Услуги - 417779-2018

26/09/2018    S185

Люксембург-Люксембург: Изготвяне на френски език на обобщения на решенията и определенията на юрисдикциите на Съюза, предмет на информиране при получаване на юриспруденция

2018/S 185-417779

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Direction de la recherche et documentation
Електронна поща: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4065
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Direction de la recherche et documentation, à l'attention de mme Miriam Henriques Mateus, TA/20LB0023
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
код NUTS: LU000 Luxembourg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu/
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на френски език на обобщения на решенията и определенията на юрисдикциите на Съюза, предмет на информиране при получаване на юриспруденция

II.1.2)Основен CPV код
79100000 Юридически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на обобщения на решенията на юрисдикциите на Съюза.

Всяко обобщение се състои от една или повече обобщаващи точки, които трябва задължително да са съставени на френски език.

Обобщаващите точки съдържат, конкретно, верига от ключови думи и отметка „бюлетин“, което позволява класифицирането им в систематичния план на регистъра на юриспруденцията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 960 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обобщения на съответните решения и определения в областта на интелектуалната собственост.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79131000 Услуги по подготовка и изготвяне на документи
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Обобщенията трябва да се съставят дистанционно и ще бъдат изпратени на съда по електронна поща във файл.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Съставяне на обобщения на съответните решения и определения в областта на интелектуалната собственост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 320 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковите договори ще бъдат с продължителност 1 година с възможност за мълчаливо подновяване за 3 нови евентуални периода от по 1 година максимум.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обобщения на релевантни решения и определения във всички области на европейското право, с изключение на тези в областта на интелектуалната собственост.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79131000 Услуги по подготовка и изготвяне на документи
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Обобщенията трябва да се съставят дистанционно и ще бъдат изпратени на съда по електронна поща във файл.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Съставяне на обобщения на релевантни решения и определения във всички области на европейското право, с изключение на тези в областта на интелектуалната собственост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 640 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковите договори ще бъдат с продължителност 1 година с възможност за мълчаливо подновяване за 3 нови евентуални периода от по 1 година максимум.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентът трябва да има необходимият правен капацитет да изпълнява професионалната дейност, визирана в поръчката, съгласно законите на държавата, в която е установен.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/10/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/01/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/11/2018
Местно време: 10:00
Място:

Съд на Европейския съюз

Rue du Fort Niedergrünewald

Tour A — 24e étage — salle de réunion nº 2

L-1115 Luxembourg,

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват при отварянето на офертите, трябва да потвърдят това писмено, на адрес (DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu) най-късно до 26 октомври в 17:00 ч.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/09/2018