Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 90053-2020

24/02/2020    S38    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Rumunija-Tulcea: Informavimui ir reklamai skirti produktai

2020/S 038-090053

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Regia Națională a Pădurilor Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 25543282
Adresas: Str. 9 Mai nr. 4 bis
Miestas: Tulcea
NUTS kodas: RO225
Pašto kodas: 820026
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Viorel Roșca
El. paštas: parcmacin@gmail.com
Telefonas: +40 240517718
Faksas: +40 240517718

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.parcmacin.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089910
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Instituție publică
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Servicii de informare și publicitate

Nuorodos numeris: CS 05
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39294100
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Prin prezentul contract de servicii, autoritatea contractanta intenționează sa achiziționeze servicii de informare și publicitate coduri CPV: 92111250-9 producție de filme de informare; 72413000-8 servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web); 79823000-9 servicii de tipărire și de livrare; 72500000-0 servicii informatice; 79810000-5 servicii tipografice; 79800000-2 servicii tipografice și servicii conexe; 79951000-5 servicii de organizare de seminarii; 39294100-0 produse informative și de promovare; 79960000-1 servicii de fotografie și servicii conexe), 55520000-1 servicii de catering, în vederea implementării unor activități/subactivități din cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Macin Niculițel și partea care nu se suprapune, situata la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 694 980.00 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
55520000
72413000
72500000
79811000
79823000
79951000
79960000
92111250
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO225
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

— sediul R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. – municipiul Tulcea, Str. 9 Mai nr. 4 bis, județul Tulcea,

— sediul prestatorului,

— pe ter [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Servicii de informare și publicitate în vederea implementării unor activități/subactivități din cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Macin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV. 72. Mănăstirea Cocos”, cod SMIS 124446, respectiv: Activitatea A.2. Activitati de consultare, constientizare si informare.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Experiență lider echipa/team leader, concretizata în numărul de proiecte/contracte similare ca si complexitate cu obiectul contractului. / Lyginamasis svoris: 6
Kokybės kriterijus - Vardas: Criteriu privind calitatea conținutului și design – exemplu de broșură de prezentare. / Lyginamasis svoris: 24
Kokybės kriterijus - Vardas: Oferta tehnică – demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și mijloace adecvate necesare în vederea realizării serviciilor. / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 30
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 „Elaborarea Planului de management pentru situl [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) restanțe la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz.

Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.

În vederea completării acestei declarații precizăm că persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante sunt:

— Roșca Viorel – director Administrația Parcului Național Munții Măcinului,

— Băjenaru Bogdan-Ștefan – manager proiect,

— Zaharia Alexandru – asistent manager proiect,

— Carapancea Nicolae – responsabil financiar,

— Partnoi Lăcrămioara – responsabil achiziții.

Inițial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante.

Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat și să aibă dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentație. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Inițial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Numai la solicitarea autorității contractante ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va depune certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cifra de afaceri anuala generala. Declarație privind cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani prin completarea DUAE. Cifra de afaceri anuală pe ultimii 3 ani se va declara pentru cel mult ultimele 3 exerciții financiare disponibile, în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.

Asigurarea riscului profesional. Se constituie garantia de buna executie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile generale privind cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor fi obligați sa prezinte documentele justificative în susținerea cifrei de afaceri, doar la solicitarea entității contractante.

Operatorul economic are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestuia, în cuantum de 1 % din valoarea fără TVA a contractului, într-un cont de garanție de bună execuție deschis prin grija contractantului la o bancă agreată de părți, la dispoziția autorității contractante sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

1) Prezentarea ofertantului, după caz, a asocierii și/sau subcontractanții nominalizați și/sau terți susținători (pe lângă informații generale de prezentare, se vor prezenta: partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia);

2) Prezentarea unei broșuri mostre în format .pdf care sa constituie material de analiza pentru factorul de evaluare nr. 3 – „Criteriul conținut și design broșura”;

3) Prezentarea unui număr minim de echipamente utilizate: 1 laptop, 1 aparat foto, 1 mașină de teren, echipament sau tehnologie de inscriptionare, filmare, necesar pentru realizarea livrabilelor din cadrul contractului;

4) Abordarea (metodologia) privitoare la organizarea și implementarea activităților.

Propunerea tehnica va conține obligatoriu descrierea abordării (metodologiei) privitoare la organizarea și implementarea fiecărei subactivități (A.2.1.1., A.2.1.2., A.2.3.1., A.2.3.2., A.2.3.3., A.2.3.4. și A.2.3.5.);

5) Graficul de timp (model propriu). Se va prezenta calendarul de implementare a activităților specifice contractului și alocarea resurselor pe activități. Totalitatea operațiunilor vor fi implementate în perioadele de desfășurare aferente fiecărei activități, după cum sunt acestea definite în caietul de sarcini;

6) Documente relevante care sa ateste experienta team leader-ului in participarea la 1 sau mai multe proiecte în cadrul căruia/cărora a coordonat managementul unor proiecte care au avut drept scop informare și conștientizare/promovarea valorilor naturii;

7) În cadrul ofertei tehnice, ofertantul este obligat sa indice deținerea faptul ca la elaborarea acesteia a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, conform reglementarilor în vigoare la nivel național și care vor fi respectate pe parcursul îndeplinirii contractului.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Existenta unui număr minim de echipamente utilizate: 1 laptop, 1 aparat foto, 1 mașină de teren, echipament sau tehnologie de inscriptionare, filmare, necesar pentru realizarea livrabilelor din cadrul contractului.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Se va prezenta „Declarație privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de munca” conform formularului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se refera la condițiile de munca și protecția muncii, securității și sănătății în munca, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html Acestea sunt cerințe de prezentare obligatorii care vor face obiectul evaluării în acord cu prevederile legislației în domeniul achiziției aplicabile acestei proceduri. Totodată, cerințele caietului de sarcini reprezintă cerințe minime, obligatorii, iar propunerea tehnica trebuie sa le îndeplinească în totalitate. Ofertantul poate prezenta orice fel de informații pe care le consideră relevante pentru derularea contractului. Neprezentarea propunerii tehnice, atrage după sine excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție.

Se vor prezenta facturi, contracte de inchiriere valabile, contracte de colaborare valabile.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 23/03/2020
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 23/06/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 23/03/2020
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Bajenaru Bogdan-Stefan, Carapancea Nicolae, Zaharia Sorin Alexandru, Popa Cristina, Partnoi Lacramioara.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: Bucureşti
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745

Interneto adresas: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Termenul de depunere al contestației, în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/02/2020