Доставки - 202950-2019

02/05/2019    S85

Люксембург-Люксембург: Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност за Съда на Европейския съюз

2019/S 085-202950

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Service du courrier officiel
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Mme Eva Anglessy
Електронна поща: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Факс: +352 43032650
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност за Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Основен CPV код
39153000 Мебелировка за конферентни зали
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 221 580.00 EUR
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Съд на Европейския съюз в Люксембург (Plateau de Kirchberg)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е закупуването на следното оборудване:

— 2 конферентни маси с мултимедийна свързаност и интегрирани екрани за 30 човека,

— 1 конферентна маса с мултимедийна свързаност и интегрирани екрани за 20 човека,

— 1 конферентна маса с мултимедийна свързаност, интегрирани екрани и функции за презентация и видеоконференция за 20 човека.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 244-557364
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност за Съда на Европейския съюз

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 8
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: WAVE S.P.R.L.
Пощенски адрес: Rue de l'Athénée 2
Град: Esneux
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 4130
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 221 580.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/04/2019