Prekės - 87496-2019

25/02/2019    S39

Lenkija-Bydgoszcz: Medicinos reikmenys

2019/S 039-087496

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Adresas: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Miestas: Bydgoszcz
NUTS kodas: PL613 Bydgosko-toruński
Pašto kodas: 85-094
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dorota Tchorzewska
El. paštas: d.tchorzewska@jurasza.pl
Telefonas: +48 525854097
Faksas: +48 525854076
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.jurasza.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.jurasza.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dzierżawa aparatów do leczenia nerkozastępczego wraz z materiałami zużywalnymi

Nuorodos numeris: NLZ.2019.271.08
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33140000 Medicinos reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatów do terapii nerkozastępczej wraz z dostawą materiałów zużywalnych, określona w załączniku nr 2a) i 2b) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części, dla której Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2a, w formularzu właściwości techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 2b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część nr 1 - Dzierżawa aparatów do CRRT oraz TPE - Materiały zużywalne do aparatów do CRRT oraz TPE

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Część nr 1A - Dzierżawa aparatów do CRRT oraz TPE

Część nr 1B - Materiały zużywalne do aparatów do CRRT oraz TPE

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część nr 2 - Dzierżawa aparatów do CRRT oraz TPE pediatrycznych - Materiały zużywalne do aparatu do CRRT oraz TPE pediatrycznego

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Część nr 2A. Dzierżawa aparatów do CRRT oraz TPE pediatrycznych

Część nr 2B. Materiały zużywalne do aparatu do CRRT oraz TPE pediatrycznego

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 lecz nie więcej niż 3 dostawy tożsame lub podobne dostawie:

„Dzierżawa aparatów do leczenia nerkozastępczego wraz z materiałami zużywalnymi” o wartości łącznie nie mniejszej niż:

1 5 644 670,00

2 87 140,00

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt. 7.2 a) SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

17.1 Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji tj. „Główne postanowienia umowy”.

17.2 Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji nie zakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/03/2019
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 28/03/2019
Vietos laikas: 11:30
Vieta:

12.6 Sesja otwarcia ofert, o której mowa w pkt. 12.5 SIWZ jest jawne i dokonana będzie w obecności osób i wykonawców, którzy będą obecni w dniu, w którym upływa termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, pokój nr 22a w budynku „A”.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości:

Część nr 1 – 74 140,00 PLN

Część nr 2 – 1 130,00 PLN

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto (C) – 60 % oceny, parametry jakościowe (PJ) - 40 % oceny

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993), zwanego dalej „rozporządzeniem ws dokumentów”

2) W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp i art. 24 ust. 11 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-6 oraz 9 rozporządzenia ws dokumentów

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws dokumentów

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws dokumentów

3) Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy, wskazanej w pkt. 8.1.1 SIWZ, zgodnie z Instrukcją korzystania z Platformy, stanowiącą Załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - załącznik do SIWZ

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17 A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

18.1 Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180–198 ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

18.3 Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17 A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/02/2019