Dostawy - 98703-2021

26/02/2021    S40

Polska-Wrocław: Środki immunosupresyjne

2021/S 040-098703

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639892)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Tel.: +48 713064419
Faks: +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych

Numer referencyjny: EZ/950/610/20
II.1.2)Główny kod CPV
33652300 Środki immunosupresyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych do programów lekowych w częściach zadanie 1–24. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanow. integr. część SIWZ. Miejsce wykon. ww. dostaw – siedziba Zamaw. przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zam. publ. zawiera wzór umowy, stanowiący integr. część SIWZ. Termin real. przed. zam. – 12 mies. Termin dostawy – 2 dni od dnia otrzymania każdoraz. zamówienia na ad. e-mail Wykonawcy. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie platformy zakupowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym UE. SIWZ udost. zostanie na stronie platformy zakup.(https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak) od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 14 512 358,20 PLN. W sekcji II.1.5 ogłoszenia podano szacunkową całkowitą wartość z uwzględnieniem prawo opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639892

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: