Услуги - 203901-2013

21/06/2013    S119    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

BG-София: Услуги по организиране на семинари

2013/S 119-203901

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
831545394
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
Място/места за контакт: Дирекция „Безопасност на труда и анализ на контролната дейност“
На вниманието на: инж. Панайот Панайотов - началник отдел „МАИД“
1000 София
България
Телефон: +359 28101722
Адрес за електронна поща: ppanaiotov@gli.government.bg
Факс: +359 29874717

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://gli.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://gli.government.bg/page.php?c=110

I.2)Вид на възлагащия орган
Друго: Изпълнителна агенция
I.3)Основна дейност
Социална закрила
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
“Oрганизиране и логистично осигуряване на семинари за обучения по проект BG051PO001- 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Република България.

код NUTS BG

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Oрганизирането и логистично осигуряване на семинари за обучения по проект BG051PO001- 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа” включва следните дейности: Дейност А – Организиране на 13 еднодневени семинара с общ брой от 500 участника (служители с ръководни функции), с цел обучение за въвеждане на моделите на Системите за управление на безопасност и здраве при работа ( СУБЗР) по икономически дейности. Дейност Б - Организиране на 13 двудневни семинара с общ брой от 800 участника (експерти и специалисти), пряко ангажирани с прилагането на Системите за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (СУБЗР). Дейност В - Организиране на 30 двудневни семинара с общ брой от 1000 участника за придобиване на знания за прилагане на практическия инструментариум, разработен по дейности от настоящия проект, съответно: - „Разработване на кодекси за добри практики; ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа” - „Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място” В стойността на поръчката по дейност В се включва и изпълнението на Дейност Г : Дейност Г - Подготвяне и отпечатване на материали за провеждане на семинарите за обучение и информационни материали: - подготвяне и отпечатване на материали за провеждане на семинарите за обучение; - отпечатване и разпространение на 30 информационни брошури, всяка в тираж 1000 броя,свързани с оценката на риска.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79951000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 290 000 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Техническа оценка на предложението. Тежест 60
2. Цена. Тежест 40
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 8-009460 от 11.1.2013

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 44-070910 от 2.3.2013

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-0034 Заглавие на обособената позиция: “Oрганизиране и логистично осигуряване на семинари за обучения по проект BG051PO001- 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
23.5.2013
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

"БММС" ЕООД
гр. София, р-н "Витоша", кв. "Манастирски ливади", бул. "България" № 86, бл., вх. А, ет. 5
1000 София
България
Адрес за електронна поща: office.kmcom@gmail.com
Телефон: +359 24217150
Факс: +359 24217155

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 299 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 290 000 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 8
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Финансирането ще бъде осигурено по договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", осъществявани с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и Република България.
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19.6.2013