Pakalpojumi - 151061-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Bydgoszcz: Būvlaukuma uzraudzības pakalpojumi

2017/S 078-151061

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 052-096145)

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
9047697100000
ul. Toruńska 174 a
Bydgoszcz
85-844
Polija
Kontaktpersona: Bogna Klimczewska/Eugeniusz Umiński
Tālrunis: +48 525822797 / 68
E-pasts: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Fakss: +48 525822777
NUTS kods: PL613

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia...

Atsauces numurs: 007/2017
II.1.2)Galvenās CPV kods
71521000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pełna nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zarządzania i nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi związanymi z rozbudową ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic wymienionych w nazwie zadania, w zakresie branży: drogowej, mostowej, rozbiórkowej i wyburzeniowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej, sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej, sygnalizacji świetlnej, ITS, bezpieczeństwa ruchu i zieleni.

Wykonawca pełni swoje obowiązki w trzech etapach: zapoznanie się z dokumentacją, realizacja zadania, końcowe rozliczenia zadania.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 052-096145

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.1
Teksta labojuma vieta: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Tekstu:

3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (dale JEDZ) aktualny na dzień składania ofert, stanowiący wstępne oświadczenie na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnienia tylko sekcję α.

Lasīt šādi:

3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (dale JEDZ) aktualny na dzień składania ofert, stanowiący wstępne oświadczenie na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnienia: – sekcję α w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, – pkt 10 w sekcji C w zakresie wskazania części zamówienia (zakresu rzeczowego), których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Iedaļas numurs: III.1.1
Teksta labojuma vieta: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Tekstu:

3.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału, zamieszcza informacje o podwykonawcach w swoim JEDZ, oraz dołącza do oferty odrębny JEDZ dla każdego tych podwykonawców.

3.6. JEDZ winien być sporządzony i wypełniony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

Lasīt šādi:

3.5. JEDZ winien być sporządzony i wypełniony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

Iedaļas numurs: III.1.1
Teksta labojuma vieta: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Tekstu:

5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPZP, a także w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom, to wykonawca składa wskazane wyżej w pkt. 4 dokumenty i oświadczenia również w odniesieniu do tych podmiotów.

Lasīt šādi:

5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, to wykonawca składa wskazane wyżej w pkt. 4 dokumenty i oświadczenia również w odniesieniu do tych podmiotów.

Iedaļas numurs: IV.2.2
Teksta labojuma vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Tekstu:
Datums: 27/04/2017
Vietējais laiks: 13:30
Lasīt šādi:
Datums: 08/05/2017
Vietējais laiks: 13:30
Iedaļas numurs: IV.2.7
Teksta labojuma vieta: Warunki otwarcia ofert
Tekstu:
Datums: 27/04/2017
Vietējais laiks: 13:45
Lasīt šādi:
Datums: 08/05/2017
Vietējais laiks: 13:45
VII.2)Cita papildu informācija: