Доставки - 426917-2018

02/10/2018    S189    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Телефонна централа

2018/S 189-426917

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
121817309
бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
София
1000
България
Лице за контакт: Мариан Вачевски
Телефон: +359 28036035
Електронна поща: mvachevski@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.prb.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-139

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на телефонна централа за нуждите на Национална следствена служба“

Референтен номер: ОПИ-782
II.1.2)Основен CPV код
32540000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка, монтаж, програмиране, тестване, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване през гаранционния срок на нова, неупотребявана телефонна централа и телефони с характеристики, предвидени в техническата спецификация. В поръчката е включена доставка на:

— телефонна централа — 1 бр.,

— аналогов телефон — 210 бр.,

— VoIP телефон — 4 бр., както и

— инсталация и първоначално конфигуриране и обучение на технически персонал на възложителя за администриране на доставеното оборудване.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 25 482.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32540000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка, монтаж и пускане в експлоатация е Национална следствена служба на адрес гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка, монтаж, програмиране, тестване, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване през гаранционния срок на нова, неупотребявана телефонна централа и телефони. В поръчката е включена доставка на:

— телефонна централа — 1 бр.,

— аналогов телефон — 210 бр.,

— VoIP телефон — 4 бр., както и

— инсталация и първоначално конфигуриране и обучение на технически персонал на възложителя за администриране на доставеното оборудване

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 122-276619
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 102
Наименование:

Доставка на телефонна централа за нуждите на Национална следствена служба

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/09/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„АСАП“ ЕООД
175370880
бул. „Цар Борис III-ти“ № 93—95, ет. 2, офис 1` (едно прим)
София
1000
България
Телефон: +359 24475115
Електронна поща: sales@asap.bg
Факс: +359 24475115
код NUTS: BG411

Интернет адрес: https://www.asap.bg/company.html

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 30 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 25 482.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/09/2018