Tjänster - 31582-2019

22/01/2019    S15    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Vasa: Städning

2019/S 015-031582

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn
Nationellt registreringsnummer: 0988182-8
Postadress: PB107
Ort: Vasa
Nuts-kod: FI195
Postnummer: 651 01
Land: Finland
Kontaktperson: Fastighetsmästare Hans West
E-post: hans.west@sofuk.fi
Telefon: +358 447503278

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sofuk.fi

Upphandlarprofil: http://www.sofuk.fi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://www.sofuk.fi
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.sofuk.fi
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Utbildning och förvaltning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av städtjänster

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Köp av städtjänster som omfattar daglig rengöring och grundrengöring i byggnader ägda av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur samkommun.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI195
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Städtjänster för utrymmen vid Campus Kungsgården i Vasa, Kungsgårdsvägen i Gamla Vasa.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Daglig rengöring och grundrengöring enligt beskrivning i anbudsförfrågan. Städning av skolbyggnader fem dagar i veckan.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förlängas med två optionsår (1 år + 1 år)

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avtalstiden är 1.6.2019 - 31.5.2022 med möjlighet till två optionsår (1 år + 1 år).

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Upplysningar om anbudsförfrågan med bilagor samt information om ESPD-dokument finns på http://www.sofuk.fi

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Öppet förfarande. Upphandlingen utförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och de allmänna villkoren för den offentliga upphandlingen JYSE 2014 Tjänster.

Minimikrav: 1) Åtgärder som säkerställer ständig förbättring 2) Företagets kvalitets- och miljömål 3) Städning dagtid - minst 75 % av städningen ska ske dagtid/byggnad.

Urvalsgrunden baserar sig på ekonomiskt mest fördelaktiga pris - bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Vid jämföreslen av anbud tillämpas viktning; pris 75 % och kvalitet 25 %.

Anbudet ska gälla t.o.m. 30.9.2019.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

1) Europeiska enhetliga upphandlingsdokument (ESPD).

I ESPD-dokumentet ifylls följande delar:

— Del II: Information om den ekonomiska aktören (A, B, C, D),

— Del III: Skäl för uteslutning (A, B, C),

— Del IV: Urvalskriterier (A, B, C, D),

— Del IV: Försäkran.

2) Minimikraven som anges i upphandlingsdokumentet (anbudsförfrågan) ska uppfyllas;

3) Villkor som anges i upphandlingsdokumentet (anbudsförfrågan och dess bilagor) ska uppfyllas.

Innan kontrakt ingås ska den utvalda tjänsteleverantören uppvisa de dokument som krävs av beställaren.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/02/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/09/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/02/2019
Lokal tid: 13:00
Plats:

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn, Kungsgårdsvägen 30A, FI-65380 VASA

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upplysningar och närmare information (anbudsförfrågan med tillhörande bilagor) finns på http://www.sofuk.fi

Skriftliga frågor om anbudsförfrågan och dess innehåll ska ställas senast 8.2.2019 till fastighetsmästare Hans West per e-post: hans.west@sofuk.fi

Frågor och svar publiceras på SÖFUK:s websida http://www.sofuk.fi senast 11.2.2019.

Visning av utrymmen sker 30.1.2019 kl.13.00 vid Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30A, FI-65380 VASA.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Marknadsdomstolen
Postadress: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsingfors
Postnummer: 00520
Land: Finland
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/01/2019