Доставки - 492829-2018

08/11/2018    S215    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по експлоатация на пристанища, водни пътища и свързаните с тях услуги

2018/S 215-492829

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
130316140
бул. „Шипченски проход“ № 69
София
1574
България
Лице за контакт: д-р инж. Златко Кузманов
Телефон: +359 28079999/+359 52687988
Електронна поща: office@bgports.bg
Факс: +359 28079966
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/261

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/261
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System — PCS)

II.1.2)Основен CPV код
63721000 - JA02 - JA19 - JA21 - JA22 - MA09
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System — PCS). PCS системата е отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор. Системата оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере изпълнител и да се сключи договор за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища, която да обединява електронния поток от информация между заинтересованите страни на пристанищната общност чрез общ интерфейс и която да стандартизира обмена на съобщения между тях.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63721000 - JA02 - JA19 - JA21 - JA22 - MA09
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

В Брегови център Варна и Брегови център Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System — PCS). PCS системата е отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор. Системата оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере изпълнител и да се сключи договор за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища, която да обединява електронния поток от информация между заинтересованите страни на пристанищната общност чрез общ интерфейс и която да стандартизира обмена на съобщения между тях.

В обхвата на проекта е включено изпълнението на следните основни дейности:

1) Дейност 1: Разработка на системен проект;

2) Дейност 2: Доставка и монтаж на хардуер и изграждане на среда;

3) Дейност 3: Внедряване на специализиран софтуер;

4) Дейност 4: Тестване за приемане на системата от потребителите и обучение на потребителите на разработената система;

5) Дейност 5: Пускане в експлоатация на PCS система.

Подробна информация за конкретните дейности по проекта са изложени в Техническата спецификация — част III от документацията за поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение, представляващо сбора от 2 подпоказателя: оценка на професионалната компетентност на персонала, макс. 70 т. и оценка на методологията за управление на проекта — макс. 30 т. / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционна поддръжка на софтуерните продукти и доставеното оборудване / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS), Приоритетна ос 4, ОПТТИ 2014-2020 г., съфинанасирана със средства от ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Професионалната компетентност на персонала се изчислява въз основа на: професионална компетентност на ръководител проект и ПККЕ — професионална компетентност на ключови експерти (ръководител разработки софтуер; експерт в областта на пристанищата и пристанищните дейности — 2 бр.; старши програмист (Senior developer) — 2 бр.; ИТ архитект; експерт ИТ информационна сигурност).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има реализиран общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г., 2017 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта участниците представят справка за реализирания общ оборот за последните 3 приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, чрез попълване на т. 1а, раздел „Б“ на Част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и/или преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, съответният участник и/или определеният за изпълнител представя отчетите за приходите и разходите и балансите от годишните финансови отчети за последните три приключени финансови години (2015 г., 2016 г., 2017 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква или актуална справка за реализирания общ оборот изчислен на база на годишните обороти за последните 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г., 2017 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има реализиран общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключени финансови години (2015 г., 2016 г., 2017 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, не по-малък от 12 000 000 BGN. Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП: „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.“

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участниците представят списък на доставките с предмет и обем, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, както и данни (вид, №, дата, издател/страни и др.) за доказателствата за извършените доставки, в раздел „В“ от Част IV Критерии за подбор на ЕЕДОП.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и/или преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, съответният участник и/или определеният изпълнител представя актуален списък на доставките с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно със заверени копия на доказателства за извършените доставки — за доставките, посочени в списъка от ЕЕДОП.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството.

