Услуги - 577433-2018

29/12/2018    S250

България-София: Услуги по компютърно архивиране

2018/S 250-577433

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ
Национален регистрационен номер: 000695121
Пощенски адрес: бул. Г. М. Димитров № 52 Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Николова, Яна Младенова
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Телефон: +359 29701468
Факс: +359 28735258
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bpo.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Дигитализиране на хартиени архиви, извличане и въвеждане на структурирани данни, адаптиране и интегриране на данни и електронни досиета в специализираните информационни системи на Патентно ведомство

II.1.2)Основен CPV код
72252000 Услуги по компютърно архивиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът и обхватът на настоящата поръчка са насочени към изпълнение на всички дейности по дигитализиране и извличане на данни, както и адаптиране и интегриране на специализирани софтуерни средства, предоставени от СЕСИС към специфичната информационно-технологична инфраструктура на ведомството с цел съхраняване и достъпване от специализираните информационни системи на допълнителни видове данни, които не се съхраняват в тези системи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 698 290.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72252000 Услуги по компютърно архивиране
79999100 Услуги по сканиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република БЪЛГАРИЯ, сградата на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка e дигитализиране на хартиени архиви, извличане и въвеждане на структурирани данни, адаптиране и интегриране на данни и електронни досиета в специализираните информационни системи на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ. Предметът и обхватът на настоящата поръчка са насочени към изпълнение на всички дейности по дигитализиране и извличане на данни, както и адаптиране и интегриране на специализирани софтуерни средства, предоставени от СЕСИС към специфичната информационно-технологична инфраструктура на ведомството с цел съхраняване и достъпване от специализираните информационни системи на допълнителни видове данни, които не се съхраняват в тези системи.

Изпълнението на проекта трябва да бъде съгласно описанията и изискванията, изложени в техническото задание и методиката, която ще бъде предоставена от Патентно ведомство на участника, избран за изпълнител. В допълнение изпълнението трябва да се извършва в сътрудничество с екипа на СЕСИС, отговорен за изпълнението на проект ECP5 — Capture and store Historical, при спазване на тяхната методология на работа и стандарти за качество.

Изпълнението на предмета на проекта обхваща:

а) анализ на архива и актуализиране на стратегията и графика за изпълнение на проекта на базата на актуални количествени и качествени параметри, идентифицирани при анализа;

б) дигитализиране на хартиени досиета на марки и дизайни, които са:

— действащи към 1.11.2017 г.,

— в процедура по регистрация към 1.11.2017 г.,

— прекратили действието си в периода 1.11.2007—1.5.2016 г. и имат опозиция, възражение или жалба или искане за отмяна, прекратяване или обявяване за невалидни;

в) разпознаване на текст (OCR) на определени видове документи и съхраняването им във вид, позволяващ пълнотекстово търсене в тях;

г) индексиране и зареждане на сканираните изображения в информационните системи на Патентно ведомство и обвързването им със структурираните данни за обектите на индустриалната собственост;

д) извличане на структурирани данни от сканираните досиета и интегрирането им с базите данни на ведомството посредством предоставения от СЕСИС и адаптиран от изпълнителя инструментариум MEST и неговите micro-services.

Приблизителният обем на досиетата, включени в обхвата на поръчката, за всички видове обекти е 67 115 (шестдесет и седем хиляди сто и петнадесет) броя досиета, съдържащи общо 3 329 540 (три милиона триста двадесет и девет хиляди петстотин и че тридесет) броя страници.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка- качество / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 698 290.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за 2018,2019,2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: професионалната годност на участниците в процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следния критерий за подбор относно икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата:

Участниците следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните 3 приключили финансови години (2015, 2016 и 2017г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) BGN.

За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците:

Участникът попълва раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от електронния единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на годишен финансов отчет за всяка от последните 3 приключили финансови години или негова съставна част, когато публикуването им се изисква, или справка за общия оборот. В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерий за подбор относно техническите способности на участниците в процедурата:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 дейности с предмет и обем, „идентичен“ или „сходен“ с този на предмета на поръчката. Под дейност с предмет и обем, „идентични“ или „сходни“ с тези на предмета на поръчката, се разбира дейност, свързана с дигитализиране на хартиени архиви, извличане и въвеждане на структурирани данни, адаптиране и интегриране на данни и електронни досиета в информационни системи, с обем най-малко 3 милиона сканирани страници. Възложителят ще приема за валидни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка, независимо от това дали същите са изпълнени от участника в рамките на 1 или повече договори/проекти. При подаване на офертата участникът попълва поле 1б) от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от електронния единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).

За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;

Критерий за подбор относно професионалните способности на участниците в процедурата:

Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата ѝ, в минимален състав, както следва:

1) Ръководител на екипа — 1 брой:

Образование и квалификация: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.6.2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; притежава валиден сертификат за управление на проекти (PMP, PRINCE или еквивалентен); притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за познания в технологиите и добрите практики по отношение на планирането, дизайна и специфицирането на системи за управление на електронен архив CompTIA CDIA+® или еквивалент; владеене на български език и/или матерен език български, за да може да контролира и дейностите по индексиране на документацията.

