Услуги - 285722-2018

03/07/2018    S125    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани с проучвания

2018/S 125-285722

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Патентно ведомство на Република България
000695121
бул. „Г. М. Димитров“ № 52Б
София
1040
България
Лице за контакт: Ирина Николожа
Телефон: +359 29701468
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Факс: +359 28735258
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bpo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания — външна патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти“

II.1.2)Основен CPV код
79311000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания — външна патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти. Патентната експертиза е неразделна част от процедурата по издаване на патент за изобретение. На патентна експертиза се подлага всяка заявка за патент за изобретение, която успешно е преминала през формална експертиза и предварителна експертиза и за която има редовно подадена молба за проучване и експертиза и са заплатени предвидените такси за публикация на заявката и експертиза по чл. 46б от ЗПРПМ.

Патентната експертиза се извършва от експерт, който следва да направи проучване на състоянието на техниката по чл. 8 от ЗПРПМ, да изготви доклад за проучването и въз основа на резултатите от проучването да направи преценка и да състави писмено мотивирано становище относно патентоспособността на изобретението в съответствие с чл. 6, ал. 1 и чл. 7а във връзка с чл. 8 и чл. 9 от ЗПРПМ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 266 660.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Местонахождението на възложителя на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания — външна патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти. Патентната експертиза е неразделна част от процедурата по издаване на патент за изобретение. На патентна експертиза се подлага всяка заявка за патент за изобретение, която успешно е преминала през формална експертиза и предварителна експертиза и за която има редовно подадена молба за проучване и експертиза и са заплатени предвидените такси за публикация на заявката и експертиза по чл. 46б от ЗПРПМ.

Патентната експертиза се извършва от експерт, който следва да направи проучване на състоянието на техниката по чл. 8 от ЗПРПМ, да изготви доклад за проучването и въз основа на резултатите от проучването да направи преценка и да състави писмено мотивирано становище относно патентоспособността на изобретението в съответствие с чл. 6, ал. 1 и чл. 7а във връзка с чл. 8 и чл. 9 от ЗПРПМ. Процедурата предвижда обем на проучванията — 250 броя заявки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на 1 бр. проучване / Тежест: 40 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 266 660.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване за професионална пригодност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за финансово икономически възможности.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на поръчката. „Дейност с предмет и обем, сходен с този на предмета на поръчката“ е „дейност, свързана с извършване на проучване по патентни експертизи в полза на трети лица“.

За сходен обем възложителят ще възприема извършването на поне 100 проучвания за последните 3 години преди датата на подаване на офертата. Възложителят ще приема за валидни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата процедура, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени от 1 или повече възложители в 1 или повече договори.

За доказване на изискването участникът представя: при подаването на офертата участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за технически способности чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП

Участникът да разполага с достъп до системи и/или бази данни с възможности за търсене в патентна и непатентна литература. Минималното изискване се посочва/декларира съгласно част IV, раздел В, т. 3 от ЕЕДОП. Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение с разпечатка от достъпа до системата, с копие от споразумение за присъединяване към системата или договор за ползването и/или друг подходящ документ.

Участникът следва да разполага с екип от експерти в следните направления:

1. експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност: висше образование, придобита степен „магистър“ в област на висшето образование „Химия“ или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката;

2. експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност: висше образование, придобита степен „магистър“ в област на висшето образование „Машиностроене“ или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности по извършване на патентни проучвания за новост и изобретателска стъпка и подготовка на експертни становища за патентоспособност;

3. експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност: висше образование, придобита степен „магистър“ в област на висшето образование „Биотехнологии“ или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности по извършване на патентни проучвания за новост и изобретателска стъпка и подготовка на експертни становища за патентоспособност;

4. експерт, който да притежава следната професионална квалификация и компетентност висше образование, придобита степен „магистър“ в област на висшето образование „Електроника“, „Електротехника“ или еквивалентна, както и опит в изпълнението на дейности по извършване на патентни проучвания за новост и изобретателска стъпка и подготовка на експертни становища за патентоспособност.

Минималното изискване се посочва/декларира съгласно част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със списък на експертите с посочване на професионалната им квалификация и опит. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на критериите за подбор.

Продължава раздел VI.3 „ Доп. инф.“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:

— банкова гаранция в оригинал, или

— парична сума (платежно нареждане в копие), или

— застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ, централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/08/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/08/2018
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52Б — етаж 1 — приемна

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел III.1.3.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, той посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им бъде възложен. В този случай той трябва да представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в част ІІ, раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, в противен случай възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/07/2018