Usługi - 78565-2018

21/02/2018    S36

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 036-078565

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa-Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Not specified
Kod pocztowy: 00-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
E-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 222092463
Faks: +48 228100327
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie Drogami Krajowymi i Autostradami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu DK nr 17 na parametrach drogi ekspresowej

Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.241.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

"Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 - do km ok. 3+600”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL9 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo mazowieckie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 - do km ok. 3+600”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Prowadzenie strony internetowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 10 % ceny brutto podanej w ofercie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału W postępowaniu:

a) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształceni niezbędnych do wykonania publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunkówoktórych mowa w pkt. III.1.3) ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. S o łącznej długości min. 3 km.

Przez opracowanie dokumentacji projektowej (STEŚ, STEŚ-R, KP, PB) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.

Przez opracowanie projektu budowlanego nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.

b) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1. Projektant Drogowy:

— wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. S o długości min. 3 km każda, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.

2. Projektant Mostowy:

— wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m każdy, na stanowisku Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej.

3. Sprawdzający dokumentacji branży drogowej:

— wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. S o łącznej długości min. 3 km na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.

4. Sprawdzający dokumentacji branży mostowej:

— wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu dokumentacji projektowej: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m każdy, na stanowisku Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej.

5. Geolog:

— wymagana liczba osób: 1.

Kwalifikacje:

— posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia zdobytego przy opracowaniu 2 Dokumentacji geologiczno - inżynierskich dla drogi klasy min. S o długości min. 3 km każda, wraz z obiektami inżynierskimi.

6. Hydrogeolog:

— wymagana liczba osób: 1.

Kwalifikacje:

— posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V lub IV.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia zdobytego przy opracowaniu 2 Dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z budową drogi klasy min. S o długości min. 3 km każda.

7. Geotechnik:

— wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia zdobytego przy opracowaniu 2 Projektów wzmocnienia podłoża gruntowego dla dróg klasy min S o długości min. 3 km każda.

Pod określeniem:

STEŚ - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe;

STEŚ-R- Studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej.

KP należy rozumieć Koncepcję Programową;

PB należy rozumieć Projekt Budowlany.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 7.7.1994 r. Prawobudowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w SIWZ.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w Siwz.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/04/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, pok.824.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) Nie podlega wykluczeniu;

b) Spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o którym mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podst. art.59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ. W zakresie części IV Jednolitego dokumentu Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa wart. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału wpostępowaniu wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany jest do złożenia:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążące go porozumieniaw sprawie spłat tych należności;

d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

9. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławwczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, októrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji oczynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określonyw art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesieni

5.4. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. 2016 r., poz.1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2018