Доставки - 454020-2018

17/10/2018    S200

България-Струмяни: Кухненско оборудване

2018/S 200-454020

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Струмяни
Национален регистрационен номер: 000024713
Пощенски адрес: с. Струмяни, пл. „7-ми април“ № 1
Град: с. Струмяни
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2825
Държава: България
Лице за контакт: Василка Панкова
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Телефон: +359 7434-3108
Факс: +359 7434-3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.strumyani.org

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни

II.1.2)Основен CPV код
39221000 Кухненско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на: комбинирана печка, електрическа фурна, фризер, хладилен шкаф, хладилен шкаф, картофобелачка, зеленчукорезачка, миксер, пасатор, голям стерилизатор, стерилизатор, работна маса, колички за сервиране, стелажи, перална машина, сушилня, дъска за гладене, стелажи за пране, сушилки за дрехи, шкаф, легло, масички, столчета, детски секции, детски кът, подиум, пейка за съблекалня, шкафчета, табло за баскетбол, тенис на маса, гимнастически дюшек, трамплин, шведска стена, скамейка, успоредка, заседателна маса, офис стол, стол заседателен, контейнер, секция, преносим компютър, мултифункционално устройство, принтер, телевизори, мултимедия, интерактивна дъска, CD уредба, офис бюро, пясъчник, пясъчник с навес, клатушка, пергола, кошче за отпадъци, беседка, детски къщички, кула с покрив, мостче.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 197 861.01 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 5
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на професионално кухненско оборудване

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39221000 Кухненско оборудване
39220000 Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство
39711360 Печки
39711361 Електрически фурни
39711120 Фризери
39711130 Хладилници
39700000 Домакински уреди
39151200 Работни маси
39131100 Етажерки (стелажи) за архивиране (съхранение)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката и монтажът на оборудването е сградата детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обособена позиция № 1 на обществената поръчка предвижда доставка на следните артикули:

Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“:

— Комбинирана печка – 2 бр.,

— Електрическа фурна – 1 бр.,

— Фризер – 1 бр.,

— Хладилен шкаф с 2 плътни врати – 2 бр.,

— Хладилен шкаф с 1 плътна врата – 2 бр.,

— Картофобелачка – 1 бр.,

— Зеленчукорезачка – 1 бр.,

— Планетарен миксер– 1 бр.,

— Пасатор – 1 бр.,

— Голям стерилизатор – 1 бр.,

— Стерилизатор – 120 л — 5 бр.,

— Работна маса– 2 бр.,

— Колички за сервиране – 5 бр.,

— Стелаж — метален с размери 1500/600/3000 мм – 2 бр.,

— Стелаж — метален с размери 2850/400/3000 мм – 2 бр.,

— Стелаж — Метален с размери 2850/600/3000 мм – 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок на доставка / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 61 790.42 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на професионално оборудване за пералня

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42716120 Перални машини
42716200 Машини за сушене
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на обособена позиция № 2 на обществената поръчка следва да бъдат доставени следните артикули: Обособена позиция № 2: „Доставка на професионално оборудване за пералня“:

— Професионална перална машина – 1 бр.,

— Сушилня – 1 бр.,

— Професионална дъска за гладене – 1 бр.,

— Стелажи за готово пране– 3 бр.,

— Сушилки за дрехи – 5 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок на доставка / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 741.11 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на мебели и уреди за спорт

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39143116 Детски легла
39121200 Маси
39112000 Столове
39113600 Пейки
39161000 Мебелировка за детски градини
37452210 Пълни игрални комплекти за баскетбол
37452700 Тенис
37421000 Гимнастически постелки
37441600 Батути за упражнения
37422200 Гимнастически греди
39113300 Скамейки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката и монтажът на оборудването е сградата детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на обособена позиция № 3 на обществената поръчка следва да бъдат доставени следните артикули:

Обособена позиция № 3: „Доставка на мебели и уреди за спорт“:

— Шкаф-легло двоен – 49 бр.,

— Единично детско легло – 24 бр.,

— Масички– 30 бр.,

— Столчета с височина на седалката 30 сантиметра – 100 бр.,

— Столчета с височина на седалката 23 сантиметра – 20 бр.,

— Столчета, пластмасови, от масивна пластмаса – 80 бр.,

— Пейка с облегалка и меко покритие – 20 бр.,

— Детски секции – 5 бр.,

— Детски кът – 5 бр.,

— Преносим подиум – 1 бр.,

— Пейка за съблекалня – 4 бр.,

— Шкафчета за съблекални – 12 бр.,

— Табло за баскетбол – 2 бр.,

— Тенис на маса – 1 бр.,

— Гимнастически дюшек – 40 бр.,

— Трамплин/ батут – 1 бр.,

— Шведска стена – 6 бр.,

— Скамейка – 10 бр.,

— Успоредка – 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок на доставка / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 728.88 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на техническо оборудване

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39121200 Маси
39112000 Столове
39100000 Мебелировка
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
30216110 Скенери за компютри
30232100 Принтери и плотери
32324100 Цветни телевизионни приемници
32322000 Мултимедийно оборудване
32331300 Устройства за възпроизвеждане на звук
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката и монтажът на оборудването е сградата детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на обособена позиция № 4 следва да бъдат доставени следните артикули:

