Dostawy - 9784-2020

09/01/2020    S6

Polska-Katowice: Różny sprzęt gaśniczy

2020/S 006-009784

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 249-619619)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Mes
E-mail: b.mes@pgg.pl
Tel.: +48 327161482
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pozostałego sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-5.

Numer referencyjny: 701903526
II.1.2)Główny kod CPV
44480000 Różny sprzęt gaśniczy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-619619

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY HW-C-3/52-20 1,5MPA 515X386X240MM ZAWÓR ALUMINIOWY+WĄŻ+PRĄDOWNICA

Powinno być:

Hydrant wewnętrzny zawieszany HW-C-3/52-20 1,2 MPa 515 x 386 x 240 mm zawór aluminiowy + wąż + prądownica

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY N.T HW-25N-20P 1,5MPA 840X740X270MM ZASILANIE Z PRAWEJ STRONY+WYPOSAŻENIE

Powinno być:

Hydrant wewnętrzny zawieszany N.T HW-25N-20P 1,2 MPa 840 x 740 x 270 mm zasilanie z prawej strony + wyposażenie

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 22
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Około 257 sztuk

Powinno być:

Około 232 sztuki

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: