Доставки - 185693-2019

19/04/2019    S78

България-София: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

2019/S 078-185693

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/dostavka-na-komputyrno-oborudvane-za-nujdite-n-160
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/dostavka-na-komputyrno-oborudvane-za-nujdite-n-160
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: Информационен център на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ , бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Телефон: +359 28036033
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/dostavka-na-komputyrno-oborudvane-za-nujdite-n-160
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности“; обособена позиция № 2 „Доставка на Tempest компютърни конфигурации и Tempest принтери“

Референтен номер: ОПИ-435/15.04.2019 г.
II.1.2)Основен CPV код
30000000 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури доставка на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, разделено по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на Tempest компютърни конфигурации и Tempest принтери“.

По отношение на обособена позиция № 2 поръчката има за цел да се доставят 1 (една) компютърна конфигурация и 1 (един) принтер, отговарящи на Tempest стандарт SDIP-27 Level A, 1 (един) брой слушалки Tempest стандарт SDIP-27 Level A, 8 (осем) компютърни конфигурации и 8 (осем) принтера, отговарящи на Tempest стандарт SDIP-27 Level В, 8 (осем) броя слушалки Tempest стандарт SDIP-27 Level В и 2 (два) броя USB порт адаптер Tempest стандарт SDIP-27 Level A за обезпечаване нуждите на част от организационните единици от състава на ПРБ с цел изпълнение на изискванията по отношение на комуникационните и информационните системи (КИС), в които се об

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 112 828.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на компютърно оборудване и принадлежности

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка на оборудването са прокуратурите в страната съгласно приложение № 5 „План за доставка по обособена позиция № 1“. При сключването на договора за възлагане са допустими размествания.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставката по обособена позиция № 1 включва:

1. Рециклиран компютър с монитор — 900 бр.

2. Компютърен монитор — 50 бр.

3. Преносим компютър — 25 бр.

4. Принтер — 350 бр.

5. Мастиленоструен принтер — 2 бр.

6.1. Настолен скенер — 350 бр.

6.2. Минискенер — 10 бр.

7.1. SSD диск — 1100 бр.

7.2. Компютърно захранване — 50 бр.

7.3. Компютърен ъпгрейд — 100 бр.

7.4. SATA диск — 20 бр.

7.5. SSD диск — 12 бр.

7.6. Адаптер M.2 — 8 бр.

8.1. USB флаш памет — 10 бр.

8.2. Дискове DVD-R — 200 бр.

8.3. Компакт дискове CD-R — 300 бр.

8.4. Дискове Bluе-ray — 20 бр.

8.5. Кутийка за CD/DVD — 100 бр.

8.6. USB мишка — 50 бр.

8.7. USB клавиатура — 40 бр.

8.8. Компакт дискове CD-R, Printable — 50 бр.

8.9. Дискове DVD-R — 50 бр.

9.1. Комутатор 8p — 20 бр.

9.2. Сървърна RAM памет — 24 бр.

9.3. Сървърен диск NVMe — VMWare 1,6 TB — 6 бр.

10. Сървър за справки — 1 бр.

11. NAS сървър — 15 бр.

12. Мрежов комутатор — 5 бр.

13. Рутер за РП — 130 бр.

14. Маршрутизатор, тип 1 — 1 бр.

15. Маршрутизатор, тип 2 — 4 бр.

16. Маршрутизатор, тип 3 — 11 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 040 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

По обособена позиции № 1 възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни количества“ в размер до 20 % (двадесет процента) от прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция № 1. Възложителят ще реализира правото на „опция за допълнителни количества“ в случаите, когато възникне необходимост от доставка на допълнителни стоки.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозният обем на „опцията за допълнителни количества“ е в размер до 20 % от броя на артикулите, включени в предмета на обособена позиция № 1.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на Tempest компютърни конфигурации и Tempest принтери

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213000 Персонални компютри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка на посочените стоки е гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставката по обособена позиция № 2 включва:

1. Tempest SDIP-27 Level A компютърна конфигурация, включваща компютър, монитор, мишка, клавиатура и USB Enclosure/порт адаптер — 1 бр.

2. Tempest SDIP-27 Level A принтер — 1 бр.

3. Слушалки SDIP-27 Level A — 1 бр.

4. Tempest SDIP-27 Level В компютърна конфигурация, включваща компютър, монитор, мишка, клавиатура и USB Enclosure/порт адаптер — 8 бр.

5. Tempest SDIP-27 Level В принтер — 8 бр.

6. Слушалки SDIP-27 Level В — 8 бр.

7. USB Enclosure/порт адаптер Tempest SDIP-27 Level A — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 72 828.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 95
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции:

За последните 3 приключили финансови години участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Поставеното изискване се доказва със следните документи:

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,

— справка за общия оборот.

