Usługi - 88420-2018

27/02/2018    S40

Polska-Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

2018/S 040-088420

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142 A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kołodziejczyk
E-mail: Piotr.Kolodziejczyk2@intercity.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.intercity.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług gastronomicznych i serwisu pokładowego na pokładach wybranych pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A.

Numer referencyjny: 27/07/PRZ/2017
II.1.2)Główny kod CPV
55300000 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych (restauracyjnych) i serwisu pokładowego na pokładach wybranych pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 39 273 659.24 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55400000 Usługi podawania napojów
55511000 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów
55522000 Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych (restauracyjnych) i serwisu pokładowego na pokładach wybranych pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.2.2018 r. przez okres 24 miesięcy albo do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Niniejsze postępowanie prowadzone było na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej również jako „ustawa Pzp”, regulujących udzielanie zamówień na usługi społeczne, tj. art. 138 g–n oraz art. 138 p–s ustawy Pzp.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 226-471720
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usług gastronomicznych i serwisu pokładowego na pokładach wybranych pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wars S.A.
Adres pocztowy: ul. Chłopickiego 53
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-275
Państwo: Polska
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 273 659.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wskazuje, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zostało przeprowadzone w sposób określony w art. 138n pkt 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawiera Dział VI ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2018