Услуги - 462453-2019

Submission deadline has been amended by:  489419-2019
02/10/2019    S190

България-Враца: Застрахователни услуги

2019/S 190-462453

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Северозападно държавно предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 201617476
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 2, ет. 3
Град: Враца
код NUTS: BG313 Враца
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Петрана Петрова, Тошко Брайков, Мария Николова
Електронна поща: szdp@abv.bg
Телефон: +359 92-620032
Факс: +359 92-620032
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.szdp.bg
Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190930XsFW11725283
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на застрахователни услуги за срок от 36 месеца за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
66510000 Застрахователни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на застрахователни услуги за срок от 36 месеца за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Общо застраховане“,

— обособена позиция № 2 „Живот“ — групова рискова застраховка „Живот“ за служителите на възложителя и неговите поделения“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 689 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Общо застраховане

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000 Застрахователни услуги
66515000 Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
66516000 Застраховка „Гражданска отговорност“ на превозни средства
66516300 Застраховка „Гражданска отговорност“ на кораби
66516100 Застраховка „Гражданска отговорност“ на сухопътни превозни средства
66512100 Застраховка „Злополука“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Всички застраховки имат териториален обхват в Република БЪЛГАРИЯ, а част от застраховките имат покритие и в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва:

— застраховане на дълготрайни материални активи — недвижимо и движимо имущество, собственост или ползвани от СЗДП и неговите поделения

— застраховка „Каско“ за МПС, собственост или ползвани от СЗДП и от неговите поделения,

— задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за МПС, собственост или ползвани от СЗДП и от неговите поделения,

— застраховка „Злополука на местата“ в МПС, собственост или ползвани от СЗДП и от неговите поделения,

— застраховка „Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие“ за СЗДП и неговите поделения,

— застраховка на земеделски култури (горски насаждения),

— застраховка „Каско“ за кораби и отговорност при сблъскване,

— задължителна застраховка „Трудова злополука“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 597 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото и може да възлага на изпълнителя извършване на застрахователни услуги за новопридобити и/или нововъзникнали активи и дейности, подлежащи на застраховане, до достигане на прогнозната стойност на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Живот“ — групова рискова застраховка „Живот“ за служителите на възложителя и неговите поделения

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66511000 Животозастраховане
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Застраховката следва да бъде с териториално покритие за Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозен брой служители, подлежащи на този вид застраховане, към датата на обявяване на поръчката — 629 лица, работещи в централно управление и в териториалните поделения на СЗДП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 92 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото и може да възлага на изпълнителя извършване на застрахователни услуги за новоназначени служители, подлежащи на застраховане, до достигане на прогнозната стойност на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът съгласно чл. 12 от Кодекса за застраховане следва да притежава валидно разрешение (лиценз) за извършване на застрахователна дейност към датата на подаване на офертата за видовете застраховки, включени в обособената позиция, за която кандидатства, издаден от Комисия по финансов надзор или от друг компетентен орган. Следва да се приложи заверено копие на разрешението.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не са поставени такива изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности, които са идентични или сходни с тези на обществената поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението за участие в процедурата.

Под „сходен или идентичен с предмета на настоящата обществена поръчка“ се разбира: договорите за предоставяне на застрахователни услуги, които са предмет на съответната обособена позиция.

Под „сходен или идентичен с обема на настоящата обществена поръчка“ се разбира: стойност минимум прогнозната стойност на обособената позиция, за която се подава оферта.

2. Отнася се само за обособена позиция № 1:

Участникът следва да разполага с клонове/офиси, обезпечаващи изпълнението на обществената поръчка.

3. Отнася се само за обособена позиция № 1:

Участникът следва да разполага със съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката — сервизи за възстановяване на увредени автомобили.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност за предоставяне на услугите, които са предмет на възлаганата обществена поръчка (предоставяне на застрахователни услуги).

Забележки: *„Изпълнена“ е тази дейност, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период независимо от датата на възлагането ѝ.

За доказване на това изискване се попълва съответната част от ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, точка 1б).

2. Участникът следва да осигури минимум по 1 клон/офис във всяко от следните населени места — гр. Ловеч, гр. Видин, гр. Враца, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. София.

За доказване на това изискване се попълва съответната част от ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, точка 9). При попълване на информацията участникът следва да посочи местонахождението, работното време, лице и данни за контакт и основанието за ползването на клона/офиса.

3. Участникът следва да осигури минимум по 1 сервиз за възстановяване на увредените автомобили, собственост или ползвани от възложителя и подлежащи на застраховане съгласно настоящата обществена поръчка, във всяко от следните населени места — гр. Ловеч, гр. Видин, гр. Враца, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. София.

За доказване на това изискване се попълва съответната част от ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, точка 9). При попълване на информацията участникът следва да посочи местонахождението, работното време, лице и данни за контакт и основанието за ползването на сервиза.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят не се задължава за усвои цялата сума, посочена като прогнозна стойност в договорите.

Изтичането на срока на договора за възлагане на обществената поръчка, сключен по реда на ЗОП, не влияе върху срока на сключените на база на него застрахователни полици.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/11/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/01/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/11/2019
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на СЗДП, находяща се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на всяка обособена позиция.

Гаранцията може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която гарантира изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

Жалбата се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/09/2019