Paslaugos - 75294-2020

14/02/2020    S32

Lenkija-Leżajsk: Miškininkystės paslaugos

2020/S 032-075294

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk.
Adresas: ul. Tomasza Michałka 48
Miestas: Leżajsk
NUTS kodas: PL823 Rzeszowski
Pašto kodas: 37-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Tomasz Steliga
El. paštas: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
Telefonas: +48 172428894
Faksas: +48 172426145
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: gospodarka leśna

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2020 – III postępowanie

Nuorodos numeris: ZG.270.1.1.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77200000 Miškininkystės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prac szkółkarskich, szlaków zrywkowych, infrastruktury turystycznej, obiektów edukacji, urządzeń melioracji wodnych i ubocznego użytkowania, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w 2020 roku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w zał. nr 3 do SIWZ, na który składa się zał. nr 3.1. rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2. strefy trudności i odległości zrywki oraz zał. nr 3.3 układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. 5.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Korniaktów.

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77210000 Medienos ruošos paslaugos
77211000 Paslaugos, susijusios su medienos ruoša
77211100 Statybinės miško medžiagos kirtimo paslaugos
77211200 Rastų vežimo mišku paslaugos
77211300 Medžių retinimo paslaugos
77211400 Medžių kirtimo paslaugos
77211500 Medžių priežiūros paslaugos
77211600 Medžių sodinimo paslaugos
77230000 Paslaugos, susijusios su miškininkyste
77231000 Miškininkystės vadybos paslaugos
77231200 Miškų kenkėjų kontrolės paslaugos
77231600 Miškų želdinimo paslaugos
75251120 Miškų gaisrų gesinimo paslaugos
77312000 Piktžolių retinimo paslaugos
77312100 Piktžolių naikinimo paslaugos
77314000 Aikštelių priežiūros paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL823 Rzeszowski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk. Realizacja poszczególnych części będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danej części.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cześć 1 Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Korniaktów. Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w zał. nr 3, na który składają się zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3.1.-3.3.. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość części. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części. Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Części. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Części (Pakietu) (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Części (Pakietu) niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Części, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Części. Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych

I głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60 %. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B lub OECD 301C lub OECD 301F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).Zamawiający żąda stosowania przez drwali operatorów pilarek spalinowych

Stosowania bioolei do smarowania łańcuchów tnących. Ciągniki i przyczepy samozaładowcze wyposażone w żuraw muszą posiadać aktualne badania dozorowe zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym. Zamawiający wymaga stosowania przez pracowników Wykonawcy oraz przez inne osoby działające na zlecenie Wykonawcy (np. podwykonawcy) środków ochrony osobistej wymaganych (instrukcją BHP) na danym stanowisku pracy.Przedmiot zmówienia zostanie wykonany z zastosowaniem warunków technicznych na surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub równoważne.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Lyginamasis svoris: 20 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie zawodowe / Lyginamasis svoris: 20 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 a do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, do 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia udzielane w trybie z wolnej ręki.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Potok.

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77210000 Medienos ruošos paslaugos
77211000 Paslaugos, susijusios su medienos ruoša
77211100 Statybinės miško medžiagos kirtimo paslaugos
77211200 Rastų vežimo mišku paslaugos
77211300 Medžių retinimo paslaugos
77211400 Medžių kirtimo paslaugos
77211500 Medžių priežiūros paslaugos
77211600 Medžių sodinimo paslaugos
77230000 Paslaugos, susijusios su miškininkyste
77231000 Miškininkystės vadybos paslaugos
77231200 Miškų kenkėjų kontrolės paslaugos
77231600 Miškų želdinimo paslaugos
75251120 Miškų gaisrų gesinimo paslaugos
77312000 Piktžolių retinimo paslaugos
77312100 Piktžolių naikinimo paslaugos
77314000 Aikštelių priežiūros paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL823 Rzeszowski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk. Realizacja poszczególnych części będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danej części.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cześć 2 Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Potok.Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w zał. nr 3, na który składają się zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3.1.-3.3.. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość części. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części. Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Części. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Części (Pakietu) (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Części (Pakietu) niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Części, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Części. Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych

I głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60 %. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B lub OECD 301C lub OECD 301F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).Zamawiający żąda stosowania przez drwali operatorów pilarek spalinowych

