Доставки - 407814-2018

19/09/2018    S180    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Мебелировка

2018/S 180-407814

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-185

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на столове и мека мебел“; обособена позиция № 2 „Доставка на офис мебели“.

Референтен номер: ОПИ-590/15.05.2018г.
II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на столове и мека мебел“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на офис мебели“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 66 022.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на офис мебели“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39130000 Мебелировка за офиса
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Витоша“ № 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 18, бул. „Г. М. Димитров“ № 42 и гр. Батак — УБ „Цигов чарк“, гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ № 43 и УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 2 има за цел да осигури доставка и монтаж на на офис мебели за нуждите на ПРБ

Доставката по обособена позиция № 2 включва:

1. бюро — 30 бр.;

2. бюро — 1 бр.;

3. бюро — 2 бр.;

4. бюро — 5 бр.;

5. помощно бюро — 31 бр.;

6. помощно бюро — 3 бр.;

7. помощно бюро — 2 бр.;

8. свързващ модул — 22 бр.;

9. бюро с присъединител — 7 бр.;

10. гардероб, двукрилен — 11 бр.;

11. гардероб, двукрилен — 7 бр.;

12. гардероб, двукрилен — 7 бр.;

13. гардероб, еднокрилен — 7 бр.;

14. гардероб, еднокрилен — 7 бр.;

15. секция, стелаж 3/5 — 11 бр.;

16. секция, стелаж 3/5 — 2 бр.;

17. секция, стелаж 3/5 — 14 бр.;

18. секция, стелаж — 2 бр.;

19. маса, холна — 10 бр.;

20. холна маса — 1 бр.;

21. маса холна — 1 бр.;

22. маса холна — 7 бр.;

23. маса, метална, с термоплот — 12 бр.;

24. маса, метална, с термоплот — 12 бр.;

25. заседателна маса — 7 бр.;

26. заседателна маса — 1 бр.;

27. заседателна маса — 1 бр.;

28. заседателна маса — 1 бр.;

29. маса за учебна зала — 12 бр.;

30. трибуна — 1 бр.;

31. трибуна — 2 бр.;

32. контейнер

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 093-210579
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 90
Обособена позиция №: 03.09.2018
Наименование:

Доставка на офис мебели

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/09/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Мебел Перфект“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202008300
Пощенски адрес: район „Подуяне“, ж.к. „Сухата река“, ул. „Петрохан“, бл. 213, ет. 1, ап. 125
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: mebelperfect@abv.bg
Телефон: +359 887423921
Факс: +359 0887423921
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 68 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 66 022.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/09/2018