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособена позиция № 1:

Възложителят изисква от участниците за последните 3 приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, равен на 500 000 BGN, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

За обособена позиция № 2:

Възложителят изисква от участниците за последните 3 приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, равен на 50 000 BGN, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Валидно за обособена позиция № 1.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 1, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП). Валидно за всички обособени позиции.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП). Валидно за всички обособени позиции.

За обособена позиция № 1:

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника, за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за сервизната дейност по изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, намиращи се в сервизните бази, с които ще разполага при изпълнението на договора, на територията на Република БЪЛГАРИЯ (с посочване на точният им адрес).

За обособена позиция № 2:

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника, за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за сервизната дейност по изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, намиращи се в сервизните бази, с които ще разполага при изпълнението на договора, на територията на Република БЪЛГАРИЯ (с посочване на точният им адрес).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За обособена позиция № 1:

Участникът да е изпълнил, минимум 1 (една) доставка през последните 3 години, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 1, считано от датата на подаване на офертата.

Бележка:

* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им са приключили в посочения по-горе период.

** За обособена позиция № 1 под доставки, които са идентични и сходни с този на поръчката, следва да се разбира доставка чрез продажба и/или доставка чрез продажба на лизинг на компютри и/или компютърно оборудване и/или компютърни консумативи.

2. Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

3. За обособена позиция № 1:

За обособена позиция № 1:

При изпълнение на договора участникът следва да разполага с минимум по 1 сервиз във всяка една от 12 от областите (по избор на участника) в Република БЪЛГАРИЯ съгласно административно териториалното устройство, снабдени с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на сервизната дейност по поръчката по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Изискването участниците по обособена позиция № 1 да разполагат с минимум по 1 сервиз във всяка една от 12 от областите (по избор на участника) в Република БЪЛГАРИЯ,съгласно административно териториалното устройство, снабдени с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на сервизната дейност по поръчкатасе мотивира от следните обстоятелства:

Стоките по обособена позиция № 1 следва да бъдат доставени до отделни прокуратури в страната съгласно план за доставка.

Доставените стоки, които са предмет на поръчката по обособена позиция № 1, трябва да бъдат обслужвани качествено и своевременно, в предложения от изпълнителя гаранционен срок. Възложителят не е в състояние да си позволи продължително отстраняване на гаранционни повреди по доставените стоки, защото това би възпрепятствало нормалното изпълнението на неговите законови задължения. Несвоевременното отстраняване на гаранционни повреди по доставените стоки води като последица обстоятелството, че същите няма да могат да бъдат използвани при изпълнение правомощията на прокурорите, следователите и съдебните служители, с което биха се застрашили важни обществени държавни интереси, включително такива, свързани със сигурността.

Настъпването на тези последици е пряко свързано със спецификата на дейността на Прокуратурата на РБ — орган, осъществяващ надзор за законност, ръководещ разследването и упражняването на надзор за законосъобразното му провеждане, осъществяващ привличане към отговорност на лица, извършили престъпления, и поддържане на обвинението по наказателни дела от общ характер, упражняващ надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки.

За обособена позиция № 2:

При изпълнение на договора участникът следва да разполага с минимум 1 сервиз на територията на Република БЪЛГАРИЯ, снабден с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на сервизната дейност по поръчката по обособена позиция № 2.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критериите за подбор като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят (в-ят) отстранява от участие (у-е) участник (у-к):

— за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП,

— за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,

— за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП,

— за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— който представи оферта с по-кратък срок на валидност,

— който предложи цена за изпълнението на поръчката, надвишаваща прогнозната стойност (ПС) на обществената поръчка (ОПо) по съответната обособена позиция (ОП), за която участва...

Продължава в раздел VI.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/05/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/12/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/05/2019
Местно време: 10:30
Място:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2):

— който при поискване от страна на в-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП,

— който е представил оферта, в която общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството,

— който е представил оферта, в която общата предлагана цена не съответства на сбора от произведенията между единичната цена и количеството,

— който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение е по дълъг от определения от възложителя,

— който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката,

— който не представи ценово предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката.

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

На основание чл. 55,ал. 4 от ЗОП в-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1,т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

1. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 5 % (пет процента) от цената за изпълнение на договора без ДДС по съответната обособена позиция, като 2/5 от размера на гаранцията е за обезпечаване на гаранционните задължения на изпълнителя, a останалата част в размер на 3/5 от гаранцията за изпълнение гарантира изпълнението на доставката.

2. За гарантиране на сумата, която ще бъде изплатена авансово по договора, участникът, избран за изпълнител по обособена позиция № 2, следва да представи на възложителя гаранция за авансово плащане при сключването на договора. Гаранцията за авансово плащане е в размер на 100 % (сто процента) от цената на договора с ДДС.

3. Заплащане на цената — посочено в проекта на договор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/04/2019