Услуги - 492867-2018

08/11/2018    S215    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства

2018/S 215-492867

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: бул. Панчо Владигеров № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/sledgarancionna_poddrajka_na_shest_broya_gazoturbokompresorni_agregati_gtka_oborudvani_s_gazoturbin-318-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Булгартрансгаз ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: бул. Панчо Владигеров № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Следгаранционна поддръжка на 6 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип MARS 90 и с други агрегати и системи на ГТКА

Референтен номер: 180-046
II.1.2)Основен CPV код
50211210 Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Следгаранционна поддръжка на 6 газотурбокомпресорни агрегати(ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели тип MARS 90, със система за автоматично управление на ГТКА, с центробежен компресор, с маслена система на ГТКА, с електрооборудване на ГТКА и с други агрегати и системи на ГТКА, с цел гарантиране на висока надеждност и непрекъсваемост в работата на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, включваща: Оказване на техническа помощ при локализиране на повреди и отстраняване на дефекти в компресорните станции (КС); осигуряване на технически специалист за извършване на дейности по локализиране на дефекта и техническа подкрепа за отстраняването му на място на площадката на КС на съответния ГТКА; доставка и супервизия при монтаж и пускане в експлоатация (при необходимост) на 467 вида резервни части, агрегати и консумативи съгласно Приложение 1 към ТС; гаранционен срок на ремонтираното и/или подменено изделие в КС; гаранционен срок на доставените резервни части и консумативи по Приложение № 1 към ТС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50211210 Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Експлоатационните площадки на КС Лозенец, село Лозенец, област Ямбол, КС Странджа, село Горска поляна, област Ямбол, КС Ихтиман, село Стамболово, област София, КС Петрич, село Рупите, област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Следгаранционна поддръжка на 6 газотурбокомпресорни агрегати(ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели тип MARS 90, със система за автоматично управление на ГТКА, с центробежен компресор, с маслена система на ГТКА, с електрооборудване на ГТКА и с други агрегати и системи на ГТКА, с цел гарантиране на висока надеждност и непрекъсваемост в работата на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, включваща: Оказване на техническа помощ при локализиране на повреди и отстраняване на дефекти в компресорните станции (КС); осигуряване на технически специалист за извършване на дейности по локализиране на дефекта и техническа подкрепа за отстраняването му на място на площадката на КС на съответния ГТКА; доставка и супервизия при монтаж и пускане в експлоатация (при необходимост) на 467 вида резервни части, агрегати и консумативи съгласно Приложение 1 към ТС; гаранционен срок на ремонтираното и/или подменено изделие в КС; гаранционен срок на доставените резервни части и консумативи по Приложение № 1 към ТС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на цялата изискуема информация (описание на услугите, стойности, дати и получатели) в съответното поле от част ІV, раздел В – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга — удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка, или от компетентен орган, потвърждаващо предоставянето на услугата, и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга, или други документи, по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указания за подготовка на оферта.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване по т. 1 по-горе за допустимост на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

Участникът да е изпълнил не по-малко от 3 (три) идентични или сходни услуги с тази на поръчката най-много за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „сходна услуга“ се разбира изпълнен ремонт за възстановяване работоспособността на газотурбинен двигател (ГТД) тип MARS.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участникът в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

Същата следва да е със срок на валидност за целия срок на действие на договора, като при необходимост срокът на валидност на гаранцията се удължава или се издава нова.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства.

2. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т. 3.4–3.11 вкл. или т. 3.12.1–3.12.3 вкл. (когато поръчката се изпълнява от подизпълнител и е предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/12/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/12/2018
Местно време: 11:00
Място:

Централно управление на Булгартрансгаз ЕАД: гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугата, предмет на поръчката, както следва:

— Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите — информационен телефон на НАП — 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg,

— Относно задълженията, опазване на околната среда — Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/ 940 6331, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/,

— Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд — Министерство на труда и социалната политика: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица № 2, телефон: 02/8119 443.

2. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— За участници в процедурата, представляващ/и участника представят документ за самоличност и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник-обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— За упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник-обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и съответното пълномощно и в превод на български език,

— За представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

3. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на ценовото предложение, изписана словом, в определен от комисията срок. При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на ценовото предложение, изписана словом, в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/11/2018