Byggentreprenader - 5618-2019

07/01/2019    S4    - - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Angered: Byggnation av pumpstation

2019/S 004-005618

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
212000-1355
Box 123
Angered
424 23
Sverige
Kontaktperson: Andreas Tengklint
E-post: andreas.tengklint@kretsloppochvatten.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxdtdbvll&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxdtdbvll&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kodammarnas pumpstation - Byggentreprenad (BE 2)

Referensnummer: 19/1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232152
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Pumpstationen vid Kodammarna är byggd 1967 och tar emot och pumpar avloppsvatten från de östra delarna av centrala Göteborg. Befintlig pumpstation ska ersättas med en ny som byggs bredvid den befintliga. Byggnation sker i flera etapper varav denna entreprenad är den andra. Byggnation kommer att ske på mark med komplicerade geotekniska förutsättningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45210000
45230000
45310000
45330000
45350000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Delad entreprenad/upphandling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Entreprenaden innehåller optioner.

Option 1, beskriven enligt handling 11.05

Option 2, beskriven enligt handling 11.05

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se administrativa föreskrifter

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se administrativa föreskrifter

III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/03/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 10/09/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/03/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/01/2019