Доставки - 28309-2019

21/01/2019    S14

България-София: Природен газ

2019/S 014-028309

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мартина Митрева — старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492158
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://e-gov.bg/
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на природен газ за обект на Държавна агенция „Електронно управление“, находящ се на територията на община Ботевград“

II.1.2)Основен CPV код
09123000 Природен газ
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е доставка на природен газ за обект на Държавна агенция „Електронно управление“, находящ се на територията на община Ботевград. Обществената поръчка е за доставка на природен газ 380 000 nm3 за 3 години, считано от датата на влизане в сила на договора.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 252 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09123000 Природен газ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на обществената поръчка е на територията на община Ботевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е доставка на природен газ за обект на Държавна агенция „Електронно управление“, находящ се на територията на община Ботевград. Обществената поръчка е за доставка на природен газ 380 000 nm3 за 3 години, считано от датата на влизане в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възложителят не изпраща покана, когато договорът се сключва на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Възложителят е сключил договор за обществена поръчка с дружеството, притежаващо изключителни права по смисъла на на § 2, т. 47 от ДР към ЗОП за снабдяване от краен снабдител и разпределение на природен газ за гр. Ботевград: „Балкангаз 2000“ АД, ЕИК 130203228.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки поради наличие на изключителни права. Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, е разпределение на природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата, следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от КЕВР за съответната територия (в случая територията на община Ботевград). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от същия закон за 1 обособена територия на страната се издава само 1 лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, каквато обособена територия е община Ботевград. Видно от Регистъра на издадените лицензии от КЕВР, на „Балкангаз 2000“ АД с ЕИК 130203228 е издадена лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Ботевград с рег. № Л-179-12/27.4.2009 г. и лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на община Ботевград с рег. № Л-179-08/17.12.2004 година. Видно от решение № И1-Л-179 от 13.12.2010 г., публично достъпно на интернет страницата на КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i1l179_10.pdf, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е продължила сроковете на действие на лицензия № Л-179-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-179-12/27.4.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Ботевград с 25 (двадесет и пет години) години, считано от 17.12.2011 г. Следователно дружеството „Балкангаз 2000“ АД притежава необходимите лицензии, от което следва, че е носител на изключителни права за посочената дейност по смисъла на § 2, т. 47 от ДР към Закона за обществените поръчки (за извършване на дейността по обществено снабдяване с природен газ на територията на община Ботевград). С оглед гореизложеното е проведена процедура от вида „договаряне без предварително обявление“ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП. Съгласно условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възложителят не изпраща покана, когато договорът се сключва на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Възложителят е сключил договор за обществена поръчка с дружеството, притежаващо изключителни права по смисъла на на § 2, т. 47 от ДР към ЗОП — „Балкангаз 2000“ АД с ЕИК 130203228.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 117
Наименование:

„Доставка на природен газ за обект на Държавна агенция „Електронно управление“, находящ се на територията на община Ботевград“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Балкангаз 2000“ АД
Национален регистрационен номер: 130203228
Пощенски адрес: ул. Акад. Стоян Романски № 2
Град: Ботевград
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2140
Държава: България
Електронна поща: office@balkangaz2000.com
Телефон: +359 72366007
Факс: +359 72360077
Интернет адрес: http://balkangaz2000.com/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 252 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 252 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

В поле II.2.5) от настоящото обявление е избран критерий за възлагане „цена“ поради липсата на възможност обявлението да бъде валидирано и изпратено, без да бъде избран критерий за възлагане. В поле V.2.2) от обявлението е избран брой на получените оферти: 1, и брой на офертите от МСП: 1, по същите причини, но поради естеството на процедурата и съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП покана до единствения възможен изпълнител не е изпращана, съответно няма обявен критерий за възлагане и няма подадени оферти. Тъй като изпълнителят е МСП и поради наличието на изключителни права, избран е брой оферти: 1, и брой на офертите от МСП: 1.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/01/2019