Roboty budowlane - 78877-2021

16/02/2021    S32

Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg

2021/S 032-078877

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639363)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wilczak 51
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Kod pocztowy: 61-623
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wzdw.pl
Tel.: +48 612258131
Faks: +48 618520131
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew

II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639363

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 12:05
Powinno być:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: