Palvelut - 436758-2016

10/12/2016    S239    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Avoin menettely 

Suomi-Tampere: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2016/S 239-436758

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Tähän kilpailuun sovelletaan: Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Tampereen kaupunki
0211675-2
Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487
FI-33101 Tampere
Suomi
Sähköpostiosoite: taidemuseonalue@tilatakomo.fi

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen/-yksikön yleisosoite: http://www.tampere.fi

Sähköinen tiedonsaanti: www.tampere.fi/taidemuseonalue

Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
1.3)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
1.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta
Hankintaviranomainen/-yksikkö tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta: ei

II kohta: Suunnittelukilpailun kohde / hankkeen kuvaus

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen/-yksikön suunnittelukilpailulle/hankkeelle antama nimi:
Tampereen Taidemuseon alueen sekä Pyynikintorin yleinen kansainvälinen suunnittelukilpailu.
II.1.2)Lyhyt kuvaus:
Tampereen kaupunki järjestää Tampereen taidemuseon laajentamisen suunnittelusta sekä Pyynikintorin ja museota ympäröivän alueen kehittämisestä ja täydentämisestä yksivaiheisen yleisen kansainvälisen kilpailun.
Kilpailun tarkoituksena on löytää Tampereen taidemuseon laajennuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.
Kilpailulla halutaan kehittää museon tilallisia lähtökohtia ja koota eri toimipisteisiin hajautettua museotoimintaa yhteen sekä kohottaa museon vetovoimaa ja tunnettuutta paitsi taidekokoelmien myös vaikuttavan arkkitehtuurin kautta.
Kilpailussa haetaan myös kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin alueen kehittämiseksi ja täydentämiseksi korkeatasoisena ja elinvoimaisena julkisena kaupunkitilana. Suunnittelun tavoitteena on kohentaa torin yleisilme järjestämällä uudelleen torialueiden toiminnat. Keskeisenä lähtökohtana on pysäköintipaikkojen sijoittaminen maanalaiseen pysäköintilaitokseen Pyynikintorin alle.
Suunnittelun lähtökohtana on, että kilpailualueelle tulee sijoittaa ympäristöön sopivaa asuin-, liike ja toimistotilaa.
Tavoitteena on mahdollisimman kustannusneutraali ratkaisu. Museon rakentamisen kustannuksia on tarkoitus kattaa kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnillä.
Kilpailulla haetaan kokonaisuutena kaupunkirakenteellisia ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittavaa, korkeatasoista ja vaikuttavaa arkkitehtuuria sekä kaupunkitilaa, jossa myös liikenteelliset ja tekniset tekijät on huomioitu ja ratkaistu ansiokkaasti.
Mahdollisen jatkosuunnittelun hankinnassa Tampereen kaupunki voi valita suorahankinnan koska kyseessä on palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun perusteella ja joka on suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä kilpailun voittajan kanssa, tai jos voittajia on useita, näistä jonkun kanssa.
II.1.3)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

