Tjänster - 274629-2017

15/07/2017    S134    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Konkurrenspräglad dialog 

Polen-Legnica: Programvara och informationssystem

2017/S 134-274629

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Złotoryjska 89
Legnica
59-220
Polen
Kontaktperson: przetargi.legnica@imn.gliwice.pl, www.imn.legnica.pl
E-post: przetargi.legnica@imn.gliwice.pl
Nuts-kod: PL516

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.imn.legnica.pl

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://www.imn.legnica.pl
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: JBR
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: nauka

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dostawa, wdrożenie oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) klasy ERP wraz dostawą infrastruktury sprzętowej niezbędnej do instalacji i eksploatacji zintegrowanego systemu informatyczn.

Referensnummer: OZ/04/2017
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) klasy ERP wraz dostawą infrastruktury sprzętowej niezbędnej do instalacji i eksploatacji zintegrowanego systemu informatycznego.

2. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zakresu zamówienia:

Analiza przedwdrożeniowa, zaprojektowanie, dostawa, instalacja oraz uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z infrastrukturą sprzętową, udzielenie licencji i przeprowadzenie szkoleń, świadczenie usług serwisu i gwarancji oraz asysty powdrożeniowej. ZSI oparty na o prawo polskie.

Zamawiający zamierza nabyć sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie IMN O/Legnica. Zamawiający planuje wykorzystanie posiadanych stacji (komputery PC z systemem Windows, laptopy z systemem Windows) oraz drukarek, ewentualne ich dostosowanie do wymogów wybranego w postępowaniu systemu.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
30200000
80500000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL51
Nuts-kod: PL516
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Wdrożenie ZSI klasy ERP w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy:

— w siedzibie Oddziału;

— w zakładach produkcyjnych i wydziałach pomocniczych w Legnicy i Głogowie.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Dostawa, wdrożenie i wsparcie przy utrzymaniu ZSI obejmuje w szczególności:

a) dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu, oprogramowania i licencji niezbędnych do uruchomienia ZSI dla około 65 użytkowników,

b) dostosowania oprogramowania aplikacyjnego przez prace projektowo-programistyczne, przekazania dokumentacji projektowej, kodu źródłowego oraz przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów. Postanowienie dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich, o którym mowa powyżej będzie dotyczyło tylko i wyłącznie rozwiązań dedykowanych dla specyfiki Zamawiającego,

c) wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług mających na celu skonfigurowanie, zintegrowanie, przetestowanie i wdrożenie ZSI oraz przeniesienie danych niezbędnych do funkcjonowania nowego systemu.

d) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników ZSI o różnych profilach i poziomach zaawansowania,

e) udzielenie gwarancji, optymalizacji i usuwanie ewentualnych błędów,

f) wprowadzanie modyfikacji i rozszerzeń ZSI w zakresie uzgodnionym w umowie,

g) zapewnienie mechanizmu tworzenia kopii zapasowych,

h) wsparcie przy utrzymaniu modułów uruchomionych w czasie wdrożenia od momentu odbioru danego modułu do odbioru końcowego (całego ZSI),

i) wsparcie przy utrzymaniu całego ZSI przez okres 24 miesięcy od zakończenia wdrożenia;

j) zapewnienie aktualizacji systemu i jego poszczególnych modułów;

Zamawiający posiada programy:

— finansowo-księgowy, gospodarka materiałowa firmy Yuma na bazie DOS;

— kadry i płace – program autorski dla IMN O/Legnica;

— środki trwałe – program firmy Reset2;

— program kancelaryjny do obsługi sekretariatu Asystent Korporacja firmy Meteoryt;

— program do rejestrowania wydatków „Rodzajowa ewidencja wydatków plus zamówienia” Nowe Przetargi

Zamawiający oczekuje migracji danych z tych systemów.

Zakres zamówienia obejmuje wdrożenie ZSI klasy ERP w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy:

— w siedzibie Oddziału;

— w zakładach produkcyjnych i wydziałach pomocniczych w Legnicy i Głogowie;

w następujących obszarach działalności Zamawiającego:

1) elektroniczny obieg dokumentów;

2) kadry i płace;

3) finanse i księgowość;

4) majątek trwały;

5) gospodarka magazynowa;

6) zakupy i zamówienia publiczne;

7) sprzedaż;

8) produkcja;

9) planowanie i budżetowanie;

10) controling;

11) zarządzanie projektami;

Zamawiający rozważy konieczność wprowadzenia systemów w obszarach 9) -11). Oferowany system powinien jednak obsługiwać wymienione obszary ze względu na zastrzeżenie Zamawiającego dotyczące możliwości rozbudowy.