Stosowania bioolei do smarowania łańcuchów tnących. Ciągniki i przyczepy samozaładowcze wyposażone w żuraw muszą posiadać aktualne badania dozorowe zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym. Zamawiający wymaga stosowania przez pracowników Wykonawcy oraz przez inne osoby działające na zlecenie Wykonawcy (np. podwykonawcy) środków ochrony osobistej wymaganych (instrukcją BHP) na danym stanowisku pracy.Przedmiot zmówienia zostanie wykonany z zastosowaniem warunków technicznych na surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub równoważne.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Lyginamasis svoris: 20 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie zawodowe / Lyginamasis svoris: 20 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 a do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, do 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia udzielane w trybie z wolnej ręki.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Wykonanie usług leśnych polegających na przygotowaniu gleby

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000 Paslaugos, susijusios su miškininkyste
77231000 Miškininkystės vadybos paslaugos
75251120 Miškų gaisrų gesinimo paslaugos
77312000 Piktžolių retinimo paslaugos
77312100 Piktžolių naikinimo paslaugos
77314000 Aikštelių priežiūros paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL823 Rzeszowski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk. Realizacja poszczególnych części będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danej części.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Wykonanie usług leśnych polegających na przygotowaniu gleby. Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w zał. nr 3, na który składają się zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3.1.-3.3.. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość części. Oferta złożona nadaną część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części. Wskazana w zał.nr 3.1. – 3.3. lokalizacja(adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Części. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Części (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Części niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Części, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Części. Ciągniki i maszyny muszą posiadać aktualne badania dozorowe zgodnie z ustawą z dnia21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym. Zamawiający wymaga stosowania przez pracowników Wykonawcy oraz przez inne osoby działające na zlecenie Wykonawcy (np. podwykonawcy) środków ochrony osobistej wymaganych (instrukcją BHP) nadanym stanowisku pracy. Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej(śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy(sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.)w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Lyginamasis svoris: 20 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie zawodowe / Lyginamasis svoris: 20 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 b do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, do 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia udzielane w trybie z wolnej ręki.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Szkółkarskim

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77211300 Medžių retinimo paslaugos
77211400 Medžių kirtimo paslaugos
77211500 Medžių priežiūros paslaugos
77211600 Medžių sodinimo paslaugos
77230000 Paslaugos, susijusios su miškininkyste
77231000 Miškininkystės vadybos paslaugos
77231200 Miškų kenkėjų kontrolės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL823 Rzeszowski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk. Realizacja poszczególnych części będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danej części.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Szkółkarskim. Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w zał. nr 3, na który składają się zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3.1.-3.3.. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość części. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części. Wskazana w zał. nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny)poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja(adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Części. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Części (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Części niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Części, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Części. Ciągniki i maszyny muszą posiadać aktualne badania dozorowe zgodnie z ustawą z dnia21grudnia 2000r. o dozorze technicznym. Zamawiający wymaga stosowania przez pracowników Wykonawcy oraz przez inne osoby działające na zlecenie Wykonawcy (np. podwykonawcy) środków ochrony osobistej wymaganych (instrukcją BHP) na danym stanowisku pracy. Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.)w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Lyginamasis svoris: 20 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie zawodowe / Lyginamasis svoris: 20 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 c do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, do 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia udzielane w trybie z wolnej ręki.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO opisane są w pkt. 1 SIWZ. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA opisany jest w pkt. 2 SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA opisany jest w pkt. 3 SIWZ. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA opisany jest w pkt. 4 SIWZ. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ opisana jest w pkt. 5 SIWZ. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA opisane są w pkt. 6 SIWZ. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA opisane są w pkt. 7 SIWZ. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI opisane są w pkt. 8 SIWZ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM opisane są w pkt. 9 SIWZ. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ opisany jest w pkt. 10 SIWZ. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT opisany jest w pkt. 11 SIWZ. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT opisany jest w pkt. 12 SIWZ. SPOSÓB OBLICZENIA CENY opisany jest w pkt. 13 SIWZ. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT opisane są w pkt. 14 SIWZ. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY opisane są w pkt. 15 SIWZ. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE opisane jest w pkt. 16 SIWZ. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY opisane jest w pkt. 17 SIWZ. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ opisane są w pkt. 22 SIWZ. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. g-n SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. g - n SIWZ. Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednej części.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: dla Cz.1: 44695zł

Dla Cz.2: 42153zł, dla Cz.3: 8000zł, dla Cz.4: 27524zł

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Cz.1: 6704zł, dla Cz.2: 6323zł, dla Cz.3: 500zł, dla Cz.4: 4129zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do 26 luty 2020 r. do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

Z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Spółdzielczy w Leżajsku nr rachunku: 35918700012001000023520001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2020, Część nr _.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, kwotę gwarancji/poręczenia, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na łączną kwotę brutto

Nie mniejszą niż dla: Cz.1: 164926 zł, Cz.2: 155545 zł, Dla Cz.3 zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu przygotowania gleby pod odnowienia, na łączną kwotę nie mniejszą niż 32000 zł brutto

Dla Cz.4 zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegającą na wykonaniu prac szkółkarskich, prac z zakresu nasiennictwa i selekcji, na łączną kwotę nie mniejszą niż 101562 zł brutto.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: JEDZ którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 6 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ w przypadku gdy zamówienia dzielą się na części oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części,

— dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie

Doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

Kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w

Postępowaniu.

