Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 2644-2020

Submission deadline has been amended by:  25189-2020
03/01/2020    S2    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Програмиране и софтуерни консултантски услуги

2020/S 002-002644

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Венцислав Кръстев — експерт в дирекция СРПУЕ
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/349

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/349
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища“

II.1.2)Основен CPV код
72200000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва разработването и внедряването на интегрирана информационна платформа, която да осигури наблюдение, защита и реакция на измененията на съпътстващата среда по отношение на замърсяване вследствие разливи на нефтопродукти, което ще доведе до по-голяма предвидимост и безопасност на пристанищната дейност и водния транспорт, да предоставя данни в зависимост от определените чрез анализ параметри и да сигнализира при настъпили събития, които са идентифицирани като рискови, да осигурява възможност за цялостно наблюдение, проследяване на източниците на нефтени разливи и да спомогне за създаване на възможности за борба с разливите. В предмета на поръчката е предвидено също така интеграция на платформата с идентифицираните ИТ системи и/или надграждането им, както и обучаването на потребители на възложителя за работа с нея. Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в техническото задание, неразделна част от настоящата документация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София и офисът на изпълнителя на обществената поръчка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва разработването и внедряването на интегрирана информационна платформа, която да осигури наблюдение, защита и реакция на измененията на съпътстващата среда по отношение на замърсяване вследствие разливи на нефтопродукти, което ще доведе до по-голяма предвидимост и безопасност на пристанищната дейност и водния транспорт, да предоставя данни в зависимост от определените чрез анализ параметри и да сигнализира при настъпили събития, които са идентифицирани като рискови, да осигурява възможност за цялостно наблюдение, проследяване на източниците на нефтени разливи и да спомогне за създаване на възможности за борба с разливите. В предмета на поръчката е предвидено също така интеграция на платформата с идентифицираните ИТ системи и/или надграждането им, както и обучаването на потребители на възложителя за работа с нея.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка (ТО) / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

II.2.14)Допълнителна информация

Показателят за оценка „Техническа оценка“ (ТО) съдържа следните подпоказатели: ПКП — „Професионална компетентност на персонала“ и ПРП — „Подход за реализация на поръчката“. Подробна информация за начина на оценяване по отделните показатели за оценка и за броя точки, които ще получат участниците, се съдържа в документацията за участие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката*, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години (2016, 2017, 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) BGN без ДДС.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката*, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години (2016, 2017, 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) BGN без ДДС. За участник чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в BGN към датата на подаване на офертата.

* За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се приема сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от услуги, свързани с разработване и внедряване на информационни системи.

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а).

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП горното изискване се доказва с представянето на документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.

2. Участникът в процедурата трябва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват: разработване и поддръжка на информационни системи / софтуерни системи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата,съответният участник трябва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка. За дейност „сходна“ с предмета на настоящата поръчка се приема услуга с приключена гаранционна поддръжка, включваща разработване и внедряване на информационна система, интегрирана с други информационни системи за постоянен обмен на данни.

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б). Участникът посочва списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Възложителят не поставя изискване по отношение на обема на изпълнените сходни услуги.

2. Участникът в процедурата трябва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват: разработване и поддръжка на информационни системи / софтуерни системи.

В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по разработване, внедряване и поддръжка на ИИП.

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне на заверено копие или оригинал на сертификат за EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ разработване и поддръжка на информационни системи / софтуерни системи. Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП, ще бъдат приемани и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

За отговарящи на изискванията се приемат и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

За сключване на договор за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата цена на договора без ДДС.

Изпълнителят предоставя и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата цена, преди изплащането на дължимия аванс по договора.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с възложителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане се уреждат в договора за обществена поръчка.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 500 000,00 BGN без ДДС (три милиона и петстотин хиляди лева без ДДС). Посочената стойност се явява и максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага за изпълнение на поръчката, т.е. прогнозната стойност представлява максимална (пределна) цена на договора и не следва да бъде надвишавана.

2. Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не е осигурено финансирането за нейното изпълнение. В тази връзка на основание чл. 114 от ЗОП, договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен под условие, като всяка от страните може да поиска неговото прекратяване без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

3. Начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка, където е предвидена схема на плащанията.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ.

В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, задължително в акта за създаване на обединението, членовете следва да уговорят солидарна отговорност за изпълнението на договора за обществената поръчка и трябва да бъде посочена следната информация:

— права и задължения на участниците в обединението,

— разпределение на отговорността между членовете на обединението,

— дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението,

— определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде направено и в отделен/обособен документ).

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/02/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 28/06/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/02/2020
Местно време: 14:00
Място:

Заседателна зала в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато преди или по време на провеждането ѝ за него са възникнали обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3—5 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3—5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са налице забранителните основания по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Освен на посочените по-горе основания, възложителят отстранява от процедурата:

а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;

б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

в) участници, които са свързани лица;

г) участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/12/2019