Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 527353-2019

07/11/2019    S215    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Ружинци: Горива

2019/S 215-527353

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ружинци
Национален регистрационен номер: 000159682
Пощенски адрес: ул. „Георги Димитров“ № 31
Град: с. Ружинци
код NUTS: BG311
Пощенски код: 3930
Държава: България
Лице за контакт: Евтим Евтимов
Електронна поща: rujinci@abv.bg
Телефон: +359 93242283
Факс: +359 93242604

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/09/26/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез стокова борса на твърди и течни горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019—2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
09100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е доставка на горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019—2020 г. в следния обем:

— въглища за парно — 30 т, доставят се в Общинска администрация Ружинци,

— брикети — 4 т, доставят се в детска градина „Детелина“, с. Черно поле,

— пелети — 120 т, доставят се в ДСХ с ОЛБ, с. Дреновец — 57 т, детска градина „Изгрев“, с. Ружинци — 40 т, и детска градина „Шурче“, с. Бело поле — 23 т,

— гориво за отопление (газьол за ПКЦ или дизелово гориво) — 20 000 литра, доставят се в СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец.

Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период и планирано за периода, като крайният купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка +/- 20 % от обявените количества, а крайният продавач приема, че няма да има претенции, в случай че обемът на сделката не бъде реализиран точно.

Опаковка:

— въглища — насипни,

— брикети — пакетирани в чували,

— пелетите в чували,

— течното гориво — наливно.

Продавачът осигурява доставка на горивата в

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 108 755.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

с. Ружинци, с.Черно поле, с. Бело поле, с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката е доставка на горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019—2020 г. в следния обем:

— въглища за парно — 30 т, доставят се в Общинска администрация Ружинци,

— брикети — 4 т, доставят се в детска градина „Детелина“, с. Черно поле,

— пелети — 120 т, доставят се в ДСХ с ОЛБ, с. Дреновец — 57 т, детска градина „Изгрев“, с. Ружинци — 40 т, и детска градина „Шурче“, с. Бело поле — 23 т,

— гориво за отопление (газьол за ПКЦ или дизелово гориво) — 20 000 литра, доставят се в СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец.

Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период и планирано за периода, като крайният купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка +/- 20 % от обявените количества, а крайният продавач приема, че няма да има претенции, в случай че обемът на сделката не бъде реализиран точно.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС № 347 от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г., параграф 3 за изменение на ПМС № 191 от 29.7.2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (изм. ДВ., бр. 99 от 13.12.2016 г.), в сила от 13.12.2016 г.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 830
Наименование:

Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на ССБ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Клем 8“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203282126
Пощенски адрес: бл. 10А, вх. Б, ап. 84
Град: София
код NUTS: BG412
Пощенски код: 1510
Държава: България
Електронна поща: klem8@abv.bg
Телефон: +359 888655312
Факс: +359 888655312

Интернет адрес: http://www.abv.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 109 300.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 108 755.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/11/2019