Доставки - 527353-2019

07/11/2019    S215

България-Ружинци: Горива

2019/S 215-527353

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ружинци
Национален регистрационен номер: 000159682
Пощенски адрес: ул. „Георги Димитров“ № 31
Град: с. Ружинци
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3930
Държава: България
Лице за контакт: Евтим Евтимов
Електронна поща: rujinci@abv.bg
Телефон: +359 93242283
Факс: +359 93242604
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/
Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/09/26/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез стокова борса на твърди и течни горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019—2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е доставка на горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019—2020 г. в следния обем:

— въглища за парно — 30 т, доставят се в Общинска администрация Ружинци,

— брикети — 4 т, доставят се в детска градина „Детелина“, с. Черно поле,

— пелети — 120 т, доставят се в ДСХ с ОЛБ, с. Дреновец — 57 т, детска градина „Изгрев“, с. Ружинци — 40 т, и детска градина „Шурче“, с. Бело поле — 23 т,

— гориво за отопление (газьол за ПКЦ или дизелово гориво) — 20 000 литра, доставят се в СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец.

Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период и планирано за периода, като крайният купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка +/- 20 % от обявените количества, а крайният продавач приема, че няма да има претенции, в случай че обемът на сделката не бъде реализиран точно.

Опаковка:

— въглища — насипни,

— брикети — пакетирани в чували,

— пелетите в чували,

— течното гориво — наливно.

Продавачът осигурява доставка на горивата в

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 108 755.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

с. Ружинци, с.Черно поле, с. Бело поле, с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката е доставка на горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019—2020 г. в следния обем:

— въглища за парно — 30 т, доставят се в Общинска администрация Ружинци,

— брикети — 4 т, доставят се в детска градина „Детелина“, с. Черно поле,

— пелети — 120 т, доставят се в ДСХ с ОЛБ, с. Дреновец — 57 т, детска градина „Изгрев“, с. Ружинци — 40 т, и детска градина „Шурче“, с. Бело поле — 23 т,

— гориво за отопление (газьол за ПКЦ или дизелово гориво) — 20 000 литра, доставят се в СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец.

Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период и планирано за периода, като крайният купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка +/- 20 % от обявените количества, а крайният продавач приема, че няма да има претенции, в случай че обемът на сделката не бъде реализиран точно.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС № 347 от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г., параграф 3 за изменение на ПМС № 191 от 29.7.2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (изм. ДВ., бр. 99 от 13.12.2016 г.), в сила от 13.12.2016 г.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 830
Наименование:

Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на ССБ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Клем 8“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203282126
Пощенски адрес: бл. 10А, вх. Б, ап. 84
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1510
Държава: България
Електронна поща: klem8@abv.bg
Телефон: +359 888655312
Факс: +359 888655312
Интернет адрес: http://www.abv.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 109 300.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 108 755.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/11/2019