Palvelut - 167428-2013

Seuraava taho on peruuttanut tämän ilmoituksen: 26042-2014
23/05/2013    S98    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Rajoitettu menettely 

FI-Helsinki: Arkkitehtipalvelut

2013/S 098-167428

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Tähän kilpailuun sovelletaan: Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Senaatti-kiinteistöt
PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A)
Yhteyspiste(et): Senaatti-kiinteistöt
Vastaanottaja: Jonni Laitto
FI-00531 Helsinki
Suomi
Puhelin: +358 205811752
Sähköpostiosoite: jonni.laitto@senaatti.fi

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen/-yksikön yleisosoite: http://www.senaatti.fi

Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
1.3)Pääasiallinen toimiala
Muu: Kiinteistöhallinto
1.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta
Hankintaviranomainen/-yksikkö tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta: ei

II kohta: Suunnittelukilpailun kohde / hankkeen kuvaus

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen/-yksikön suunnittelukilpailulle/hankkeelle antama nimi:
A12120 InnOta suunnittelukilpailu, Otaniemi, Espoo.
II.1.2)Lyhyt kuvaus:
Espoon Otaniemeen toteutetaan innovatiiviset toimitilat, joiden suunnittelusta järjestetään suunnittelukilpailu. Kilpailun tarkoituksena on löytää kohteen sijoittuvien käyttäjien tarpeita monipuolisesti palveleva, muuntojoustava ja uuden työnteon tavat mahdollistava ratkaisu, joka on toiminnallisesti, elinkaaritaloudellisesti, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen.
Kohde toteutetaan Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n yhteyteen uudisrakennettavaan laajennukseen ja nykyisten tilojen korjausrakentamiseen perustuen. Tiloihin tulevat sijoittumaan pääkäyttäjinä GTK:n lisäksi Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Finnvera sekä suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio Finpro.

Tarveselvityksen mukaisen arvion mukaan uudis- ja korjausrakennettavan ohjelma-alasta johdettava bruttoala on n. 15 000 brm2. Laajuus tarkistetaan kilpailuohjelmassa.

Suunnittelukilpailu käydään Suomen Arkkitehtiliiton mukaisena julkisen hankintamenettelyn kutsukilpailuna. Suunnittelukilpailuun kutsutaan osallistumishakemusten perusteella viisi suunnitteluryhmää. Osa suunnitteluryhmistä valitaan tässä hankintailmoituksessa esitettyjen laatutekijöiden arvioinnin perusteella ja osa arvotaan vähimmäiskelpoisuusehdot täyttäneistä.
Uudis- ja korjausrakennettavien tilojen suunnitteluun liittyvät tavoitteet esitetään valituille suunnitteluryhmille toimitettavassa kilpailuohjelmassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitteluryhmän tulee sisältää seuraava asiantuntemus:
— pää- ja arkkitehtisuunnittelu,
— rakennesuunnittelu,
— geotekninen suunnittelu,
— LVIJA-suunnittelu,
— sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu,
— energia- ja elinkaariasioiden simuloinnin ja laskennan asiantuntemus,
— puurakentamisen asiantuntemus,
— palotekninen asiantuntemus,
— äänitekninen asiantuntemus,
— liikennejärjestelyjen asiantuntemus,
— kustannuslaskennan asiantuntemus.
Muut kuin pääsuunnittelija-arkkitehti voivat ilmoittautua useamman kuin yhden suunnitteluryhmän jäsenenä.
Kilpailuun valituille suunnitteluryhmille maksetaan 40 000,00 EUR (alv 0 %) korvaus hyväksytyn kilpailuehdotuksen toimittamisesta. Kukin ryhmä voi toimittaa vain yhden ehdotuksen.
Kilpailuaika on alustavasti 16.9.2013–29.11.2013.
Suunnittelukilpailussa valitaan kaksi voittajaa. Voittajien kanssa käytävien neuvottelujen perusteella kohteen suunnittelusta tehdään kokonaissuunnitteluun perustuva sopimus yhden suunnitteluryhmän kanssa, jossa muut suunnittelijat / konsultit ovat pääsuunnittelija-arkkitehdin alikonsultteja. Suunnittelukilpailun osallistumishakemuksessa suunnitteluryhmän jäseniksi ilmoitettujen henkilöiden ja asiantuntijaorganisaatioiden tulee sitoutua toimimaan pääsuunnittelija-arkkitehdin vastuullisina alikonsultteina asiantuntemusalansa osalta. Neuvottelut järjestetään suunnitteluryhmän ominaisuuksien ja yhteistoimintatoteutuksen hankeryhmään sopivuuden selvittämiseksi. Tilaaja varaa oikeuden edellyttää alikonsultin vaihtamista sopimusneuvottelujen yhteydessä.
Suunnittelukilpailun kohteena olevan uudis- ja korjausrakentamisen on määrä valmistua syksyllä 2016.
Tarkemmat ehdot ja määrittelyt ilmoitetaan kilpailuohjelman yhteydessä.
II.1.3)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

