Prekės - 79509-2020

18/02/2020    S34    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Čekija-Praha: Informacinės sistemos ir serveriai

2020/S 034-079509

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Nacionalinis registracijos Nr.: 41197518
Adresas: Orlická 2020/4
Miestas: Praha 3
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 130 00
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Lenka Macáková
El. paštas: lenka.macakova@vzp.cz
Telefonas: +420 952220509

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.vzp.cz

Pirkėjo profilio adresas: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Zdravotní pojištění

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Nákup serverové infrastruktury aplikací IS VZP ČR

Nuorodos numeris: 1900423
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48800000 Informacinės sistemos ir serveriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 3 let (dále též jen „Rámcová dohoda“).

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení.

Předmět plnění zahrnuje:

a) dodávky HW vybavení serverové infrastruktury datových center a infrastruktury RP včetně standardního software a potřebných licencí (dále též jen „zboží“), včetně montáže zboží a souvisejících instalačních prací a převod vlastnického práva ke zboží na VZP ČR;

b) poskytnutí záruky na dodané zboží s podporou ve zvýšených parametrech v délce 60 měsíců;

c) poskytnutí následné podpory SW;

d) poskytnutí/zajištění nevýhradní licence na dobu trvání majetkových práv k softwaru, včetně všech aktualizací získaných v rámci záruční podpory a následné podpory SW, a to k užití v rámci VZP ČR pro všechny dodávané funkcionality/software;

e) uskutečnění workshopu.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 40 000 000.00 CZK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Česká republika

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 3 let (dále též jen „Rámcová dohoda“).

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení.

Předmět plnění zahrnuje:

a) dodávky HW vybavení serverové infrastruktury datových center a infrastruktury RP včetně standardního software a potřebných licencí (dále též jen „zboží“), včetně montáže zboží a souvisejících instalačních prací a převod vlastnického práva ke zboží na VZP ČR;

b) poskytnutí záruky na dodané zboží s podporou ve zvýšených parametrech v délce 60 měsíců;

c) poskytnutí následné podpory SW;

d) poskytnutí/zajištění nevýhradní licence na dobu trvání majetkových práv k softwaru, včetně všech aktualizací získaných v rámci záruční podpory a následné podpory SW, a to k užití v rámci VZP ČR pro všechny dodávané funkcionality/software;

e) uskutečnění workshopu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání profesní způsobilosti dodavatelů podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 ZZVZ splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

V souladu s § 77 odst. 3 ZZVZ doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují; tuto skutečnost uvede dodavatel ve své nabídce místo předložení požadovaného dokladu.

Dodavatel je oprávněn v nabídce nahradit předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence čestným prohlášením dodavatele dle § 86 odst. 2 ZZVZ, z něhož bude vyplývat, že požadavky zadavatele na profesní způsobilost splňuje; dodavatel k tomu může využít formulář, který je Přílohou č. 5 HDZD – „Vzor čestného prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti“.

V souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ může dodavatel rovněž prokázat splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému. Např. výpis z obchodního rejstříku je možné nahradit odkazem na konkrétní internetovou adresu „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik), na kterém jsou informace o dodavateli dostupné, dále pak výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je možné nahradit odkazem na konkrétní internetovou adresu „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ vedeným v informačním systému o veřejných zakázkách (http://www.isvz.cz/ISVZ/SKD/Filter.aspx?type=2), na kterém je příslušný výpis dostupný.

Pro uvedení odkazů může dodavatel využít Přílohu č. 11 HDZD – „Formulář pro doložení dokumentů odkazem na informace vedené v informačním systému veřejné správy“. Pokud dodavatel uvede odkaz, vztahující se k požadovanému kritériu kvalifikace, nemusí již k tomuto kritériu kvalifikace předkládat další doklady ani výše uvedené čestné prohlášení.

Zadavatel nepožaduje prokázání profesní způsobilosti dodavatelů podle § 77 odst. 2 ZZVZ.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

Zadavatel si v oznámení o zahájení zadávacího řízení vyhradil, že v souladu s § 120 a § 121 ZZVZ provede elektronickou aukci. V souladu a za podmínek stanovených § 122 ZZVZ zadavatel vybere k uzavření Rámcové dohody účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku elektronické aukce.

Bližší podmínky elektronické aukce jsou uvedeny v HDZD.

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/03/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba, Slovakų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/03/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

V sídle VZP ČR

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Pojištění odpovědnosti za škodu

Zadavatele požaduje, aby vybraný dodavatel byl po celou dobu trvání Rámcové dohody, jakož i po celou dobu poskytování podpory dle jednotlivých Smluv pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti dodavatele za škodu, která může nastat v souvislosti s plněním závazků dodavatele dle Rámcové dohody, jakož i dle jednotlivých Smluv. Pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu s pojistnou částkou ne nižší než 20 000 000 CZK (slovy: dvacet milionů korun českých), (dále též jen „pojištění odpovědnosti“ nebo „pojištění“).

V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ve smyslu § 5 ZZVZ části „nebo více těchto osob společně“, zadavatel požaduje, aby pojištění prokazatelně pokrývalo případnou škodu způsobenou kterýmkoliv z dodavatelů. Tato skutečnost musí vyplývat z předloženého dokladu o pojištění a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše minimálně 20 000 000 CZK (slovy: dvacet milionů korun českých) v případě škody způsobené kterýmkoliv z dodavatelů podávajících společnou nabídku. Možnost sčítání výše pojistných částek jednotlivých dodavatelů zadavatel nepřipouští.

Zadavatel na základě § 104 písm. a) ZZVZ požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření rámcové dohody předložení dokumentů, ze kterých bude splnění výše uvedeného požadavku zadavatele na pojištění vyplývat, tj. kopie pojistné smlouvy nebo pojistky a dokladu o zaplacení pojistného na příslušné období, nebo pojistného certifikátu, či obdobného dokladu vydaného příslušnou pojišťovnou (dále též jen „doklad o pojištění“). Doklad o pojištění předloží dodavatel v elektronické podobě v prosté kopii, např. formou naskenování listinného dokumentu. Z předloženého dokladu musí jednoznačně vyplývat splnění požadavku zadavatele na rozsah a minimální výši pojištění.

Součástí nabídky dodavatele musí být Čestné prohlášení, z něhož bude vyplývat, že v případě, že bude mezi dodavatelem a VZP ČR uzavřena Rámcová dohoda, bude mít dodavatel sjednáno pojištění dle příslušných ustanovení Rámcové dohody. Z čestného prohlášení rovněž musí vyplývat, že na výzvu zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ dodavatel předloží zadavateli požadovaný doklad o pojištění. Čestné prohlášení musí být podepsáno Zástupcem dodavatele. Dodavatel k tomu může využít formulář, který je Přílohou č. 10 HDZD – „Vzor čestného prohlášení k pojištění odpovědnosti za škodu“.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/02/2020