Доставки - 513481-2018

21/11/2018    S224    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Софтуерни пакети за управление на технологични процеси

2018/S 224-513481

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
175203478
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Весела Русева
Телефон: +359 29396415
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_i_vnedryavane_na_informacionna_sistema_platforma_za_targovsko_dispechirane_-266-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Булгартрансгаз ЕАД
175203478
п.к. 3, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и внедряване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“

Референтен номер: 170-033
II.1.2)Основен CPV код
48150000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка, адаптиране към изискванията на възложителя, внедряване, интегриране в съществуващата информационна инфраструктура, тестване и извършване на обучение, гаранционна поддръжка, развитие на системата и сервизно обслужване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“; гаранционна поддръжка на доставеното техническото оборудване и програмните продукти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48150000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Република БЪЛГАРИЯ, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66 и Северозападен експолатационен район Ботевград, гр. Ботевград 2140, ул. „Акад. Стоян Романски“ № 61

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка, адаптиране към изискванията на възложителя, внедряване, интегриране в съществуващата информационна инфраструктура, тестване и извършване на обучение, гаранционна поддръжка, развитие на системата и сервизно обслужване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“; гаранционна поддръжка на доставеното техническото оборудване и програмните продукти.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: MC1 — качествени показатели / Тежест: 30 %
Критерий за качество - Име: ТС1 — оценка на предложението относно параметрите на месечния абонамент за сервизна поддръжка — брой заявки за обслужване на възложителя / Тежест: 50 точки
Критерий за качество - Име: ТС2 — оценка на предложението относно параметрите на периода за развитие — брой човекочасове / Тежест: 50 точки
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 670 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият в т.I I.2.5) показател „Цена“ се формира от показатели:

ЕС1 — цена за изпълнение на дейностите от обхвата на етап I, етап II, етап III и етап IV от предмета на договора — 70 точки;

ЕС2 — цена на човекочас за развитие на CDP — 20 точки;

ЕС3 — цена за 1 месец като месечен абонамент за осъществяване на сервизна поддръжка с продължителност от 9 месеца с включени заявки за обслужване на месец — 10 точки.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма изискване

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изискване

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма изискване

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на доставката и свързаните с предмета на поръчката услуги, в който се посочва професионалната компетентност на лицата, най-значимите проекти, в които специалистът е участвал и в които е извършвал дейности, идентични с тези, които ще осъществява в изпълнение на настоящата поръчка.

2. Да прилага системи за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001 или еквивалентен с обхват дейности, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на софтуер.

2.1. Във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП при подаване на оферта участниците декларират съответствието на участника с изискването чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника, и с обхват от дейности, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на софтуер.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Сертификати, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

3. Изисквания съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗОП към участниците за техните умения и опит да предоставят услугите, свързани с предмета на поръчката, както следва:

3.1. Участникът трябва да притежава умения и опит за предоставяне на услугата по внедряването и поддръжката на предлаганата информационна система/платформа за търговско диспечиране (CDP).

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез списък на услугите с посочване на получателите заедно с доказателство за извършената услуга — удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо предоставянето на услугата, и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга, или други документи по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.

3.2. Участникът трябва да притежава умения и опит за предоставяне на услугата по разработването и внедряването на програмни интерфейси за връзка и обмен на данни между предлаганата CDP и свързани информационни системи.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез списък на услугите с посочване на получателите заедно с доказателство за извършената услуга — удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка, или от компетентен орган, потвърждаващо предоставянето на услугата, и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга, или други документи, по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални (мин) изисквания за допустимост по т. 1, т. 3.1 и т. 3.2 по-горе, поставени на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

1.1. Във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП участниците (уч) трябва да разполагат с персонал (екип от специалисти) и ръководен състав, които ще използват за извършване на услугите по предмета на поръчката, със следните квалификации и опит:

— ръководител на проекта — с опит в управлението на проекти, свързани с внедряване на подобни решения (ПР) — минимум 1 специалист,

— бизнес анализатор/и — с опит в събиране и анализ на изисквания, свързани с изпълнение на проекти за внедряване на ПР — минимум 1 специалист,

— програмисти — с опит в разработването на подобен софтуер (ПС) и програмни интерфейси на същия за връзка и обмен на данни със следните категории програмни продукти/информационни системи (ПрП/ИС): за резервиране на капацитет, SCADA системи, финансово-счетоводни ИС, ИС на други газопреносни оператори, платформата за прозрачност на ENTSOG, ИС на ACER ARIS — минимум 3 специалисти,

— специалисти по системна администрация — с опит в областта на системната и мрежова администрация, изграждането и обслужването на техническа инфраструктура за обезпечаване функционирането на ПР — минимум 2 специалисти,

— специалист/и по тестване — с опит в разработването на тестови сценарии и тестване на ПР — минимум 1 специалист,

— специалисти по поддръжка — с опит в осъществяването на гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на ПР — минимум 5 специалисти,

— инструктор/и, които ще провеждат обучението за администриране, конфигуриране и поддръжка на CDP — с опит в обучението за администриране и обслужване на ПР — минимум 1 специалист,

— инструктор/и, които ще провеждат обучение за оперативна употреба на CDP — минимум 1 специалист.

