Roboty budowlane - 96281-2020

27/02/2020    S41

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2020/S 041-096281

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 200-485054)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Myśliwska 5
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-017
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Koczy
E-mail: akoczy@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 322086220
Faks: +48 322598710
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)

Numer referencyjny: O.KA.D-3.2410.66.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od miejscowości Dankowice do węzła „Suchy Potok” (z węzłem) w Bielsku Białej od km 28+030 do km 40+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi ekspresowej S1).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego w powiatach: bielskim, miejskim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Wilamowice, Bestwina.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 200-485054

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: