Доставки - 480684-2019

14/10/2019    S198    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Мебелировка

2019/S 198-480684

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.prb.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-proceedura-s-predmet-dostavka-na-ofis--98

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-proceedura-s-predmet-dostavka-na-ofis--98
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: Информационен център на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Телефон: +359 28036033
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.prb.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-proceedura-s-predmet-dostavka-na-ofis--98

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 4 (четири) обособени позиции

Референтен номер: ОПИ-760/09.10.2019 г.
II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 4 (четири) обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на столове и метални шкафове“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на мека мебел“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на офис мебели“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на градинска мебел“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 114 200.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на столове и метални шкафове

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39112000 Столове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG423 Пазарджик
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Обособена позиция № 1: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, гр. Батак — УБ „Цигов чарк“, гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ № 43 и УБ „Боровец“, к.к. Боровец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 1 има за цел да осигури доставка и монтаж на столове и метални шкафове за нуждите на ПРБ.

Доставката по обособена позиция № 1 включва:

1. Стол, магистратски — 230 бр.

2. Посетителски стол — 5 бр.

3. Стол екокожа — 6 бр.

4. Стол екокожа — 40 бр.

5. Посетителски стол — 200 бр.

6. Стол, градински, PVC — 24 бр.

7. Стол, трапезен — 40 бр.

8. Метални шкафове — 25 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 69 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на мека мебел

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39113200 Канапета
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG423 Пазарджик
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, гр. Батак — УБ „Цигов чарк“, гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ № 43 и УБ „Боровец“, к.к. Боровец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 2 има за цел да осигури доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на ПРБ.

Доставката по обособена позиция № 2 включва:

1. Холна гарнитура — диван тройка и 2 фотьойла — 1 бр.

2. Диван с 1 фотьойл — 2 бр.

3. Диван с 2 фотьойла — 4 бр.

4. Канапе, двуместно, без подлакътници, с допълнителни възглавници на облегалката — 2 бр.

5. Дивани двойка и 2 бр. фотьойли — 2 бр.

6. Дивани двойка и 1 бр. фотьойл — 1 бр.

7. Фотьойли — 3 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на офис мебели

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39130000 Мебелировка за офиса
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Витоша“ № 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 18, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42 и УБ „Боровец“, к.к. Боровец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 3 има за цел да осигури доставка и монтаж на офис мебели за нуждите на ПРБ.

Доставката по обособена позиция № 3 включва:

1. Маса, трапезна — 10 бр.

2. Бюро — 8 бр.

3. Помощно бюро — 2 бр.

4. Помощно бюро — 9 бр.

5. Свързващ модул — 7 бр.

6. Контейнер със заключване — 20 бр.

7. Гардероб, двукрилен — 2 бр.

8. Надстройка — 4 бр.

9. Секция стелаж 3/5 — 1 бр.

10. Етажерка с врати — 3 бр.

11. Етажерка — 1 бр.

12. Маса, холна — 12 бр.

13. Секционен шкаф — 1 бр.

14. Гардероб, двукрилен, с надстройка — 2 бр.

15. Гардероб, двукрилен, с надстройка — 2 бр.

16. Холна маса — 5 бр.

17. Тоалетка с огледало и стол — 1 бр.

18. Рафт — 1 бр.

19. Комплект шкафове — 1 бр.

20. Комплект кухненски шкафове — 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на градинска мебел

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39142000 Градинска мебел
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

гр. Батак — УБ „Цигов чарк“ и УБ „Боровец“, к.к. Боровец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 4 има за цел да осигури доставка и монтаж на градинска мебел за нуждите на ПРБ.

Доставката по обособена позиция № 4 включва:

1. Градински чадър с основа — квадрат — 13 бр.

2. Градински чадър с основа — кръгъл — 40 бр.

3. Шезлонги — 20 бр.

4. Градинска мебел — комплект маса и 4 стола — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Валидно за всички обособени позиции.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по съответната обособена позиция, за която участникът участва, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Технически и професионални способности“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участниците следва да представят информация за вида и обема на изпълняваната дейност по начин, позволяващ на възложителя да извърши преценка за нейната идентичност или сходство с предмета и обема на настоящата поръчка.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Валидно за всички обособени позиции.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 дейност през последните 3 години, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с този на поръчката по съответната обособена позиция, считано от датата на подаване на офертата по съответната обособена позиция.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им доставката е приключила в посочения по-горе период.

* Под дейности с идентичен или сходен предмет и обем да се разбира доставка:

1. За ОП № 1 — доставка на общо мин. 300 бр. офис стола

2. За ОП № 2 — доставка на мин. 3 бр. холни гарнитури (диван и 2 бр. фотьойли),в рамките на изпълнение на 1 дейност.

3. За ОП № 3 — доставка на мин. 5 бр. трапезна маси, мин. 5 бр. гардероб, двукрилен, мин. 1 бр. секционен шкаф в рамките на изпълнение на 1 дейност.

4. За ОП № 4 — доставка на мин. 10 бр. шезлонги, 1 бр. комплект градинска мебел (1 бр. маса и 4 бр. столове) и 5 броя чадъри в рамките на изпълнение на 1 дейност.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Минимално изискване:

Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят (в-ят) отстранява от участие (у-е) участник (у-к): за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП; за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП; за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество...

Продължава в раздел VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/11/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 29/02/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/11/2019
Местно време: 11:00
Място:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, администрация на главния прокурор

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2): който при поискване от страна на в-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП; който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение е по-дълъг от определения от възложителя; който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката; който не представи ценово предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката.

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП в-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

1. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 5 % от цената за изпълнение на договора без ДДС по съответната обос. позиция, като 2/5 от размера на гаранцията е за обезпечаване на гаранционните задължения на изпълнителя, a останалата част в размер на 3/5 от гаранцията за изпълнение гарантира изпълнението на доставката.

2. Източник на финансиране.

Настоящата ОП се финансира със средства от бюджета на ПРБ.

3. Заплащане на цената — посочено в проекта на договор.

4. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП въ-ят има право да възлага обособени позиции (ОП) по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната ОП не надхвърля 156 464 BGN за доставки и услуги и общата стойност на (ОП), възложени по този начин, не надхвърля 20 на 100 от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.

Имайки предвид горното:

Прогнозната стойност (ПС) на обособена позиция № 1 представлява 48,42 % от общата стойност на поръчката (ОСП).

ПС на обособена позиция № 2 представлява 13,54 % от общата стойност на поръчката.

ПС на ОП № 3 представлява 13,33 % от ОСП.

ПС на ОП № 4 представлява 15,93 % от ОСП.

ПС на ОП № 5 представлява 3,94 % от ОСП.

ПС на ОП № 6 представлява 4,84 % от ОСП.

ПС на ОП № 4 и № 5 са под 156 464 BGN и общата им стойност не надвишава 20 % от ПС на поръчката. Тъй като всяка една от ПС на ОП № 4 и № 5 е под 30 000 BGN, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП № 4 и № 5 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — чрез директно възлагане.

В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във вр. с чл. 20, ал. 9 от ЗОП остатъчната стойност (явяваща се прогнозна стойност на настоящата поръчка) предвид нейния размер се възлага чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/10/2019