Доставки - 6735-2019

08/01/2019    S5    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Гориво за отопление

2019/S 005-006735

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Национална агенция за приходите, ТД на НАП София
1310631880221
ул. Аксаков № 21
София
1000
България
Лице за контакт: Б. Пешева; Д. Петров
Телефон: +359 298593766/+359 29859826
Електронна поща: b.pesheva@ro22.nra.bg
Факс: +359 29864728
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3665

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Периодична доставка на гориво за отопление с включена транспортна такса за нуждите на офис „Красна поляна“ и офис Благоевград към ТД на НАП София“

II.1.2)Основен CPV код
09135100
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в периодични доставки на гориво за отопление след получаване на писмена заявка от координатора по изпълнение на договора от страна на възложителя, подадена по e-mail или Fax на посочени от изпълнителя електронен адрес или номер, като се спазват следните изисквания:

— срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 (три) работни дни от получаване на заявката от изпълнителя,

— количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-малки от 1 000 (хиляда) литра за офис „Красна поляна“ към ТД на НАП София и 1 000 (хиляда) литра за офис Благоевград към ТД на НАП София. По-малките от това количество заявки могат да бъдат приемани за изпълнение само по добрата воля и при възможност от страна наизпълнителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09135100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41
Основно място на изпълнение:

Офис „Красна поляна“ на ТД на НАП София с адрес гр. София, бул. „Възкресение“ № 1 А и офис Благоевград на ТД на НАП София с адрес гр. Благоевград, ул. „Гьорче Петров“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в периодични доставки на гориво за отопление след получаване на писмена заявка от координатора по изпълнение на договора от страна на възложителя, подадена по e-mail или Fax на посочени от изпълнителя електронен адрес или номер, като се спазват следните изисквания:

— срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 (три) работни дни от получаване на заявката от изпълнителя,

— количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-малки от 1 000 (хиляда) литра за офис „Красна поляна“ към ТД на НАП София и 1 000 (хиляда) литра за офис Благоевград към ТД на НАП София. По-малките от това количество заявки могат да бъдат приемани за изпълнение само по добрата воля и при възможност от страна на изпълнителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 130-296234
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата е прекратена на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП от ЗОП с решение № 8-2/20.12.2018 г. на директора на ТД на НАП София, публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача на 21.12.2018 г. при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. Решението е влязло в сила на 2.1.2019 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/01/2019