Услуги - 448470-2018

13/10/2018    S198    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Застрахователни услуги

2018/S 198-448470

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.prb.bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-165

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-165
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: Информационен център на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Телефон: +359 28036033
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.prb.bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-165

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ

Референтен номер: ОПИ-1183/09.10.2018 г.
II.1.2)Основен CPV код
66510000 Застрахователни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ“.

Предназначението на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на служебните МПС на ПРБ при изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.

Предназначението на застраховка „Автокаско“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използването на служебните МПС на ПРБ при и по повод изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 179 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000 Застрахователни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Предоставянето на услугата се извършва на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предназначението на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на служебните МПС на ПРБ, при изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.

Предназначението на застраховка „Автокаско“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използването на служебните МПС на ПРБ при и по повод изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.

Услугите по застраховане, предвидени по обществената поръчка, са както следва:

„Гражданска отговорност на автомобилистите“ — 309 МПС.

„Автокаско“ — 308 МПС.

„Злополука на водача и пътниците в МПС“ — 308 МПС.

Възложителят си запазва правото на „опция за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане от изпълнителя” в размер до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС, вкл. застрахователни премии, вноски за гаранционен фонд, стойност на стикери. Стойността на опцията е включена в прогнозната стойност на поръчката. Прогнозният обем на опцията включва предоставяне на застрахователни услуги за 20 бр. леки автомобили.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 179 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на „опция за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане от изпълнителя в размер до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС, вкл. застрахователни премии, вноски за гаранционен фонд, стойност на стикери.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозният обем на „Опция за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане от изпълнителя” е, както следва: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС — 20 бр. леки автомобили.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава валиден/и лиценз/и и/или валидно разрешение/я или аналогичен/ни документ/и за извършване на застрахователна дейност по предмета на настоящата обществена поръчка на територията на Република БЪЛГАРИЯ по реда на Кодекса за застраховането, издаден/и от Комисията за финансов надзор и/или от друг компетентен орган, валиден към момента на подаване на офертата и включващ застраховките, предмет на настоящата обществена поръчка.

Чуждестранните участници следва да притежават валиден/и лиценз/и и/или валидно разрешение/я за извършване на застрахователна дейност съгласно българското законодателство или аналогичен/ни документ/и, издаден/и съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен, валиден/ни към момента на подаване на офертата и включващ/и застраховките, предмет на настоящата обществена поръчка.

Лицензът/разрешението, съответно друг аналогичен документ, следва да се поддържа валиден/о за целия срок на договора.

Деклариране на съответствие с критериите за подбор при подаването на оферта за участие — при подаване на оферта за участие участникът попълва: част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва вида, номера и срока на валидност на документа/ите, удостоверяващ/и правото му да извършва застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ по реда на Кодекса за застраховането за съответния вид застраховка.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: копие от лиценз/и и/или разрешение/я за извършване на застрахователна дейност, издаден/и съгласно българското законодателство, или аналогичен/ни документ/и, издаден/и съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен, валиден/ни към момента на подаване на офертата и включващ/и застраховките, предмет на настоящата обществена поръчка. Копието следва да е заверено „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на описание на услугите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В – „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Участникът да разполага с необходимия брой технически лица и/ или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на офисите (представителствата) на територията на Република БЪЛГАРИЯ, които ще бъдат използвани за изпълнението на поръчката, с точен административен адрес, телефон и лице за контакти. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В – „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга през последните 3 години, чийто предмет и обем е идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

* За услуга, сходна с предмета и обема на обществената поръчката, се приема изпълнената през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата услуга по застраховане за „Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите“ за минимум 100 моторни превозни средства и/или застраховка „Автокаско“ за минимум 100 моторни превозни средства и/или застраховка доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС за минимум 100 моторни превозни средства.

*Под „изпълнена услуга“ се разбира такава, която, независимо от датата на възлагането й, е приключила в посочения по-горе период.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното минимално изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, удостоверения, посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията за услугата и др.) по преценка на участника.

