Строителство - 521068-2019

04/11/2019    S212

България-Русе: Строителни и монтажни работи на кейови стени

2019/S 212-521068

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Клон — Териториално поделение „Пристанище Русе“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 1303161400049
Пощенски адрес: ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7000
Държава: България
Лице за контакт: инж. Маргарит Бакърджиев — експерт в Клон — ТП „Пристанище Русе“, ДП „Пристанищна инфраструктура“
Електронна поща: m.bakardjiev@bgports.bg
Телефон: +359 82818990
Факс: +359 82821862
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/329
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bgports.bg/bg/zop/329
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Възстановяване на каменна облицовка западната част на кейова стена в пристанищен терминал Силистра“

II.1.2)Основен CPV код
45243600 Строителни и монтажни работи на кейови стени
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е възстановяване на каменна облицовка западната част на кейова стена в пристанищен терминал Силистра.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325 Силистра
Основно място на изпълнение:

Гр. Русе, пристанищен терминал Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В западната част на кейовата стена в пристанищен терминал Силистра, са се появили деформации и неизправности по каменната облицовка, които са вследствие на дългогодишната експлоатация и външни въздействия. Част от каменната облицовка е напукана, частично разрушена, а на места напълно липсва. По протежение на цялата стена заскалявката е нарушена, а основния блок е открит. От облицовката липсват единични камъни, на много места са се образували каверни. Фугиращата смес на фугите в определени участъци от стената липсва или е напукана. В получените отвори между камъните е избуяла растителност. В горната част на кейовата стена се наблюдава разрушаване на горния ръб и локални пропадания зад него.

За качественото възстановяване на западната част на наклонената кейова стена в пристанищен терминал Силистра, е необходимо да се изпълнят следните дейности:

— монтаж на работна площадка,

— почистване на фуги от растителност и компрометирана фугираща смес, в т.ч. измиване с водна струя,

— фугиране на каменната зидария с цименто-пясъчен разтвор 1:1,5,

— разбиване на армиран бетон < 10 см ръчно,

— доставка на несортиран трошен камък 5—75 мм, вкл. полагане, засипване и трамбоване на място,

— доставка и полагане на двойно армиран бетон В 30, като армировъчната мрежа е от стомана с Ф6 и око 15/15 см,

— премахване на разрушените и напукани камъни от компрометираните места,

— ремонтиране на редовата каменна зидария с наличния камък и циментов разтвор,

— доставка и полагане бутобетон В 30 в каверни и липсващи единични камъни на кейовата стена. Полагането на бетона трябва да става наведнъж по напречното сечение на отделната единица, като се избягва разслояването на материала. Незабавно след уплътняването на бетона да се предприемат мерки за предотвратяване на съсъхването и напукването. Преди втвърдяването на бетона да се избягват в близост уплътнителни и вибрационни дейности, които могат да доведат до трайното му увреждане,

— за укрепване на долния опорен блок е необходимо да се възстанови заскалявката с взривена скална маса от късове с тегло 50—100 килограма. След насипването е необходимо ръчно подреждане и уплътняване с късове от по 20—50 килограма,

— всички дейности по този обект да се извършват при ниво на водата не по-високо от + 200 см, отчетени по рейката на водомерен пост Силистра.

Всички генерирани отпадъци от дейностите по строително-монтажните работи са отговорност на Изпълнителя, който се ангажира да ги обезвреди по подходящ и щадящ околната среда начин.

Конкретните видове дейности са посочени в техническата спецификация и прогнозната количествена сметка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Програма за изпълнение на поръчката / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 70
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите и чл. 5, ал. 6, т. 2.1.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката — втора група, първа категория, или в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която са установени, или да притежават правото да изпълняват работите, предмет на поръчката, по силата на законодателството на съответната държава, в която са установени.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването за годност за упражняване на професионална дейност като попълват поле „Вписване в съответния професионален регистър“ в раздел „А“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП данните за регистрацията си — номер, дата на издаване и издател на документа, удостоверяващ вписването в съответния регистър, посочване на работите, попадащи в обхвата на регистрацията, срок на валидност на регистрацията или посочват конкретните разпоредби от законодателството на съответната държава, по силата на които са придобили право да осъществяват работите, предмет на поръчката, или посочват безплатен публичен регистър, от който възложителят може да установи горните обстоятелства.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуални доказателства за вписването си в съответния регистър (удостоверение от Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ и валиден талон за вписване в Централния професионален регистър на строителя), в случай, че това не може да бъде установено служебно от възложителя при проверка.

