С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 335091-2019

17/07/2019    S136

България-Каменар: Гориво за отопление

2019/S 136-335091

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОУ „Добри Войников“
Национален регистрационен номер: 000081591
Пощенски адрес: ул. „Софроний Врачански“, общ. Варна, област Варна
Град: с. Каменар
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9102
Държава: България
Лице за контакт: Емилия Стоянова Дончева
Електронна поща: oudobrivoinikov@abv.bg
Телефон: +359 0877837260
Факс: +359 000000000
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://oudobrivoinikov-kamenar.com/
Адрес на профила на купувача: http://oudobrivoinikov-kamenar.com/?page_id=477
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Добри Войников“, с. Каменар, общ. Варна

Референтен номер: 02208-2019-0001
II.1.2)Основен CPV код
09135100 Гориво за отопление
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Добри Войников“, с. Каменар, общ. Варна.

Характеристика на горивото: Гориво за отопление — газьол със съдържание на сяра <0,001 %, или дизелово гориво за отопление, код по КН27101943.

Количество — 40 000 л, което е прогнозно и в хода на изпълнение на поръчката ще съответства на реалните нужди на купувача.

Срок на договора — от сключването му до 31.3.2021 г. или до изчерпване на количеството, което от двете събития настъпи по-рано.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 65 606.80 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09135100 Гориво за отопление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

ОУ „Добри Войников“, ул. „Софроний Врачански“, с. Каменар, общ. Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Добри Войников“, с.Каменар, общ. Варна.

Характеристика на горивото: гориво за отопление — газьол със съдържание на сяра <0,001 %, или дизелово гориво за отопление, код по КН27101943.

Количество — 40 000 л, което е прогнозно и в хода на изпълнение на поръчката ще съответства на реалните нужди на купувача.

Срок на договора — от сключването му до 31.3.2021 г. или до изчерпване на количеството, което от двете събития настъпи по-рано.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Стоката, предмет на настоящата поръчка, е включена в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, одобрен от Министерски съвет с ПМС № 191 от 29.7.2016 г., изм. ДВ, бр. 99/13.12.2016 г. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП приложим ред за сключване на договор в такъв случай е Законът за стоковите борси и тържища и сделката ще се извърши на стокова борса. Предвид обстоятелството, че са налице условия за провеждане на договаряне без обявление по предвидения в ЗОП ред за този тип процедура, безспорно е налице възможността възложителят да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 531
Наименование:

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Добри Войников“, с. Каменар, общ. Варна

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
25/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Крис Ойл Транс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 148144068
Пощенски адрес: ул. „Чайка“ № 1, обл. Варненска
Град: Аксаково
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9154
Държава: България
Електронна поща: krisoiltrans@abv.bg
Телефон: +359 0882414520
Факс: +359 0882414520
Интернет адрес: www.krisoiltrans.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 73 680.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 65 606.80 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg%20
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2019