2. Участникът да разполага с минимум 1 офис (представителство) на територията на всяка една от административните области в Република БЪЛГАРИЯ.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното минимално изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП: списък на офисите (представителствата) на участника на територията на Република БЪЛГАРИЯ, които ще бъдат използвани за изпълнението на дейността по поръчката, който съдържа точен административен адрес, телефон и лице за контакти. Изискването участникът да разполага с минимум 1 офис (представителство) на територията на всяка една от административните области в Република БЪЛГАРИЯ (Р Б) се мотивира от следните обстоятелства:

Автомобилите, за които се предоставят услугите по застраховане, се ползват от магистрати и съдебни служители в отделните структурни звена на Прокуратурата на Р Б, като напр. районни, окръжни, апелативни и върховни прокуратури, от Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор и др. Посочените структурни звена се намират в различни населени места на територията на Р Б.

Предвид изложеното и с оглед на изпълнението на задълженията по договора за обществена поръчка като завеждане на щети, определяне на щети и др., възложителят приема, че всеки участник следва да разполага с минимум 1 офис (представителство) на територията на всяка една от административните области в Р Б.

Ползваните от възложителя автомобили, които са обект на застраховане по поръчката, трябва да бъдат обслужвани качествено и своевременно. Възложителят не е в състояние да си позволи продължително завеждане и отстраняване на настъпили щети, защото това би възпрепятствало нормалното изпълнението на неговите законови задължения. Несвоевременното завеждане и отстраняване на настъпили щети води като последица обстоятелството, че същите няма да могат да бъдат използвани при изпълнение правомощията на прокурорите, следователите и съдебните служители, с което биха се застрашили важни обществени държавни интереси, включително такива, свързани със сигурността.

Настъпването на тези последици е пряко свързано със спецификата на дейността на Прокуратурата на Р Б — орган, осъществяващ надзор за законност, ръководещ разследването и упражняването на надзор, за законосъобразното му провеждане, осъществяващ привличане към отговорност на лица, извършили престъпления и поддържане на обвинението по наказателни дела от общ характер, упражняващ надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие участник: за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП; за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП; който представи оферта с по-кратък срок на валидност; който предложи цена за изпълнението на поръчката, надвишаваща прогнозната стойност (ПС) на обществената поръчка (ОПо); който при поискване от страна на възложителя не представи необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъщесвява дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП; който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката; който не представи ценово предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката; за когото е налице забраната по чл. 69 от ЗПКОНПИ... Продължава в раздел VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/11/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/04/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/11/2018
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, пл. „Света Неделя" № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Месец октомври 2019 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2).

Участниците могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП възложителят има право да не отстрани от процедурата участник, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от цената за изпълнение на договора без ДДС.

2. Източник на финансиране. Настоящата ОПо се финансира със средства от бюджета на ПРБ.

3. ПС на ОПо е в размер на 179 000 лв. без включено ДДС. Същата се възлага като част (обособена позиция) от ОПо с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ по 3 ОП за следните видове застраховки:

ОП № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ“;

ОП № 2: „Застраховка „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и

ОП № 3: „Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“, чиято ПС е 210 000 лв. без включено ДДС. ПС на ОП№ 2 е 15 000 лв. без включен ДДС, а на ОП № 3 – 16 000 лв. без включен ДДС.

ПС на ОП № 2 и № 3 са под 156 464 лв. и общата им стойност не надвишава 20 % от ПС на поръчката. Тъй като всяка една от ПС на ОП № 2 и № 3 е под 30 000 лева без ДДС, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП ОП № 2 и № 3 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП остатъчната стойност (явяваща се ПС за ОП № 1), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата ОП чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

5. Заплащането на цената по договора ще се осъществява както следва: Плащането се извършва в срок до 10 работни дни след предоставяне от изпълнителя на издадената/ите от него застрахователна/и полица/и, придружени от приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи приемането им, подписани от представители на изпълнителя и възложителя.

6. Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания от:

1. НАП: адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21, тел.: 02/ 98593821, http://nap.bg/.

2. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 3, тел.: 0700 17 670, http://www.gli.government.bg/.

3. Министерство на труда и социалната политика: адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, тел.: 02 8119 443, https://www.mlsp.government.bg/.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/10/2018