Услуги - 350785-2019

26/07/2019    S143

Люксембург-Люксембург: Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз и на Европейската прокуратура, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността

2019/S 143-350785

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Пощенски адрес: Service du courrier officiel
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Mme Alexandra de Maleville
Електронна поща: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска прокуратура
Град: Bruxelles
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Лице за контакт: Mme Alexandra de Maleville
Електронна поща: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5192
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз и на Европейската прокуратура, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността

Референтен номер: COJ-PROC-19/010
II.1.2)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз и на Европейската прокуратура, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността.

Настоящата поръчка обхваща:

— обособена позиция 1: оперативно управление по безопасност и сигурност,

— обособена позиция 2: оценка и проследяване на изпълнението и качеството на услугите, предоставени от изпълнителя по обособена позиция 1; консултации в областта на сигурността и безопасността.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 700 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 1
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

Не е приложимо към тази поръчка.

Оферентите могат да подават само по едно заявление за 1 обособена позиция или за 2 обособени позиции. Въпреки това, може да им бъде възложена само 1 партида.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Охранителни и противопожарни услуги за сградите на възлагащия орган

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75251000 Услуги по пожарна безопасност
79710000 Услуги по безопасност
79714000 Услуги по наблюдение
79715000 Услуги по патрулиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

В и около текущите и бъдещи сгради на Съда на Европейския съюз и тези на Европейската прокуратура във Великото херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Оперативно управление по безопасност и сигурност в сградите, които са или ще бъдат заети от Съда на Европейския съюз (CJUE) и от Европейската прокуратура. Услугите включват различни видове услуги, включително управление на централния пункт за охрана и противопожарна служба (PCS/PCI), статична и мобилна охрана, мобилни патрули, въоръжена защита на сгради и VIP лица, контрол на достъпа, прием, рецепция, акредитация, охрана на строителни обекти, видеонаблюдение, охранителни услуги, включително пожарна безопасност и спешна медицинска помощ, административни дейности (преглед на печата и др.) и обучение.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 700 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Основната продължителност на всеки рамков договор е 24 месеца, с възможност за 3 ежегодни автоматични подновявания, всяко за период от 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оценка на качеството на охранителните и противопожарните услуги, предоставяни от изпълнителя по обособена позиция 1 и консултации в областта на сигурността и безопасността

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79417000 Консултантски услуги, свързани с безопасност
79710000 Услуги по безопасност
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Във и около текущите и бъдещи сгради на Съда на Европейския съюз и сградите на Европейската прокуратура във Великото херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Оценка и проследяване на изпълнението и качеството на услугите, предоставяни от изпълнителя по обособена част 1.

Услугите включват услуги за оценка на качеството на услугите и консултации по безопасност и сигурност, проучвания, разследвания с отворен код (Open Source Intelligence, OSINT), специфична административна работа (карти на страните/комуникация на кризисни ситуации,...).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Основната продължителност на всеки рамков договор е 24 месеца, с възможност за 3 ежегодни автоматични подновявания, всяко за период от 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. раздел 5.5.1 от административните клаузи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Относно обособена позиция 1, вж. раздел 5.5.1 от административните клаузи.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

— възвръщаемостта на инвестицията не е напълно гарантирана за период от четири години, -изискване за непрекъснатост на услугите по охрана и пожарна безопасност през периода на постепенно оттегляне от договора, -чувствителност на пазара: необходимост от ограничаване на разпространението на информация, която може да засегне сигурността на възлагащия орган

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/08/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 06/12/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 06 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата ще се проведе на 2 отделни етапа.

На първия етап всички заинтересовани икономически оператори могат да подадат заявление за участие, включително административна информация и документи, свързани с критериите за изключване и подбор (вж. част 4 от административните клаузи).

По време на втория етап икономическите оператори, които са подали такова заявление и които не са в ситуация на изключване и които отговарят на критериите за подбор, ще бъдат поканени да представят оферта (вж. част 4 от административните клаузи).

Съответните документи за подаване на заявление за участие (1-ви етап) могат да бъдат изтеглени от интернет страницата e-tendering

От съображения за поверителност някои документи, необходими за подаване на оферта (2-ри етап), не са публично достъпни на интернет страницата e-tendering. Тези документи ще бъдат предоставени само на кандидатите, поканени да участват във втория етап.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1, avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: L-67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба трябва да бъде подадена до Общия съд на Съда на Европейския съюз в рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца.

Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2019