Услуги - 53999-2019

04/02/2019    S24    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по технически контрол и проверка на тръбопроводи

2019/S 024-053999

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Представляващият Булгартрансгаз ЕАД — изпълнителен директор
175203478
бул. Панчо Владигеров № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Весела Русева
Телефон: +359 29396415
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/vatreshnotrabna_inspekciya_s_geometrichno_butalo_i_inteligentni_butala_s_emat_tehnologiya_i_mfl_tehnolog-444-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Булгартрансгаз ЕАД
175203478
бул. Панчо Владигеров № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на 2 участъка от магистрален газопровод DN 711 (28”)

Референтен номер: 190-008
II.1.2)Основен CPV код
76600000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на магистрален газопровод DN 711 (28”) в участъците ОС Вълчи дол – ОС Лом Черковна с дължина 135 км и ОС Лом Черковна – ОС Беглеж, с дължина 122 км, която включва изпълнение на задачи, както следва:

Задача 1 — Извършване на мобилизация, полеви инспекции, полеви доклади и предварителен доклад;

Задача 2 — Изготвяне на оценъчни доклади за участъците;

Задача 3 — Извършване на обучение, както и гаранционно поддържане при установени несъответствия в докладваните данни за дефекти и/или съоръжения по газопровода, както и несъответствия в изготвените доклади, изразяващо се в повторен анализ и коригиране, в т.ч. повтаряне на инспекционни дейности и доклади.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
76600000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG3
Основно място на изпълнение:

Трасето на магистрален газопровод DN 711 (28”) в участъците ОС Вълчи дол – ОС Лом Черковна с дължина 135 км и ОС Лом Черковна – ОС Беглеж, с дължина 122 км.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на магистрален газопровод DN 711 (28”) в участъците ОС Вълчи дол – ОС Лом Черковна с дължина 135 км и ОС Лом Черковна – ОС Беглеж, с дължина 122 км, която включва изпълнение на задачи, както следва:

Задача 1 — Извършване на мобилизация, полеви инспекции, полеви доклади и предварителен доклад;

Задача 2 — Изготвяне на оценъчни доклади за участъците;

Задача 3 — Извършване на обучение, както и гаранционно поддържане при установени несъответствия в докладваните данни за дефекти и/или съоръжения по газопровода, както и несъответствия в изготвените доклади, изразяващо се в повторен анализ и коригиране, в т.ч. повтаряне на инспекционни дейности и доклади.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 899 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора е не повече от 3 (три) години, считано от датата на сключването му (вкл. оферирания срок за гаранционно поддържане от участника, определен за изпълнител).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел В – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга — удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо предоставянето на услугата и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга или други документи, по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.

2. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималните изисквания чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел В – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който се посочва професионалната компетентност на лицата, конкретните вътрешнотръбни инспекции, в които специалистът е участвал, и в които е извършвал дейности, идентични с тези, които ще осъществява в изпълнение на настоящата поръчка.

3. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001 или еквивалентен, с обхват инспекционни дейности на газопроводи.

Критерият за подбор е поставен на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието на участника с изискването, чрез попълване на изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „Г“ – „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен и с обхват инспекционни дейности на газопроводи.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Сертификати, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указания за подготовка на оферта.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване по т. 1 по-горе за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

Участникът да е изпълнил най-малко 1 идентична или сходна услуга с тази на поръчката най-много за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „сходна услуга“ се разбира изпълнена/и вътрешнотръбна/и инспекция/и на:

— участък от газопровод с диаметър равен или по-голям от DN 711 (28”) и дължина на участъка равна или по-голяма от 122 км с използване на инспекционно геометрично бутало.

И

— участък от газопровод с диаметър равен или по-голям от DN 711 (28”) и дължина на участъка равна или по-голяма от 122 км с използването на бутала с MFL технология и ЕМАТ технология или еквивалентни и изготвена Програма за ремонти на база получените резултати за участъка.

Допустимо е изпълнението на вътрешнотръбните инспекции да бъде извършено на един и същ участък при спазване на изискуемите минимални условия към съответните услуги.

2. Минимално изискване по т. 2 по-горе за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП:

Участникът трябва да разполага с персонал, който ще използва за извършване на услугите, свързани с предмета на поръчката, а именно: минимум по един специалист със следната професионална компетентност:

— За извършване на полеви дейности с наличието на умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжност или позиция във връзка с извършване на пуск и приемане на инспекционни бутала – участие в минимум два пуска и приема на инспекционни бутала на тръбопроводи с диаметър равен или по-голям от 28'' с посочване на конкретните вътрешнотръбни инспекции,

— За оценка на данни от вътрешнотръбни инспекции, сертифициран по стандарт ANSI/ASNT-ILI-PQ-2005 или еквивалент с посочване на същия.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

Същата следва да е със срок на валидност – плюс 30 (тридесет) дни след изтичане срока на гаранционното поддържане по т. 2.3 от проекта на договор, като се освобождава частта от Гаранцията за изпълнение в размер на 4 % от стойността на договора в срок до 10 (десет) дни след окончателно приемане на Услугите по т. 1.1. от проекта на Договора, а останалата част от Гаранцията за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на гаранционното поддържане по т. 2.3 от проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства.

2. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т.3.4. – 3.11, вкл. или т. 3.12.1 –3.12.3. вкл. (когато поръчката, се изпълнява от подизпълнител и е предадена като отделен обект на изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/03/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/03/2019
Местно време: 11:00
Място:

Централно управление на Булгартрансгаз ЕАД: гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугата, предмет на поръчката, както следва:

— Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите — информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg,

— Относно задълженията, опазване на околната среда — Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/ 940 6331, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/,

— Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на труда и социалната политика: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица № 2, телефон: 02/8119 443.

2.. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— За участници в процедурата – представляващ/и участника, представят документ за самоличност и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник-обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— За упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник-обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и съответното пълномощно и в превод на български език,

— За представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

3. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на ценовото предложение, изписана словом в определен от комисията срок. При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на ценовото предложение, изписана словом в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2019