Доставки - 236863-2019

22/05/2019    S98

България-София: Горива

2019/S 098-236863

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-201
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-201
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Телефон: +359 28036033
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-201
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по 2 самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 Н и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане; и 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“

Референтен номер: ОПИ-512/17.05.2019 г.
II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Общ-та пор-а е за доставка на течни горива за нуждите на ПРБ по 2 самостоятелно обос. позиции:

1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А95Н и дизелово гориво) за мото-те превозни средства на ПРБ, чрез периодична покупка от търг-ки обекти (бенз-ции) чрез карти за безкасово заплащане; и

2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на ПРБ.

Закуп-то на течно гориво за транспорт по ОП № 1 чрез карти за безкасово плащане се извършва във всеки от пос-те от учас-ка, определен за изп-л търг.обекти (бенз-ции), през целия период на действие на сключения с него договор за общ. поръчка или до достигане на стойността на до-а, преди изтичане на срока му.

Конкр-те дос-ки по ОП № 2 се опр-ят чрез подаване на заявка от страна на Въз-ля или от опре-но от него длъж-но лице при въз-ла необх-ст. Заявката ще съдържа конк-ни кол-ва и местата на които следва да бъдат доставени. Заявките ще се извършват на място до структ-те звена на ПРБ, съгл. Тех. спец-ия за ОП № 2 от док-ята за уч-ие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 190 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 Н и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09132000 Бензин
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

На територията на Република БЪЛГАРИЯ. Зареждането на служебните МПС да се извършва в търговските обекти (бензиностанции), посочени от участника, определен за изпълнител, на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка по обособена позиция № 1 е за доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 Н и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане.

Прогнозното количество течно гориво за транспорт е 800 000 (осемстотин хиляди) литра и е разделено както следва: автомобилен бензин А 95H — 500 000 (петстотин хиляди) литра и дизелово гориво — 300 000 (триста хиляди) литра.

Количества са прогнозни и възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем или да закупи от единия вид гориво повече за сметка на другия вид гориво, но в рамките на цената по договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участникът, предложил най-висока търговска отстъпка (процент от цената за литър гориво без включен ДДС, на която се търгува в конкретния обект (бензиностанция) към момента на зареждането с гориво), се класира на първо място.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09134220 Газьол (EN 590)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

На територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Доставката на горивото за отопление ще се извършва в обектите на възложителя, съгласно Техническата спецификация за обособена позиция № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка по обособена позиция № 2 е за Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ. Конкретните доставки по обособена позиции № 2 се определят чрез подаване на заявка от страна на възложителя или от определено от него длъжностно лице при възникнала необходимост. Заявката ще съдържа конкретни количества и местата на които следва да бъдат доставени. Заявките ще се извършват на място до структурните звена на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, съгласно Техническата спецификация за обособена позиция № 2 от документацията за участие. Общото прогнозно количество гориво — газьол (EN 590) с тегловно съдържание на сяра до 0,001 % е 403 100 (четиристотин и три хиляди и сто) литра.

Посочените количества са прогнозни и възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем или да заяви по-голям обем гориво, за част от структурните звена на ПРБ в рамките на общата прогнозна стойност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 690 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участникът, предложил най-висока търговска отстъпка, се класира на първо място.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП), валидно за всички обособени позиции.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

2. За обособена позиция № 1. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, по обособена позиция № 1, намиращи се в търговските обекти (бензиностанции) на участника, на територията на Република БЪЛГАРИЯ (с посочване на точният им адрес), даващи възможност за зареждане чрез карти за безкасово плащане, предлагащи всички видове гориво, предмет на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обос. позиция, за която участникът участва.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: при подаване на оферта участниците декларират съответствието с мин. изискване, чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Г“ — „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. За обос. позиция № 1: Участникът да разполага с мин. два търговски обекта (две бензиностанции) във всяка област на Р. БЪЛГАРИЯ, съгласно административно териториалното устройство, като едната да е разположена в населеното място — административен център на съответната област, а втората да е разположена извън общината, в която се намира населеното място — административен център на съответната област, даващи възможност за зареждане чрез карти за безкасово плащане, предлагащи всички видове гориво, предмет на обособена позиция № 1.

За Област с административен център град София, в която се включват Столичната община с районите, създадени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове, се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на Столична голяма община. За област с административен център град София, в която се включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч, се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на областта в две различни общини.Във всеки един от посочените търговски обекти (бензиностанции) да е налице устройство за карти за безкасово плащане.

За ОП № 1: Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: при подаване на оферта участникът декларира съответствието с мин. изискване, чрез посочване на всички търговски обекти (бензиностанции) на участника, на територията на Р. БЪЛГАРИЯ (с посочване на точният им адрес), даващи възможност за зареждане чрез карти за безкасово плащане, предлагащи всички видове гориво, предмет на поръчката. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ — „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят (В-ят),отстранява от участие (у-е) участник (у-к): за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т.3 и т. 4 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП; за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП; за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;Който представи оферта с по-кратък срок на валидност; Продължава в раздел VI.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/06/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/12/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/06/2019
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Месец май 2022 г.

VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2) Който при поискване от страна на в-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП; който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение е по дълъг от определения от възложителя; който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката;Който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката.

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП, в-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата в която е установен. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

1. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС по съответната обособена позиция.

3. Заплащане на цената — посочено в проекта на договор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2019