Общ професионален опит: минимум 7 години общ професионален опит.

Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум 3 услуги, включващи сканиране, индексиране и създаване на електронен фонд на хартиени документи.

2) Ключов експерт „Бизнес аналитик“ — 1 брой:

Образование и квалификация: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областите Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.6.2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; придобит сертификат за преминато обучение в областта на бизнес анализа Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®) или еквивалент; придобит сертификат за преминато обучение в областта на език за бизнес модулиране BPMN или еквивалент.

Общ професионален опит: минимум 5 години общ професионален опит.

Специфичен опит: опит в анализа и моделирането на работните процеси; опит като бизнес аналитик при изпълнението на минимум 2 услуги, включващи анализ, проектиране, разработване и внедряване на софтуерна система, и минимум 2 услуги, включващи сканиране, индексиране и създаване на електронен фонд на хартиени документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

3) Ключов експерт „Юрист“ — 1 брой:

Образование и квалификация: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по професионално направление „Право“ или еквивалентна;

Общ професионален юридически опит: минимум 5 години.

Специфичен опит: следва да е вписан като представител по индустриална собственост в Регистъра на представителите по индустриална собственост на Патентно ведомство или да притежава аналогична регистрация в чужбина или да притежава опит като юридически експерт при изпълнението на минимум 1 услуга, включваща правноаналитични дейности в областта на индустриалната собственост; опит като юридически експерт при изпълнението на минимум 2 услуги, включващи правноаналитични дейности в областта на електронното управление.

4) Ключов експерт „Ръководител на софтуерна разработка“ — 1 брой:

Образование и квалификация: придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.6.2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина.

Общ професионален опит: минимум 5 години опит в областта на информационните технологии.

Специфичен опит: опит като ръководител на софтуерна разработка при изпълнението на минимум 3 услуги за разработка и внедряване на софтуерна платформа, интеграция на системи и миграция на данни.

5) Ключов експерт „Ръководител архивна обработка“ — 1 брой:

Образование и квалификация: притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за познания в технологиите и добрите практики по отношение на планирането, дизайна и специфицирането на системи за управление на електронен архив CompTIA CDIA+® или еквивалент.

Общ професионален опит: минимум 5 години общ професионален опит.

Специфичен опит: опит в поне 1 завършена дейност за сканиране, индексиране и създаване на електронен фонд на хартиени документи; опит в поне 1 завършена дейност за цветно сканиране, индексиране и създаване на електронен фонд на хартиени документи, при който работата е извършвана на място в помещения на възложителя.

6) Ключов експерт „Специалист по качеството“ — 1 брой:

Образование и квалификация: придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.6.2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина.

Общ професионален опит: минимум 3 години опит в областта на информационните технологии.

Специфичен опит: опит като специалист по качеството при изпълнението на минимум 2 услуги, включващи осигуряване на качеството на софтуерната разработка при разработване и внедряване на софтуерна платформа.

Участникът трябва да осигури минимум 5 експерта „Архивисти“ и/или „Оператори“ за подготовка, сканиране и индексиране на документи с опит в обработка, сканиране и индексиране на документи.

При подаване на офертата участникът попълва поле 6 от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), в който подробно описва данните за образованието и професионалния опит за всяко лице от персонала, който ще изпълнява поръчката, и на изискуемия ръководен състав, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност.

За доказване на техническите и професионални способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи актуален списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Продължава в раздел VI.3) „Допълн. информация“.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:

— банкова гаранция в оригинал, или

— парична сума (платежно нареждане в копие), или

— застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ, централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/01/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/02/2019
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б — етаж 1 — приемна

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел III.1.3):

В списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението участникът, определен за изпълнител, следва да посочи подробна информация за професионалната компетентност на лицата, включително образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит в съответната област (месторабота, работодател/възложител период, длъжност, основни функции, начален и краен срок на изпълнение).

Забележка: 1 лице не може да бъде предложено за повече от 1 експертна позиция.

По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката.

Участникът, който бъде определен за изпълнител, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя.

2.3. Участниците трябва да прилагат системи за управление на качеството:

2.3.1. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, чийто обхват включва анализ, проектиране, разработване и внедряване на информационни системи и управление на документи и електронно архивиране на документи.

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, буква Г в ЕЕДОП, където представят информация относно прилагането на система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с изисквания обхват.

За доказване на изискванията по т. 2.3.1 за технически способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Заверено копие от валиден сертификат ISO 9001 или еквивалент.

Сертификатът по т. 1. трябва да са издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Участниците обединения, които не са юридически лица, подават единен европейски документ за обществени поръчки за всеки от участниците в обединението.

Съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/12/2018