При подаване на офертата участниците попълват раздел „Г“ от Част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и/или преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, съответният участник и/или определеният изпълнител представя валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на системата/сертификацията, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки или еквивалентни документи, удостоверяващи прилагането на система за управление на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката, или други доказателства за прилагането на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Сертификатите/документите трябва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или отговарящи на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил поне една доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка най-много за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

„Доставка с предмет и обем, сходни с тези на обществената поръчка“ означава доставка, свързана с проектирането и/или изграждането и/или поддръжката и/или управлението на технологична инфраструктура и информационна система за управление на машинна междусистемна комуникация, която е интегрирана с една или повече от следните системи: терминални операционни системи (ТОС) и/или ИТ система на национална митническа организация и/или ИТ система на железопътен превозвач и/или агентийски ИТ системи и/или ИТ системи за спедитори.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват на сертификацията/мерките, сходен с предмета на поръчката.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Избраният изпълнител представя:

— гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност на договора без ДДС,

— гаранция обезпечаваща авансово предоставените средства (авансовото плащане) — в размер на 15 % (петнадесет процента) от общата стойност на договора без ДДС.

Изпълнителят сам избира формите на гаранциите, които се предоставят в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията, на които трябва да отговарят гаранциите, сроковете и условията за освобождаването или усвояването им са уредени в чл. 111 ЗОП, раздел VIII „Гаранции“ от Част І. „Указания за подготовка на офертите“ и в раздел VI. „Гаранция за изпълнение. Гаранция за авансово предоставени средства“ от Част IV „Проект на договор“ от документацията за поръчката.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Авансово плащане в размер на 15 % (петнадесет процента) от общата цена по договора; междинни плащания в размер на 85 % (осемдесет и пет процента) от цената на съответната дейност от 1 до 4, включително, след приемане на изпълнението ѝ; окончателно плащане в размер на 85 % (осемдесет и пет процента) от стойността на дейност 5, в срок от 30 (тридесет) след доставка и интегриране на оборудването и софтуерните продукти и осъществена проверка на функционалността им, без забележки.

Плащанията се извършват в български лева, по банков път, в срок от 30 дни от представяне на последния от предвидените в договора документи.

Условията и начините на плащане са подробно уредени в чл. 2 и чл. 3 от част IV Проект на договор от документацията за поръчката.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. Документът, от който е видно правното основание за създаване на обединение да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката);

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката (може да е и в отделен документ) и да са уговорили солидарна отговорност на членовете му за изпълнението на поръчката, когато такава не се предвижда съгласно приложимото законодателство.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията към изпълнението на поръчката са уредени в Част III „Техническа спецификация“ от документацията за поръчката.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/12/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/12/2018
Местно време: 10:00
Място:

Заседателна зала в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на офертата липсата на тези обстоятелства се доказва чрез попълване на р. А-Г от ч. III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП, както следва:

— обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията участие в престъпна организация (чл. 321 и чл. 321а от НК), корупция (чл. 301—307 от НК), измама (чл. 209—213 от НК), терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности (чл. 108а, ал. 1 от НК), изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253—253б и чл. 108а, ал. 2 от НК), детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а—159г от НК), както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна — в раздел А,

— обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 172, чл. 255б и чл. 352—353е от НК, както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна — в раздел В,

— обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата относно наказателни постановления или съдебни решения за нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държава, в която участникът е установен — в раздел Г,

— обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП — в раздел Б,

— обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4—7 от ЗОП (с изключение на тези, които се декларират в р. Г) — в раздел В.

2. Не могат да участват пряко или косвено в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от горепосочения закон.

3. Не могат да участват или да представляват физически или юридически лица в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

4. Отстранява се и участник, който предложи обща крайна цена за изпълнение, която е по-висока от максималната прогнозна стойност на поръчката; предложи общ срок за изпълнение, който не е цяло число, посочен е в друга единица или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от максималния срок от 24 мес. или по отношение на чието предложение е констатирано несъответствие между предложения общ срок, сбора от сроковете за изпълнение на отделните дейности или някой от сроковете по линейния график за изпълнение на отделните дейности и етапи; предложи срок за гаранционна поддръжка, който не е цяло число, посочен е в друга единица или е по-къс от минималния от 24 мес.; по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея); участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; участници, които са свързани лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

Когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2018