Допустимо е съвместяване на изискваните експертни профили от един/едни и същ/и специалист/и при спазване на изискуемия минимален брой лица по съответните профили.

Под „подобен софтуер“ (ПС) трябва да се разбира информационна система/платформа за търговско диспечиране (CDP), включително програмните ѝ интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани програмни продукти/информационни системи (ПрП/ИС).

Под „подобни решения“ (ПР) се разбира CDP, включително програмните ѝ интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани ПрП/ИС и техническата инфраструктура за обезпечаване работата на CDP.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималните изисквания чрез попълване на цялата изискуема информация за лицата, като се посочи професионалната компетентност на същите, конкретните проекти, в които специалистът е участвал и в които е извършвал изискуемите дейности, в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ (ТПС) на еЕЕДОП.

3.1.1. Уч следва да е внедрил и поддържал предлаганата CDP в мин. 1 оператор на газопреносна система от страна членка на ЕС. Операторът, в който е внедрена предлаганата CDP, трябва да бъде член (full member) на ENTSOG. Внедреното решение, с което ще бъде удостоверен опита, трябва да включва функционалности, съответстващи на посочените в раздел II, точка 3, подточка 3.2 от приложение № 2 към техническата спецификация (ТС) и изискванията към системата, дефинирани в приложение № 1 към ТС. При подаване на оферта уч декларират съответствието с мин. изискване за технически умения и опит чрез попълване на изискуемата инф чрез кратко описание на мин 1 от посочените проекти (но не повече от 3 проекта), включително описание на основните модули и функционалности и изброяване на интерфейсите към свързаните ИС в съотв. поле от част ІV, раздел В — ТПС на еЕЕДОП, както и с посочване на получателите. Ако при преглед на техническото предложение на уч се установи, че предлаганата от него CDP е различна от посочената в част ІV, раздел В — ТПС на еЕЕДОП, уч се предлага за отстраняване. Продължава в раздел VI.3).

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора (дог) определеният за изпълнител участник представя гаранция (гар) за изпълнение в размер на 5 % от общата стойност на дог. След подписване на дог, когато е приложимо, е определена гар за обезпечаване на авансово предоставените средства по дог в размер не повече от 20 % от цената по т. 3.1 от дог. Гар се представят под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (БГ) или застраховка. БГ трябват да бъдат издадени от местни банки или от клонове с регистрирана дейност в Р БЪЛГАРИЯ на чуждестранни банки и притежаващи лиценз от БНБ за осъществяване на гаранционни сделки. БГ се представят на български език (БЕ) или английски език (АЕ). В случай че гар е представена на АЕ, то към нея се прилага документ и в превод на БЕ. Всички разходи, свързани с БГ, в т.ч. разходите по усвояването им, са за сметка на изпълнителя. Условията във връзка с гар за изпълнение и за авансово предоставените средства, в т.ч. и нейното освобождаване, са съгласно проекта на дог.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства.

2. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т. 3.7—3.16, вкл. или т. 12.4.1—12.4.4. вкл. (когато поръчката се изпълнява от подизпълнител и е предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/12/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/12/2018
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3) „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

I. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на ценовото предложение, изписана словом, в определен от комисията срок. При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на ценовото предложение, изписана словом, в определен от комисията срок. За целите на оценяване на офертите и определяне на икономически най-изгодната оферта съгласно предварително обявения критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена посочената валута на предлаганата цена от участника за изпълнение на поръчката се преизчислява от комисията в левова равностойност съгласно посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайния срок за получаване на оферти за участие, посочена в обявлението.

II. Продължение от раздел III.1.3):

3.2.1. Уч трябва да е осъществил мин .1 внедряване на предлаганата CDP, в което същият е осъществил разработване и имплементиране на програмни интерфейси за връзка и обмен на данни между предлаганата CDP и SCADA система, предлаганата CDP и платформа за резервиране на капацитет, предлаганата CDP и финансово-счетоводна ИС, предлаганата CDP и ИС на други газопреносни оператори, предлаганата CDP и „Платформата за прозрачност“ на ENTSOG, предлаганата CDP и ИС ARIS на ACER. При подаване на оферта уч декларират съответствието с минималното изискване за технически умения и опит чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В — ТПС на еЕЕДОП, чрез кратко описание на 1 от решенията на интеграция на предлаганата CDP с горепосочените ИС и посочване на получателите. Ако при преглед на техническото предложение на уч се установи, че предлаганата от него CDP е различна от посочената в част ІV, раздел В —ТПС на еЕЕДОП, уч се предлага за отстраняване. Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от указания за подготовка на офертата.

III. Информация във връзка с изискванията, посочени в т. IV.2.7):

За участници в процедурата — представляващ/и участника, представят документ за самоличност и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език. За упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и съответното пълномощно и в превод на български език. За представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/11/2018