В случай че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, преди сключване на договора, изпълнителят представя документ, с който следва да докаже, че има право да изпълнява възлаганото строителство в Република БЪЛГАРИЯ, включително, че е извършил съответната регистрация по Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците, следва да имат застраховка „Професионална отговорност в строителството“, по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Р. БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“.

Преди сключването на договора за обществена поръчка участника, определен за Изпълнител, представя документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент.

Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

„Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за строителство за съответната категория строеж (втора група, първа категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнявал дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“.

Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

2. Участникът следва да разполага със специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав), с необходимата професионална квалификация за извършване на видовете работи, в т.ч.:

— Технически ръководител, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ — 1 (един) брой,

— Отговорник по контрола на качеството — 1 (един) брой с документ за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент,

— Координатор по безопасност и здраве — 1 (един) брой с документ за завършен курс/преминато обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалент.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел „В“ в ЕЕДОП списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който подробно е описана професионалната компетентност на лицата.

Преди сключването на договора, участникът, избран за изпълнител, представя актуален списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът да прилага системи за управление на качеството, сертифицирани по EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Участникът попълва раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификатите.

4. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват на системите (сертификациите/мерките), отговарящ на предмета на поръчката.

Участникът попълва раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификатите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.

Под „дейност (строителство), с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката“, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на кейови и/или пристанищни стени.

2. Участникът следва да разполага със специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав), с необходимата професионална квалификация за извършване на видовете работи, в т.ч.:

— Технически ръководител — 1 (един) брой, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ, да има минимум 3 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител“ на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка,

— Отговорник по контрола на качеството — 1 (един) брой с документ за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент и професионален опит — минимум 3 години стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника,

— Координатор по безопасност и здраве — 1 (един) брой с документ за завършен курс/преминато обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалент и професионален опит — минимум 3 години стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника.

3. Участникът да разполага с поне един сертификат за прилагана система за управление на качеството, с обхват включващ строителство.

4. Участникът да разполага с поне един сертификат за прилагане на системи или стандарти за опазване на околната среда, с обхват включващ строителство.

Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не се прилага.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция — в оригинал, парична сума (платежно нареждане в копие) или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

При подписване на договора, изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която се представя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. За гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, важат съответно условията, предвидени за гаранцията за изпълнение на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

— авансово плащане до 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора, след представяне на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП и фактура, издадена от изпълнителя,

— две междинни плащания, след изпълнение на поне 30 % (тридесет процента) от общия обем работи и от общата стойност на договора. Общата стойност на междинните плащания не може да надвишава 70 % (седемдесет процента) от стойността на договора,

— окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност, след приспадане на платените суми, на база приемо-предавателен протокол за окончателно приемане, за цялостното изпълнение на работите по договора и представена оригинална фактура от изпълнителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/12/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/12/2019
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Русе 7000, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, клон ТП „Пристанище Русе“.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Освен при наличието на основанията по-горе, възложителят отстранява:

— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в настоящата документация,

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП;

— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,

— участник, който предложи срок за изпълнение, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни“ или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от 70 календарни дни,

— участник, който е предложил срок на валидност на офертата, по-малък от 120 календарни дни,

— участник, предложил цена, надвишаваща определената прогнозна стойност на поръчката,

— участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея),

— участници, които са свързани лица,

— участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица, включително и гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,

— участници, за които са налице основанията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/10/2019