Przewidywana ilość użytkowników w poszczególnych obszarach:

1) elektroniczny obieg dokumentów – 65;

2) kadry i płace – 2;

3) finanse i księgowość – 7;

4) majątek trwały (wraz z ewidencją wyposażenia) – 12;

5) gospodarka magazynowa – 15;

6) zakupy i zamówienia publiczne – 15;

7) sprzedaż – 10;

8) produkcja – 8;

9) planowanie i budżetowanie – 4;

10) controling – 3;

11) zarządzanie projektami – 3.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy jest Oddziałem Instytutu Metali Nieżelaznych, który jest instytutem badawczym. Obecnie trwają prace nad utworzeniem Nowoczesnego Instytutu Technologicznego (do którego zostanie włączony IMN), a ostateczny forma funkcjonowania nie jest znana – projekt ustawy w konsultacjach.

Wśród założeń NIT jest również stosowanie jednolitego systemu w jednostkach. Nie jest znany jednak jego zakres ani też czas kiedy mógłby być dostępny.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający planuje wdrożenie systemu etapami, oraz zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wprowadzenia systemu w pełnym zakresie.

Przewidywane etapy:

I etap (pilna potrzeba wdrożenia):

1) elektroniczny obieg dokumentów;

2) kadry i płace;

3) gospodarka magazynowa

4) zakupy i zamówienia publiczne;

5) sprzedaż;

II etap

1) finanse i księgowość;

2) majątek trwały;

III etap

1) produkcja;

IV etap

1) planowanie i budżetowanie;

2) controling;

3) zarządzanie projektami;

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1) Do dialogu zostanie zaproszonych 5 wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymają najwyższa liczbę punktów w ocenie zrealizowanych wdrożeń systemów.

2) Ocenie punktowej podlegają wykazane przez Wykonawcę wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego dla podmiotów działających w oparciu o prawo polskie.

3) Za każde dodatkowe zrealizowanie wdrożenia zgodnie z pkt. III.1.3 a) Wykonawca otrzyma 2 pkt.

4) Za każdego dodatkowego (powyżej piątego) Konsultanta wykazanego przez Wykonawcę odpowiadającego rolom kierownika projektu lub konsultanta wiodącego zgodnie z warunku o którym mowa w pkt. III.1.3 b) – Wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalna ilość pkt. w ramach wymienionego kryterium to 10;

5) W sytuacji gdy z rankingu Wykonawców ( suma przyznanych punktów ) wyniknie konieczność zaproszenia do dialogu większej liczby wykonawców niż 7 ze względu na równą liczbę otrzymanych punktów – do dialogu zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy wykażą większą ilość wdrożonych systemów, o których mowa w pkt. 3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jednego miliona złotych);

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

A) wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy:

— o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto

— o wartości co najmniej 550 000 PLN brutto wraz z infrastrukturą sprzętową,

których przedmiotem były: dostawa i wdrożenie oprogramowania tworzącego zintegrowany system informatyczny dla podmiotów działających w oparciu o prawo polskie. Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego musiała zapewniać jednoczesną pracę użytkowników na co najmniej 50 stanowiskach roboczych oraz obejmować co najmniej następujące obszary: elektroniczny obieg dokumentów; kadry i płace; finanse i księgowość; majątek trwały; gospodarka magazynowa; zakupy i zamówienia publiczne; sprzedaż; produkcja.

b) wykonawca zobowiązany jest wykazać, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponowanie minimum 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają doświadczenie zawodowe oraz będą odpowiedzialne m.in. za prawidłową realizację zamówienia i kontrolę jakości jego wykonania, w tym:

x co najmniej jednym kierownikiem projektu, który będzie odpowiadać za nadzór i koordynację prac projektowych posiadającym doświadczenie w zakresie zarządzania projektami:

— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budowy lub wdrażania systemów informatycznych,

— uczestnictwo w roli zarządzającego zespołem w co najmniej 2 projektach, w których zakończono wdrożenie i dokonano odbioru systemu informatycznego, o wartości wraz z infrastrukturą sprzętową co najmniej 550 000 PLN brutto lub 400 000 PLN brutto za sam system i wdrożenie.

x 4 konsultantami wiodącymi o kompetencjach pokrywających wszystkie następujące obszary: elektroniczny obieg dokumentów; kadry i płace; finanse i księgowość; majątek trwały; gospodarka magazynowa; zakupy; sprzedaż; produkcja, o następujących kwalifikacjach:

— znajomość odpowiedniego obszaru ZSI potwierdzona stosownym certyfikatem autoryzowanym przez producenta oprogramowania,

— co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów klasy ERP,

— uczestnictwo w roli Konsultanta lub Analityka Systemowego, w co najmniej 2 projektach, w których wdrożono ZSI.

x co najmniej 2 osobami z kwalifikacjami do prowadzenia szkoleń użytkowników systemu w zakresie objętym zamówieniem.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Konkurrenspräglad dialog
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/09/2017
Lokal tid: 09:50
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 12/09/2017
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Polska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 2 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

— 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięce złotych 00/100).

2. Termin składania ofert zostanie określony w zaproszeniu do składania ofert.

Na stronie zamawiającego zamieszczono pomocniczy dokument do ogłoszenia http://www.imn.legnica.pl

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/07/2017