Доставки - 156688-2019

04/04/2019    S67

България-Ружинци: Горива

2019/S 067-156688

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ружинци
Национален регистрационен номер: 000159682
Пощенски адрес: ул. „Георги Димитров“ № 31
Град: с. Ружинци
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3930
Държава: България
Лице за контакт: Евтим Евтимов
Електронна поща: rujinci@abv.bg
Телефон: +359 93242283
Факс: +359 93242604
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/
Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/03/12/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез стокова борса на горива (бензин А95Н и дизелово моторно гориво), смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци чрез използване на карти за безналично плащане

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Общото количество на доставяното гориво е бензин А95Н — 500 литра ±20 %, и дизелово гориво — 120 000 литра ±20 %, от бензиностанции на продавача както на територията на община Ружинци, така и на територията на Република БЪЛГАРИЯ. Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период, като крайният купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/над обявеното количество, а крайният продавач приема, че няма да има претенции, в случай че обемът на сделката не бъде реализиран точно. Продавачът се задължава през време на срока на договора да притежава минимум 1 бензиностанция (собствени и/или наети) на територията на община Ружинци, която да предлага всички горива, предмет на договора, чрез карти за безналично плащане. Борсовият договор ще бъде сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора. Обектът на обществената поръчка е доставка на течни горива, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 231 280.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Община Ружинци

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Общото количество на доставяното гориво е бензин А95Н — 500 литра ±20 %, и дизелово гориво — 120 000 литра ±20 %, от бензиностанции на продавача както на територията на община Ружинци, така и на територията на Република БЪЛГАРИЯ. Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период, като крайният купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/над обявеното количество, а крайният продавач приема, че няма да има претенции, в случай че обемът на сделката не бъде реализиран точно. Продавачът се задължава през време на срока на договора да притежава минимум 1 бензиностанция (собствени и/или наети) на територията на община Ружинци, която да предлага всички горива, предмет на договора, чрез карти за безналично плащане. Борсовият договор ще бъде сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора. Обектът на обществената поръчка е доставка на течни горива, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режима на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС № 347 от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г., параграф 3, за изменение на ПМС № 191 от 29.7.2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (изм. ДВ., бр. 99 от 13.12.2016 г.), в сила от 13.12.2016 г.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 304
Наименование:

Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на ССБ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Петрол“ АД
Национален регистрационен номер: 831496285
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 43
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: katerina.mladenova@petrol.bg
Телефон: +359 29690135
Факс: +359 29690193
Интернет адрес: http://www.abv.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 238 815.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 231 280.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/04/2019