71200000, 71300000, 71400000

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistujien valintaperusteet:
Vähimmäiskelpoisuusehdot
Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän jäsenten tulee täyttää RakMK-21202 A2:n vaatimukset vähintään seuraavalla tavalla:
PS / ARK:
Pää- ja arkkitehtisuunnittelijalta edellytetään AA-pätevyyttä.
RAK:
Rakennesuunnittelun vastaavalta edellytetään puurakenteiden AA-pätevyyttä.
GEO:
Geoteknisen suunnittelun vastaavalta edellytetään AA-pätevyyttä.
LVIJA:
LVIJA-suunnittelun vastaavalta edellytetään AA-luokan pätevyyttä.
SÄH:
Sähkösuunnittelun vastaavalta suunnittelijalta edellytetään pätevyyslautakunnan mukaista AA-luokkaa tai vastaavaa pätevyyttä.

Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän vastaavilla PS/ARK-, RAK-, GEO-, LVIJA- ja SÄH-suunnittelijoilla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus vastaavan suunnittelijan tehtävistä hankkeissa, joiden kohteina on ollut uudisrakennettuja / laajennettuja toimisto-, koulu-, hotelli- tai julkisia rakennuksia, joiden uudisrakentamisosuus on yli 2 000 brm2. Jokaisen em. henkilön kokemuksen tulee sisältää luonnos-, toteutussuunnittelu- ja työmaavaiheet.

Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän PS/ARK-, RAK-, GEO-, LVIJA- ja SÄH-suunnittelijoihin tulee jokaisella em. alalta sisältyä henkilöitä, joilla on vähintään viiden vuoden kokemus ko. alan suunnittelijan tehtävistä hankkeissa, joiden kohteina on toimisto-, koulu-, hotelli- tai julkisten rakennusten yli 2 000 brm2 peruskorjauksia. Yksittäisen em. henkilön kokemuksen tulee sisältää luonnos-, toteutussuunnittelu- ja työmaavaiheet.

Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän energia- ja elinkaariasioiden simuloinnin ja laskennan asiantuntijalla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus uudisrakennettujen / laajennettujen toimisto-, koulu-, hotelli- tai julkisten rakennusten elinkaari- ja energialaskelmista sekä simuloinneista. Asiantuntijan ei tarvitse olla erillinen konsultti, vaan kelpoisuusehtojen täyttyessä LVIJA-suunnittelija voi toimia myös ko. asiantuntijana.

Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän puurakentamisen asiantuntijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden kokemus korkeampien kuin kaksikerroksisten puisten uudisrakennusten / laajennusten arkkitehti- tai rakennesuunnittelusta. Puurakennusten tulee olla sprinklattuja, rungoiltaan (vaaka- ja pystyrakenteet) ja julkisivuiltaan pääosin puurakenteisia sekä uudisrakentamisosuuden laajuudeltaan suurempia kuin 2 000 brm2. Asiantuntijan ei tarvitse olla erillinen konsultti, vaan kelpoisuusehtojen täyttyessä suunnitteluryhmän vastuullinen pääsuunnittelija-arkkitehti tai rakennesuunnittelija voi toimia myös ko. asiantuntijana.

Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän paloteknisellä asiantuntijalla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus paloteknisestä konsultoinnista, mukaan lukien paloteknisen suunnitelman laatiminen. Asiantuntijan tulee olla erillinen konsultti.
Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän ääniteknisellä asiantuntijalla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus akustisesta konsultoinnista. Asiantuntijan tulee olla erillinen konsultti.
Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän liikennejärjestelyjen asiantuntijalla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus toimisto-, kulttuuri-, hotelli-, liike- tai julkisen rakennuksen liikennejärjestelyjen suunnittelusta. Asiantuntijan tulee olla erillinen konsultti.
Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän kustannuslaskennan asiantuntijalla tulee olla vähintään kahdeksan vuoden kokemus toimisto-, hotelli-, liike- tai julkisten rakennusten tavoitehintaperusteisesta kustannuslaskennasta. Kokemuksen tulee sisältää sekä uudis- että peruskorjauskohteita. Asiantuntijan tulee olla erillinen konsultti.
Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän PS/ARK-, RAK-, GEO-, LVIJA- ja SÄH-suunnittelutoimistoilla tulee olla vähintään kolmen vuoden kokemus tietomallinnuksen perustuvasta suunnittelusta. Tietomallinnuksen tulee olla konsultin oman henkilökunnan suorittamaa.
Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän PS/ARK-, RAK-, GEO-, LVIJA- ja SÄH-suunnittelukonsulteilla tulee olla käytössä vähintään yrityksen sisäinen laatujärjestelmä.
Täyttääkseen tarjouskilpailuun valituksi tulemisen ehdot PS/ARK-suunnittelutoimiston päävastuullisella suunnittelijalla tulee olla joko rakennussuunnittelukutsukilpailun voittaneen tai yleisen rakennussuunnittelukilpailun palkintosijan (vähintään kunniamaininta tai lunastus) saaneen ehdotuksen tekijänoikeus.
Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän PS/ARK-, RAK-, GEO-, LVIJA- ja SÄH-suunnittelukonsulttien vuoden 2012 liikevaihdon tulee olla jokaisella vähintään 500 000,00 EUR.
Yllä mainittuihin kelpoisuusehtoihin täyttymisen todistamiseksi suunnitteluryhmien tulee koota yhtenäinen selvitys, joista selviää konsulttikohtaisesti selvityksen aihe, henkilöiden nimet, ja kokemus / liikevaihto ym. Tietomallintamiseen liittyen pitää lisäksi esittää käytetyt ohjelmistot. Laatujärjestelmästä tulee toimittaa selvitys, josta käy ilmi järjestelmän tyyppi sekä kuvaus siitä, miten laatujärjestelmää sovelletaan konsultin toimintaan hankkeen eri vaiheissa (yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu, työmaavaihe, vastaanotto). Jokaisen selvityksen tulee olla pituudeltaan enintään 1 kpl A4-sivua, tekstikoko 10, riviväli 1. Esimerkiksi yhden henkilön toimistorakentamisen kokemuksen selvitys saa olla pituudeltaan enintään 1 kpl A4-sivua.
Täyttääkseen tarjouskilpailuun valituksi tulemisen ehdot pääsuunnittelija-arkkitehdin tulee esittää kokoamansa suunnitteluryhmän ilmoittautumisessa sitoumukset kaikilta tässä hankintailmoituksessa määritellyiltä suunnitteluryhmän suunnittelu- / konsultointiosaamisalueiden edustajilta siitä, että toimivat ko. suunnitteluryhmän jäsenenä, mikäli suunnitteluryhmä saa toimeksiannon kohteen suunnittelusta.
Täyttääkseen tarjouskilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän jokaisen jäsenen tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Niiden täyttyminen tulee todistaa toimittamalla hankintayksikölle seuraavat suomenkieliset tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:
1) kaupparekisteriote,
2) selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin,
3) selvitys siitä, että yritys on merkitty työnantajarekisteriin,
4) selvitys siitä, että yritys on merkitty arvonlisävelvollisten rekisteriin,
5) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus,
6) todistus eläkevakuutusvelvoitteiden täyttämisestä ja eläkemaksujen suorittamisesta,
7) selvitys toimistossa sovellettavasta työnantajan ja työntekijän välisestä työehtosopimuksesta,
8) todistus konsultin vastuuvakuutuksen suuruudesta ja voimassaolosta,
9) todistus voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta.
Osallistumishakemuksen yhteyteen tulee liittää todistukset / selvitykset kohdan III.2.1) mukaisten tarjouskilpailuun valituksi tulemisen kelpoisuusehtojen täyttymisestä. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset / selvitykset eivät saa olla 3 kk vanhempia.
Laatukriteerit
Suunnittelukilpailuun valitaan enintään viisi suunnitteluryhmää. Niistä kolme valitaan seuraavien selvitysten ja niistä saatavan pisteytyksen perusteella:
A. Selvitys pääsuunnittelija-arkkitehtitoimistojen menestyksestä arkkitehtuurikilpailuissa vuonna 2000 ja sen jälkeen. Ko. toimistoille annetaan pisteitä rakennussuunnittelukutsukilpailuja voittaneista ehdotuksista ja yleisissä rakennussuunnittelukilpailuissa palkintosijoille (vähintään kunniamaininta tai lunastus) yltäneistä ehdotuksista, joista jokaisesta saa yhden pisteen. Selvityksessä tulee esittää kilpailun nimi, kohdetyyppi, laajuus, kilpailun ajankohta ja palkintosija.