71240000, 90712000, 71400000

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistujien valintaperusteet:
Kilpailu on avoin kaikkien maiden henkilöille ja oikeushenkilöille. Kilpailu on yleinen kansainvälinen suunnittelukilpailu. Osallistujilta edellytetään, että vähintään yhdellä kilpailuehdotuksen tekijöistä on oltava oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. Kilpailun tuomariston jäsenet ja sihteeri sekä näiden yhtiökumppanit ovat esteellisiä osallistumaan kilpailuun.
III.2)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Osallistujilta edellytetään, että vähintään yhdellä kilpailuehdotuksen tekijöistä on oltava oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kilpailun tyyppi
Avoin
IV.2)Jo valittujen osallistujien nimet
IV.3)Hankkeiden arviointiperusteet:
Tuomaristo tulee arvioinnissaan painottamaan seuraavia seikkoja annetussa järjestyksessä:
— ehdotuksen kaupunkikuvallisesti ja kaupunkirakenteellisesti korkeatasoinen kokonaisote ja -ratkaisu,
— kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti vaikuttava museokokonaisuus ja museokorttelialue sekä uudisrakennuksen luonteva liittyminen nykyisiin museorakennuksiin,
— museokokonaisuuden korkeatasoinen tilallinen ja arkkitehtoninen ratkaisu sekä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen,
— Pyynikintorin alueen kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset kehitysratkaisut, elävöittäminen, tilallinen jäsentäminen, torialueen historiallisen arvon huomioiminen,
— täydentävän asuin ja/tai muun rakentamisen ratkaisut ja sovitus ympäristöön,
— ratkaisun toteuttamiskelpoisuus ja esteettisten, toiminnallisten, teknis-taloudellisten ja kestävän kehityksen tavoitteiden tasapainoinen ratkaiseminen.
Tuomaristo tulee teettämään laajuus- ja kustannusvertailun sekä tarvittavat tekniset tarkastelut ehdotusten parhaimmistosta lopullisen päätöksenteon pohjaksi.
Kokonaisratkaisun ansioita ja kehityskelpoisuutta pidetään tärkeämpinä kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä.
IV.4)Hallinnolliset tiedot
IV.4.1)Hankintaviranomaisen/-yksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
Suunnittelukilpailu, Dno 2383/2016
IV.4.2)Hankinta- ja täydentävien asiakirjojen saantia koskevat ehdot
IV.4.3)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27.3.2017 - 15:00
IV.4.4)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.4.5)Kieli (kielet), jolla (joilla) hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
englanti. suomi.
IV.5)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.5.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista):
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo: Palkintoina jaetaan yhteensä 175 000 EUR seuraavasti:
I palkinto 70 000 EUR;
II palkinto 45 000 EUR;
III palkinto 30 000 EUR;
sekä 2 lunastusta, kumpikin 15 000 EUR.
Summille on haettu verovapautta.
Tuomaristo valitsee palkittavat ja lunastettavat ehdotukset. Mikäli tuomaristo ei pääse yksimielisyyteen, kilpailu ratkaistaan äänestämällä, jolloin kullakin tuomariston jäsenellä on yksi ääni. Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintoihin varatun summan toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tuomaristo voi halutessaan jakaa kunniamainintoja.
Kilpailun järjestäjä voi halutessaan lunastaa edellisten lisäksi useampiakin ehdotuksia.
Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 % palkinnoista ja lunastuksista.
Palkinnot jaetaan SAFA:n kautta.
Kilpailun järjestäjä pyytää valitsemistaan 5-15 kilpailuehdotuksesta pienoismallin ehdotusten tekijöiltä.
Pienoismallit tilataan toukokuun 2017 aikana ja niiden osalta aikataulu ilmoitetaan tekijöille erikseen.
Pienoismallit lunastetaan ja niistä suoritetaan erillinen korvaus.
Tampereen kaupunki voi tilata jatkosuunnittelua kilpailun voittaneen tai voittaneiden ehdotusten tekijöiltä.
IV.5.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot
IV.5.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.5.4)Valintalautakunnan päätös
IV.5.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:

Kilpailun ohjelma-asiakirjoihin sisältyvät tämä kilpailuohjelma sekä muu liitemateriaali, joka on ladattavissa kokonaisuudessaan kilpailun verkkosivuilta www.tampere.fi/taidemuseonalue.

Kilpailijoita kehotetaan seuraamaan kilpailun verkkosivuja koko kilpailun ajan. Verkkosivuille täydennetään mahdolliset materiaalipäivitykset ja muut kilpailuaineiston täydennykset. Lisäksi verkkosivuilla on mahdollisuus tutustua alueen suunnittelun ja rakentamisen valmisteluun liittyvään aineistoon.
Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä tai lisätietoja. Kysymykset on tehtävä kirjallisesti, nimimerkillä, suomen tai englannin kielellä. Viitteeksi on merkittävä ”tamu”. Kysymykset toimitetaan siten, että ne ovat perillä 18.1.2017 mennessä postitse tai sähköpostitse tuomariston sihteerille osoitteeseen:
Tilatakomo Oy / Pekka Koli
Pyhäjärvenkatu 6, FI-33200 Tampere, Finland.

E-mail: taidemuseonalue@tilatakomo.fi

Kysymykset ja tuomariston niihin antamat vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla www.tampere.fi/taidemuseonalue 30.1.2017 mennessä.

Kilpailun järjestäjä on varautunut esittelemään nykyisen museorakennuksen suomeksi ja englanniksi tiistaina 3.1.2017 alkaen klo 11:30, ilmoittautuminen Tampereen taidemuseolle viimeistään 29.12.2016

puh. +358 3 5656 6577 tai tamu@tampere.fi

Ennen mahdollista jatkotyötä on kilpailijan tai ryhmittymän osoitettava hankintayksikölle taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien vaatimusten sekä lakisääteisistä velvoitteista huolehtimisen täyttyminen.
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
Suomi

VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.12.2016