Dostawy - 94330-2020

Submission deadline has been amended by:  148208-2020
26/02/2020    S40

Polska-Wrocław: Urządzenia komputerowe

2020/S 040-094330

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 93057654000000
Adres pocztowy: ul. Wojrowicka 58
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-436
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Mandat
E-mail: Bogumila.Mandat@wroclawskaedukacja.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych

II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 2-7.2.2, Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptop

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 6 szt. laptopów – dalej „komputery”. Wszystkie komputery muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności, tj. czynności uruchomienia każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie komputerów należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowany dysk SSD / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF, Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014–2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2, Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 2-7.2.2, Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka laserowa monochromatyczna

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, montaż, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. drukarek laserowych monochromatycznych.

Wszystkie drukarki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczne parametry co najmniej w zakresie materiałów eksploatacyjnych.

W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia każdej drukarki w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie drukarek należy także rozumieć uruchomienie każdej drukarki w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zużytych przez Zamawiającego pojemników po tonerach w ilości i zgodnie z asortymentem dostarczonym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 14 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o potrzebie odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt wydrukowania jednej strony / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF, Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014–2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2-7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw interaktywny (tablica multimedialna, rzutnik z oprogramowaniem i okablowaniem)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kpl. (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) zestawów interaktywnych (tablica multimedialna, rzutnik z oprogramowaniem i okablowaniem) – dalej „tablice”. Wszystkie tablice muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczne oprogramowanie.

W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności montażu tablic, uruchomienia każdej tablicy w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie tablicy należy także rozumieć uruchomienie każdej tablicy w siedzibie Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; wnioskodawca: Gmina Wrocław, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014–2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2-7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Głośniki Bluetooth oraz słuchawki bezprzewodowe dla ucznia niedosłyszącego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. głośników Bluetooth oraz 3 szt. słuchawek bezprzewodowych dla ucznia niedosłyszącego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014–2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 2-7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie;

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6.6.1997 r. — Kodeks karny;

c) skarbowe;

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zastosowanie mają także podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Wszystkie warunki są w dokumentach przetargowych – SIWZ – część I Instrukcja dla wykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy jest dokumentem zamówienia (część II SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w dokumentacji postępowania – SIWZ – część I – Instrukcja dla wykonawców (IDW).

2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla każdej z części. Pełny opis wymagań (informacja na temat wadium) znajduje się w dokumentacji postępowania – SIWZ – część I – Instrukcja dla wykonawców (IDW).

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp) co oznacza, że w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2020