Usługi - 87556-2015

Wyświetl widok skrócony

12/03/2015    S50

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu

2015/S 050-087556

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 18 w Poznaniu
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Transportu
Osoba do kontaktów: Przemysław Raszewski
E-mail: przemyslaw.raszewski@umww.pl
Tel.: +48 616267013
Faks: +48 616267001

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.umww.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z modernizacją trzech autobusów szynowych typu 218Ma serii SA132.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo Wielkopolskie, Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) z wyłączeniem naprawy silników spalinowych i skrzyń biegów, wraz z modernizacją autobusów szynowych o oznaczeniach kolejowych SA132-001, SA132-003 i SA132-004, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50220000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 11 402 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena wykonania zamówienia. Waga 80
2. Długość okresu gwarancji. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DT-II.272.3.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 238-419414 z dnia 10.12.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z modernizacją trzech autobusów szynowych typu 218Ma serii SA132
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.3.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-082
Państwo: Polska
E-mail: handlowy@pesa.pl
Tel.: +48 523391561
Faks: +48 523391114
Adres internetowy: www.pesa.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 300 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 402 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji za pomocą faksu albo w terminie 15 dni jeżeli zostały one przesłane w inny sposób, o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 ustawy).
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust. 4 ustawy).
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (art. 180 ust. 5 ustawy).
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art.198 a do art. 198 g ustawy).
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.3.2015