Обособена позиция № 4: „Доставка на техническо оборудване“:

— Заседателна маса – 1 бр.,

— Офис стол – 1 бр.,

— Стол заседателен – 14 бр.,

— Контейнер с чекмеджета – 1 бр.,

— Секция – 2 бр.,

— Преносим компютър – 5 бр.,

— Мултифункционално устройство (скенер с принтер) – 2 бр.,

— Принтер – 1 бр.,

— Телевизори – 5 бр.,

— Мултимедия – 1 бр.,

— Интерактивна дъска (мултимедиен пакет) – 1 бр.,

— CD уредба – 5 бр.,

— Офис бюро – 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 091.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на детски съоръжения

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
37535200 Оборудване за площадки за игри
37535220 Катерушки за детски игрални площадки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставката и монтажът на оборудването е сградата детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на обособена позиция № 5 следва да бъдат доставени следните артикули:

Обособена позиция № 5: „Доставка на детски съоръжения“:

— Доставка и монтаж на пясъчник – 3 бр.,

— Доставка и монтаж на пясъчник с навес – 1 бр.,

— Доставка и монтаж на детско игрално съоръжение „Клатушка – 10 бр.,

— Доставка и монтаж на пергола с пейки – 5 бр.,

— Доставка и монтаж на кошче за отпадъци – 5 бр.,

— Доставка и монтаж на беседка – 1 бр.,

— Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение „Детска къщичка и тераса“ – 1 бр.,

— Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение „Детска къщичка с пързалка“ от 100 см – 1 бр.,

— Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение „Детска къщичка със стена с прозорец и две допълнителни тераси“ – 1 бр.,

— Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение „Детска къщичка с тераса и спираловидна пързалка“ от 150 см – 1 бр.,

— Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение „Кула с покрив и кула със сенник“ – 1 бр.,

— Доставка и монтаж на дървено „Мостче" с парапет – 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 509.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя като критерий за подбор икономическо и финсово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират дейности по:

Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“.

Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане за кухни“.

Под сходен обем се има предвид изпълнена 1 дейност/доставка.

Обособена позиция № 2: „Доставка на професионално оборудване за пералня“.

Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане за перални“.

Под сходен обем се има предвид изпълнена 1 дейност/доставка.

Обособена позиция № 3: „Доставка на мебели и уреди за спорт“.

Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане с мебели и/или удреди за спорт“.

Под сходен обем се има предвид изпълнена 1 дейност/доставка.

Обособена позиция № 4: „Доставка на техническо оборудване“.

Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с техническо оборудване“.

Под сходен обем се има предвид изпълнена 1 дейност/доставка.

Обособена позиция № 5: „Доставка на детски съоръжения“

Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с технически и/или детски съоръжения“.

Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка.

2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват: „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане“ за всяка обособена позиция.

Доказване на изискването за технически и професионални способности:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критерий за подбор, както следва:

— по т. 1, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, 1б) в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),

— по т. 2, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в ЕEДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за техническите и професионалните способности се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от съответните членове на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва от подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите.

При позоваване на капацитета на трети лица, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава. Доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП за третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират дейности по: Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“. Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане за кухни“. Под сходен обем се има предвид изпълнена 1 дейност/доставка.

Обособена позиция № 2: „Доставка на професионално оборудване за пералня“. Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане за перални“. Под сходен обем се има предвид изпълнена 1 дейност/доставка.

Обособена позиция № 3: „Доставка на мебели и уреди за спорт“. Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане с мебели и/или уреди за спорт“. Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка.

Обособена позиция № 4: „Доставка на техническо оборудване“. Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с техническо оборудване“. Под сходен обем се има предвид изпълнена 1 дейност/доставка.

Обособена позиция № 5: „Доставка на детски съоръжения“. Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с технически и/или детски съоръжения“. Под сходен обем се има предвид изпълнена 1 дейност/доставка.

За всички обособени позиции под сходен обем се има предвид изпълнение на 1 дейност, идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка.

2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на: „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане“ за всяка обособена позиция. Минималните критериите за технически и професионални способности по т. 1 и 2, в случай на участие на обединение, се прилагат към обединението като цяло. Минималните критериите за технически и професионални способности се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват. Третите лица (ако има такива), на чийто капацитет, участникът се позовава за доказване на критериите за подбор по т. 1 и 2, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора, в размер на 1 % (един процент) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора, се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/11/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/11/2018
Местно време: 10:30
Място:

с. Струмяяни, пл. 7-ми април № 1, залата на общински съвет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП — 0700 18 700; Интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg;

Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 1000 София, ул. „У. Гладстон" № 67; телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/;

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. „Триадица“ № 2, телефон: 8119 443.

Възложителят отстранява от участие участник при който са налични основанията за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП, и когато участник е:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Забележка: Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание по т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.

Определената професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието, включва лишаване от право да се извършват доставки.

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

6. когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/10/2018