B. Selvitys pääsuunnittelija-arkkitehtitoimistojen yli 2 000 brm2 uudisrakennettujen toimistokohteiden / -toimistokäytössä olevien laajennusten suunnittelureferensseistä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Referensseiksi hyväksytään toteutussuunnitteluvaiheessa ja työmaavaiheessa olevat sekä vastaanotetut kohteet. Referenssejä saa esittää enintään kolme. Referenssit tulee esitellä enintään neljällä A3-sivulla per hanke, joista ensimmäisellä esitetään alue- ja asemapiirustus, toisella kaksi visualisointia, kolmannella pohjapiirustukset ja neljännellä julkisivupiirustukset. Referenssit arvostellaan siten, että pisteitä annetaan väliltä 0 ja 1 pistettä per hanke, arvosteluporrastuksen ollessa 0,25 pistettä. Ominaisuuksiltaan (laajuus, käyttäjäorganisaatioiden määrä, A2:n mukainen vaativuustaso, kaupunkikuvalliset ominaisuudet) kohteen korkeaa vaatimustasoa lähimmin vastaavat hankkeet saavat yhden pisteen.

C. Konsulttien hankkeeseen tarjoamien suunnittelualojen yhteenlaskettu suunnittelijamäärä. Useamman toimipisteen omaavien konsulttien kohdalla mukaan tulee laskea vain tähän toimeksiantoon kytkettävän aluetoimiston ko. suunnittelualan henkilökunta, 1 piste per henkilö.
Kohdasta A eniten pisteitä saanut suunnitteluryhmä saa 50 vertailupistettä, toiseksi eniten saanut 40 vertailupistettä ja kolmanneksi eniten saanut 30 pistettä. Kohdasta B eniten pisteitä saanut suunnitteluryhmä saa 30 vertailupistettä, toiseksi eniten saanut 20 vertailupistettä ja kolmanneksi eniten saanut 10 vertailupistettä. Kohdasta C eniten pisteitä saanut suunnitteluryhmä saa 20 vertailupistettä, toiseksi eniten saanut 10 vertailupistettä ja kolmanneksi eniten saanut 5 vertailupistettä. Kohtien A, B ja C vertailupisteet lasketaan yhteen ja kolme eniten pisteitä saanutta suunnitteluryhmää valitaan osallistumaan kilpailuun.
Suunnitteluryhmällä tulee olla riittävät tekniset valmiudet mahdollisen toimeksiannon suorittamiseksi sekä valmius internet-pohjaisen projektipankin käyttöön.
Suunnitteluryhmän konsulteilla tulee olla käytössä riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit tehtävän suorittamiseen.
Ilmoittautumisessa, kilpailussa ja mahdollisen toimeksiannon mukaisessa suunnittelussa käytettävä kieli on suomi.
III.2)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei

IV kohta: Menettely

IV.1)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
Suunniteltu osallistujamäärä: 5
IV.2)Jo valittujen osallistujien nimet
IV.3)Hankkeiden arviointiperusteet:
Ks. kohta III.1).
IV.4)Hallinnolliset tiedot
IV.4.1)Hankintaviranomaisen/-yksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.4.2)Hankinta- ja täydentävien asiakirjojen saantia koskevat ehdot
IV.4.3)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16.8.2013 - 15:00
IV.4.4)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.4.5)Kieli (kielet), jolla (joilla) hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.5)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.5.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista):
Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.5.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot
Ks. kohta II.1.2).
IV.5.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.5.4)Valintalautakunnan päätös
IV.5.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.2)Lisätiedot:
Suunnittelukilpailu alkaa Senaatti-kiinteistöjen järjestämällä kilpailuseminaarilla ja kohteeseen tutustumisella 16.9.2013. Osallistumishakemusten jättäjien tulee sitoutua osallistumaan kyseiseen seminaariin. Seminaariin kutsutaan vain suunnittelukilpailun osallistujiksi valitut suunnitteluryhmät. Muita mahdollisuuksia rakennuksen sisätiloihin tutustumiseen ei järjestetä.
Kysymykset ja kysyjän vastausosoite (sähköpostiosoite) on lähetettävä viimeistään 14.6.2013 mennessä osoitteella

mervi.savolainen@iss.fi.

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Senaatti-kiinteistöjen internet-kotisivuilla, www.senaatti.fi

A4-kokoon tulostettu osallistumishakemus sekä osallistumishakemusten asiakirjat CD-levylle poltettuina PDF-tiedostoina tulee toimittaa 16.8.2013 klo 15:00 mennessä kirjekuoressa seuraavaan osoitteeseen:
Senaatti-kiinteistöt
PL 237, Lintulahdenkatu 5 A
00531 Helsinki
Kirjekuoreen tulee merkitä vasempaan alanurkkaan seuraava teksti:
A12120 INNOTA, Osallistumishakemus suunnittelukilpailuun
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.5.2013