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; cd. pkt. III.1.3)

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla: Części 1-2 co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych typu forwarder lub ciągników przystosowanych do nasiębiernej zrywki drewna (przyczepki wyposażone w żurawie), na każdą część

Dla Części 3 co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ z wywyższeniem dna bruzd przeznaczonych do przygotowania gleby, co najmniej 1 szt. pługofrezarki, co najmniej 1 szt ciągnika dwu napędowego o mocy minimalnej 100 KM z biegiem pełzającym.

Dla Części 4 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie zdolności technicznej na spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu,

Cd. z pkt III.1.2)

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),

— wykaz osób...-wzór zał. nr 11 SIWZ,

— wykaz urządzeń technicznych...-wzór zał. nr 12 SIWZ

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - wzór zał. nr 9 SIWZ

Cd. w pkt. III.1.3) minimalny poziom...

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

— co najmniej: 1 osobą dla Cz. 1, 1 osobą dla Cz. 2, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

— co najmniej 1 osobą dla każdej z części 1-2, posiadającą uprawnienia do kierowania ciągnikami specjalistycznymi lub rolniczymi przystosowanymi do pracy w lesie (prawo jazdy) wyposażonymi w przyczepy załadowcze i żurawie hydrauliczne do obsługi których potrzebne są niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa,

— co najmniej 1 osobę dla każdej z części 1-2, 4, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin,

— co najmniej 3 osobami dla Cz. 4 zdolnymi do wykonania zamówienia,

— co najmniej 1 osobą dla części 3 posiadającą uprawnienia do kierowania ciągnikami specjalistycznymi lub rolniczymi przystosowanymi do pracy w lesie (prawo jazdy).

Cd. z pkt. III.1.3)

— wykaz usług...-wzór zał. nr 10 SIWZ,

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Dokumenty wskazane w pkt7.1. lit. b - n SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formaln:wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy w wys.0,25 % ceny ofertowej brutto na daną cz. zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia spec. z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w JEDZ, zaświadczenia o ukończeniu szkolenie w zakresie pracy ze środ. chem.zgodnie z SIWZ dla osób wskazanych w JEDZ,polisę od odp. cywilnej dla 1:67043zł, 2:63230zł, 3:13000zł, 4:41285zł.Istotne dla stron post. zawiera wzór umowy zał. nr10a,b,c, do SIWZ.Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu zlecenia lub cz. przedmiotu zlece. na podstawie fak. płatnej do14dni.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Uzasadnienie zastosowania skróconego terminu ogłoszenia do 15 dni od dnia jego przekazania do publikacji w Dz. U. UE korzystając z przesłanki wynikającej z art. 43 ust. 2b pkt 2) PZP dla kolejnych postępowań na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2020.Zamawiający – Nadleśnictwo Leżajsk ogłosił już dwa razy przetarg na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej oba z zachowaniem minimalnego 35-dniowego terminu składania ofert.Prowadzenie kolejnego postępowania przetargowego to dodatkowy minimalny czas przekraczający 60 dni (termin ogłoszenia plus czas niezbędny na badanie ofert). Zamawiający w tym okresie powinien już prowadzić działania gospodarcze, związane ze stałą, nieprzerwaną realizacją zadań gospodarki leśnej – hodowli i ochrony lasu (w tym prac sezonowych związanych z optymalnym terminem na ich wykonanie), wycinkami związanymi z bezpieczeństwem publicznym, w tym na szlakach komunikacyjnych, zapewnieniem trwałości lasu.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 248-614787
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 26/02/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/02/2020
Vietos laikas: 10:05
Vieta:

Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk pokój nr 10 (Sala konferencyjna).

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia poszczególnych części.Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

W przypadku nie wyłonienia żadnego wykonawcy kolejny termin to marzec 2020 rok.

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Oferta dla danej części (załącznik nr 1 do SIWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2)W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części)

Zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania

Umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia,

Określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę

Składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego

Zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały

Opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 13 a,b,c, do SIWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 13 a,b,c, do SIWZ)zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj.bez udziału podwykonawców jest określane jako „Obowiązek Samodzielnej Realizacji”.Kluczowe elementy (części)zamówienia dla poszczególnych Części obejmują następujące czynności:

Dla części od nr 1 do nr 2 prace z: pozyskania i zrywki drewna, czyszczeń wczesnych i późnych,grodzenie upraw,dla części nr 4 prace z: siew,szkółkowanie,pielęgnacje sadzonek i zasiewów, dla części nr 3 prace z: przygotowanie gleby pod odnowienia.

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego

Do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr1 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania,o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 20 pkt. W kryterium Doświadczenie zawodowe jako podstawę przyznawania punktów przyjmuje się liczbę miesięcy świadczenia usług przez danego Wykonawcę, na podstawie oświadczenia przez Wykonawcę zawartego w JEDZ potwierdzających okres prowadzenia działalności gospodarczej. Niezbędne jest oświadczenie, że w okresie świadczenia tych usług na Wykonawcę nie były nakładane kary umowne, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.

Oceny w ramach tego kryterium będą dokonywane wg wzoru w pkt. 14 SIWZ.

Maksymalny okres brany pod uwagę w kryterium wynosi 36 miesięcy. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca

Przy realizacji przedmiotu zamówienia: Podstawowe akty prawne, obowiązki i normy lub równoważne im opisane są w pkt. 3.2. SIWZ

Prowadzenie kolejnego postępowania przetargowego to dodatkowy minimalny czas przekraczający 60 dni (termin ogłoszenia plus czas niezbędny na badanie ofert). Zamawiający w tym okresie powinien już prowadzić działania gospodarcze, związane ze stałą, nieprzerwaną realizacją zadań gospodarki leśnej – hodowli i ochrony lasu (w tym prac sezonowych związanych z optymalnym terminem na ich wykonanie), wycinkami związanymi z bezpieczeństwem publicznym, w tym na szlakach komunikacyjnych, zapewnieniem trwałości lasu pozyskaniem i zrywką drewna, prowadzeniem racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności prowadzeniem działań zabezpieczających przez rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zamawiający wskazuje, że rozstrzygnął już część przetargów przeprowadzonych na zawarcie umów sprzedaży surowca drzewnego z odbiorcami (w wys. 90 % założonego planu sprzedaży na 2020 r.) i od marca 2020 zobligowany będzie do realizacji zobowiązań umownych na dostarczanie drewna zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Uzasadnienie zastosowania skróconego terminu ogłoszenia do 15 dni od dnia jego przekazania do publikacji w Dz. U. UE korzystając z przesłanki wynikającej z art. 43 ust. 2b pkt 2) PZP dla kolejnych postępowań na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2020.

Zamawiający – Nadleśnictwo Leżajsk ogłosił już dwa razy przetarg na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej oba z zachowaniem minimalnego 35-dniowego terminu składania ofert. W pierwszym postępowaniu zamówienie zostało podzielone na 14 części (ogłoszenie nr 2019/S 211 - 517173, przesłane do publikacji 29.10.2019r., opublikowane w Dz.U.UE 31.10.2019 r.). Ze względu na przekroczenie, w złożonych ofertach, kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia konieczne było unieważnienie 6 części, w oparciu o Art. 93 ust. 1 pkt. 4. Natomiast na dwie części nie wpłynęła żadna oferta (podst. Prawna unieważnienia – art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych).

Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia były obliczane z dużą dokładnością na podstawie wyników przetargów z lat ubiegłych i przewidywanego zakresu prac. Potencjalni Wykonawcy dysponowali odpowiednim czasem na zapoznanie się z przedmiotem zamówienia przy okazji pierwszego przetargu.

W drugim postępowaniu zamówienie zostało podzielone na 8 części (ogłoszenie nr 2019/S 248 - 614787, przesłane do publikacji 20.12.2019r., opublikowane w Dz.U.UE 24.12.2019 r.). Ze względu na przekroczenie, w złożonych ofertach, kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia konieczne było unieważnienie 4 części, w oparciu o Art. 93 ust. 1 pkt. 4. Postępowanie przetargowe, którego dotyczy skrócony termin składania ofert, będzie prowadzone na podobnych warunkach jak to poprzednie postępowanie przetargowe. W szczególności nie ulegną zmianie: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert, podstawy wykluczenia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/02/2020