Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Строителство - 375625-2019

08/08/2019    S152

България-Бургас: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

2019/S 152-375625

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/307
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/307
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал „Изток“

II.1.2)Основен CPV код
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на планетариумна система. Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат, са представени в работния инвестиционен проект, по съответните части: „Архитектура“; „Строително — конструктивна“; „ОВК“; „Електрическа“; „Геодезия“; „Паркоустройство и благоустройство“; „Пожарна безопасност“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище Бургас — Изток 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Планетариумът ще представлява сферично тяло над стоманобетонна подова плоча с наклон от кота +0,00 до кота +2,22, ограждащ пръстен, служещ едновременно за периферия и козирка в необходимите части над вход и пътека за достъпност. Габаритът на сградата от 12 метра външен диаметър е съобразен със ситуирания във вътрешността прожекционен купол, с диаметър 8 м и необходимите му инсталационни сервитути. Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от изпълнителя, са представени в техническата спецификация и работния инвестиционен проект, по съответните части:

1. Част „Архитектура“;

2. Част „Строително — конструктивна“;

3. Част „ОВК“;

4. Част „Електрическа“;

5. Част „Геодезия“;

6. Част „Паркоустройство и благоустройство“;

7. Част „Пожарна безопасност“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок на изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 625 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4 и чл. 21 от Наредба № 2/31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажните работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи I група, І категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗУТ, в която попада обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел А, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (№ на удостоверение, група и категория строежи, за които е вписан, срок на валидност на талона). За доказване на поставеното изискване преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, избраният за изпълнител следва да извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата. Участникът, избран за изпълнител, следва да поддържа валидността на застраховката по време на изпълнение на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Б, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (застрахователната премия, категорията на обектите, номер на полицата и валидност). Участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка трябва да представи валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в строителството“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съответно за строител за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участника чуждестранно лице.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) г. от датата на подаване на офертата, поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата общ. поръчка. Под „предмет, идентичен или сходен“ с този на поръчката да се разбира: изработка, доставка и монтаж на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции. При подаване на оферта участниците декларират съответствие в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В. Преди скл. на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормат. изисквания. Удостоверението трябва да съдържа и дата и подпис на издателя, както и негови данни за контакт.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнение на поръчката: ръководител обект: строителен инженер с обр-е по специалност „ПГС/ССС“ или еквивалентна; да има опит като ръководител на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции; експерт по контрол по качеството — да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с проф. опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции; експерт по безопасност и здраве в строителството — да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“, съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно, с проф. опит като експерт „БЗС“ на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции. При подаване на оферта участниците декларират съответствие в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В. Преди скл. на договора избраният за изпълнител трябва да представи списък на персонала, които ще изпълнява поръчката, и/или членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват проф. компетентността на лицата. Забележка: едно лице не може да съвместява 2 или повече длъжности.

3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, вкл. такива, които отговарят за контрола на качеството, вкл. лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: участникът трябва да разполага с мин. един квалиф. работник за работа с цифрови машини за разкрой и огъване на профили и ламарини; участникът трябва да разполага с мин. един квалиф. работник за работа с оборудване за работа с неръждаема стомана — заваръчни апарати. При подаване на оферта участниците декларират съответствие в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел В. Преди скл. на договора избраният за изпълнител трябва да представи списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството, в който е посочена проф. компетентност на лицата.

4. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката и системи за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката, а именно: изработка и монтаж на метални конструкции или еквивалент. При подаване на оферта участниците декларират съответствие в ЕЕДОП, ЧАСТ IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (обхват на сертификацията, валидност, номер)!... Продължение в следващата графа „Изисквано минимално/ни ниво/а:“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

.... Преди скл. на договор за общ. поръчка определен за изпълнител следва да представи копие от валиден сертификат за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката и валиден сертификат за система за управление по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 г. от датата на подаване на офертата, поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Под „предмет, идентичен или сходен“ с този на поръчката да се разбира: изработка, доставка и монтаж на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции.

2. Участникът тр. да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнение на поръчката: ръководител обект: строителен инженер с образование по специалност „ПГС/ССС“ или еквивалентна; да има опит като ръководител на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции;Експерт по контрол по качеството — да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с проф. опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции; експерт по безопасност и здраве в строителството — да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“, съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно, с проф. опит като експерт „БЗС“ на поне един обект/строеж за изпълнение на едрокорпусни и/или сферични метални конструкции.

3. Участникът тр. да разполага с необходимия брой тех. лица и/или организации, вкл. или не в структурата му, вкл. такива, които отговарят за контрола на качеството, вкл. лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: участникът трябва да разполага с мин. един квалиф. работник за работа с цифрови машини за разкрой и огъване на профили и ламарини; Участникът тр. да разполага с мин. един квалиф. работник за работа с оборудване за работа с неръждаема стомана — заваръчни апарати.

4. Участникът тр. да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката и системи за опазване на околната среда БДС ISO 14001:2015, или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката, а именно: изработка и монтаж на метални конструкции или еквивалент.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:

IBAN: BG06 CECB 9790 1043 0564 01;

BIC: CECBBGSF;

Банка: „ЦКБ“ АД — клон Бургас.

ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Клон —териториално поделение Бургас.

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията за връщане/възстановяване на гаранциите за изрично определени в проекта на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Междинни плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора — въз основа на протокол/и за установяване на реално изпълнени СМР и оригинална фактура от изпълнителя.

2. Окончателно плащане — остатъка от договорената стойност — след подписване на протокол за установяване на годността за ползване на строежа (приложение № 16) от Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и оригинална фактура.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на норм. или адм. акт. Преди скл. на договора участникът следва да спази изискванията на чл. 70 от ППЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 09/03/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/09/2019
Местно време: 11:00
Място:

В административната сграда на Клон — териториално поделение Бургас на ДППИ: гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, ет. 4, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1 по-горе, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган — не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 BGN;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

8. Специфични национални основания за отстраняване:

8.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—2217, чл. 219—2252 и чл. 254а—2255а и чл. 256—2260 от НК;

8.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

8.3. Нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

8.4. Наличие на свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

8.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.

8.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество*;

9. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за изключване.

10. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срока на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.

11. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/08/2019