Доставки - 443066-2018

11/10/2018    S196    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Мебелировка

2018/S 196-443066

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Кънева
Електронна поща: ekuneva@prb.bg
Телефон: +359 28036034
Факс: +359 29633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-185

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 — „Доставка на столове и мека мебел“; Обособена позиция № 2 — „Доставка на офис мебели“.

Референтен номер: ОПИ-590/15.05.2018г.
II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 — „Доставка на столове и мека мебел“;

Обособена позиция № 2 — „Доставка на офис мебели“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 43 326.17 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на столове и мека мебел“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39112000 Столове
39153000 Мебелировка за конферентни зали
39113200 Канапета
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Витоша“ № 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 18, бул. „Г.М.Димитров“ № 42, гр. Батак — УБ „Цигов чарк“, гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ 43 и УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 1 има за цел да осигури доставка и монтаж на столове и мека мебел за нуждите на ПРБ.

Доставката по обособена позиция № 1 включва:

1. Стол магистратски — 15 бр.;

2. Стол служител — 44 бр.;

3. Посетителски стол — 153 бр.;

4. Стол президиум — 10 бр.;

5. Стол президиум — 6 бр.;

6. Стол за конферентна зала — конфигурация от 3 стола — 70 бр.;

7. Стол еко кожа — 40 бр.;

8. Стол метал и мрежа — 88 бр.;

9. Шезлонг — 30 бр.;

10. Диван и един фотьойл — 2 бр.;

11. Диван и 2 броя фотьойли — 3 бр.;

12. Диван и 2 броя фотьойли — 4 бр.;

13. Канапе двуместно без подлакътници — 9 бр.;

14. Канапе с подлакътници — 1 бр.;

15. Канапе двуместно без подлакътници с допълнителни възглавници на облегалката — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 093-210579
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 108
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на столове и мека мебел

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Над дизайн“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203407291
Пощенски адрес: ул. „Свети Иван Рилски“ № 351
Град: Дупница
код NUTS: BG415 Кюстендил
Пощенски код: 2600
Държава: България
Електронна поща: nad_design@abv.bg
Телефон: +359 877288345
Факс: +359 877288345
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 65 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 43 326.17 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/10/2018