, tj.:
a) połączenia rurociągowe baz magazynowych z systemem transportu rurociągowego ropy naftowej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A.
b) możliwości wydawcze baz magazynowych zapewniają wydanie całej ilości ropy naftowej zamawiającego utrzymywanej w danej bazie wraz z utrzymywanymi w tej bazie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej w terminie nie dłuższym niż 90 dni;
3) posiadają tytuł prawny do magazynów spełniających wymagania określone w pkt. 2;
4) zapewniają ochronę przechowywanej ropy naftowej w formach opisanych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z późn. zm.).
4. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie na temat urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania przedmiotowego zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia, tzn. osoby biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonywaniu zamówienia w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych muszą posiadać dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, każda osoba zdolna do wykonania zamówienia zamiast dokumentu upoważniającego do dostępu do informacji o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, winna posiadać dokument uprawniający do dostępu do informacji niejawnych wydany przez krajową władzę bezpieczeństwa państwa wykonawcy (odpowiedniego do klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”), uznawany na mocy dwustronnej umowy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a państwem wykonawcy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o udział w postępowaniu).
6. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających dostęp do informacji niejawnych. Dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych winny stanowić załączniki do wykazu.
7. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/niespełnia”.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza liczby kandydatów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie kryteriów „spełnia / nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 131j ust. 2 ustawy Pzp.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert nie
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BPzp-262-14/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.4.2014 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w godz. 7:30–15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45 lub przesłać pocztą na adres: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00 – 844 Warszawa.
2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt.2. Zamawiający zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim.
4. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
5. Wszystkie dokumenty (z wyjątkiem pełnomocnictw) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią wniosku przed upływem terminu otwarcia wniosków. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi magazynowania rezerw strategicznych i zapasów państwowych ropy naftowej w zbiornikach naziemnych (znak sprawy: BPzp-262-14/14)".
7. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami:
— pisemnie,
— za pośrednictwem faksu, pod numerem: +48 223609101,

— pocztą elektroniczną: zp@arm.gov.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub odpowiednio - zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej zamawiającego. Odwołanie od czynności innych niż wymienione wyżej - wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.2.2014